Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09327
 
Titel : 'Bakkum Beach Cross was uitstekend georganiseerd'
Auteur :
Datering : 02 december 1995
Beschrijving : De Bakkum Beach Cross die op 12 november jongstleden is verreden, is zonder
problemen of klachten verlopen. Dat concluderen burgemeester en wethouders
aan de hand van een aantal reacties van uiteenlopende instanties als politie,
PWN en gemeentewerken. Desondanks stelt het college voor om de algemene
plaatselijke verordening aan te passen in verband met de motorcross op het
Bakkummer strand. Dit op aandrang van een aantal raadsfracties tijdens de
recente algemene beschouwingen.

Met name de grootste partij in het dorp, Castricum Aktief, ging vlak voor de
tweede Bakkum Beach Cross fel tekeer tegen het verrijden van de motorcross,
hoewel ook de 1e editie van het festijn - dat jaarlijks duizenden enthousiaste
motorsportfans trekt - vlekkeloos verlopen was. CA hamerde vooral op het feit
dat de cross geluidsoverlast met zich mee zou brengen en dat er sprake zou
zijn van (milieu-)vervuiling. Tijdens de algemene beschouwingen herhaalde de
plaatselijke partij de kritiek en diende zelfs een motie in. CA wilde de
algemeen plaatselijke verordening (APV) dusdanig wijzigen dat de cross voortaan
verboden kon worden. Burgemeester J. Schouwenaar legde toen al uit dat dit niet
mogelijk was. Wel kon een vergunningplicht worden opgenomen, waardoor een aantal
eisen aan het evenement gesteld kon worden waaraan de organisatie moet voldoen.
Tevens werd afgesproken dat er een evaluatie zou komen van de 2e Bakkum Beach
Cross. Zeven instellingen werden door het gemeentebestuur benaderd om te
reageren op het verloop van de cross. Daarvan hebben er 6 gereageerd. Alleen
de Provincie Dienst Haarlem heeft nog geen reactie ingezonden. Deze is wel
toegezegd overigens.

Politie
De politie deelde het gemeentebestuur mee dat er geen onregelmatigheden zijn
geconstateerd en dat er dan ook geen enkel bezwaar bestaat tegen het houden
van de motorcross. Ook de afdeling bouw- en milieuzaken gemeentewerken van de
gemeente Castricum is positief. Deze merkt op dat er geen milieutechnische
problemen zijn om het evenement te herhalen. Wel wordt geadviseerd het parkoers
meer in zuidelijke richting te verleggen. De Stichting Bakkum Beach Cross vond
het uiteraard een geslaagd evenement. Organisatorisch waren er dan ook geen
problemen.
Het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
heeft, uit het oogpunt van het waterkeringbeheer, ook geen bezwaren tegen het
houden van een cross op het strand. Zij geven wel aan het gewenst te vinden
het strand direct na de cross weer vlak te maken. Het PWN deelt mede dat men
op zich geen voorstander is van het evenement, maar dat de strandcross naar
hun mening ordelijk is verlopen. Alleen de Stichting Duinbehoud heeft, net als
in 1994, te kennen gegeven geen voorstander te zijn van een motorcross, omdat
dit het leefmilieu zou aantasten.

Conclusie
Naar aanleiding van de ontvangen reacties heeft het college geconcludeerd dat
de cross zonder problemen of klachten is verlopen. ,,De cross was uitstekend
georganiseerd en van directe bezwaren naar aanleiding van het evenement is ons
niets gebleken. Met de adviezen van gemeentewerken en het hoogheemraadschap
(verleggen naar het zuiden en het strand weer meteen vlak maken) zal rekening
worden gehouden.''
In het kader van de gevoerde discussie over de motorcross heeft het college
toegezegd om de APV aan te passen, zodat het houden van een motorcross in de
gemeente kan worden beperkt c.q. aan voorwaarden kan worden gebonden. Zoals
burgemeester Schouwenaar al eerder aankondigde: 'verbieden kan immers niet'.
In gevolge het nieuwe artikel dat in de APV wordt opgenomen, kan het college
een terrein aanwijzen waar een verbod niet van toepassing is en waarvoor
regels gesteld kunnen worden. Dit in het belang van het voorkomen of beperken
van overlast en bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving én van
andere milieuwaarden. Ook weegt het belang mee van de veiligheid van de
deelnemers van een wedstrijd en/of het publiek.
Uit het raadsvoorstel blijkt overigens dat het college daarmee vooral bedoelt:
het stellen van voorwaarden aan een in de wintermaanden op het strand te
verrijden motorcross. De commissie bestuurszaken en financiën bespreekt de
evaluatie en de aanpassing van de APV in de vergadering van 4 december.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Wedstrijdmoment van de op 12 november verreden Bakkum Beach Cross.

Foto Kees Blokker
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Bakkum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Bakkum Beach Cross
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 1-13-8
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 25 september 2019