Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 08154
 
Titel : Noord-Kennemerland
Auteur :
Datering : 1957
Beschrijving : Brief van de TECHNISCHE CONTACTCOMMISSIE - NOORDKENNEMERLAND aan burgemeester en wethouders van Castricum. betreft inlichtingen over stand van zaken opdracht v.d. Broek en Bakema.

De contactcommissie van de 10 samenwerkende gemeenten van
Noordkennemerland deelt u het volgende mede:
1. De commissie heeft contact gelegd tussen de heren v.d. Broek
en Bakema en de provinciale planologische dienst van Noord-
holland. Voor het resultaat hiervan moge worden verwezen naar
bijlage A van deze brief.
In verband met de laatste twee alinea's van bijlage A merken
wij op, dat de zin hiervan is dat de heren v.d. Broek en
Bakema voor de gehele streek een ideeënschets zullen maken,
doch dat zij als voorbeeld het conglomeraat Alkmaar (Bergen -
Heiloo) iets verder zullen uitwerken.

2. Na overleg met de provinciale planologische dienst, de heren
v.d. Broek en Bakema en het bestuur van de Vereniging van
Systeembouwers acht de contactcommissie het noodzakelijk de
samenwerking van opdrachtgevers en woningproducenten grondig
te organiseren, terwijl het tevens noodzakelijk wordt geacht
de bouwmogelijkheden uit te breiden buiten de 10 gemeenten
van Noordkennemerland, daar deze in Noordkennemerland te be-
perkt zijn voor het tot standkomen van grootscheepse productie-
en bouwmethoden en kostprijsverlagingen.
De contactcommissie ziet zich derhalve genoodzaakt pogingen
te doen het afzetgebied voor de woningproducenten te vergroten
buiten Noordkennemerland tot schepping van de basis voor kost-
prijsverlaging.
De contactcommissie is voornemens een brief, zoals bijlage B
aangeeft, te richten tot diverse gemeenten in de provincie
Noordholland. Met de heren van de provinciale planologische
dienst Noordholland en met de prov. dir. v.d. bouwnijverheid
zal worden overlegd welke gemeenten daar-
voor in aanmerking komen.

De contactcommissie meent te mogen aannemen dat uw college
met deze stap instemt en zonder uw tegenbericht zullen deze
brieven over circa 10 dagen verzonden worden.

3. Met de heren van de provinciale planologische dienst Noordholland
zal nog nader overleg worden gepleegd over de wijze waarop zij
onze actie bij die andere gemeentebesturen zullen ondersteunen.

4. Tevens sluiten wij hierbij in een bijlage C, waaruit u kunt
lezen hoe de samenwerking met de vereniging van systeembouwers
georganiseerd is. Het is de bedoeling dat bijlage C eveneens
wordt toegezonden aan de gemeenten buiten Noordkennemerland.

Namens de contactcommissie,

burgemeester van Bergen Nh.

BIJLAGE A.

Brief van de burgemeester van Bergen nr. 1.777.811.3 d.d. 17 september 1957. aan:
hr G.H. Hoytink, weth.v.o.w. Alkmaar, Bergerweg 63, Alkmaar;
hr C.F. Smeets, burg.van Castricum;
hr J. Kalff, burg.van Heiloo.
betreft plan Noordkennemerland.

Hiermede bericht ik u dat het onderhoud dat plaats heeft
gehad op vrijdag 13 september j.l. tussen de heren van den
Broek en Bakema en de heren van Meurs en van den Berg van de
Provinciale Planologische Dienst mijns inziens een zeer be-
vredigend resultaat heeft gehad.

Zoals wij mochten verwachten heeft de Provinciale Planolo-
gische Dienst volledige medewerking aan de uitwerking van ons
plan toegezegd. De Provinciale Planologische Dienst zal alle
gegevens die zij verzameld hebben aan de heren van den Broek
en Bakema ter beschikking stellen en hun zo veel mogelijk
verder van dienst zijn.

Het komt er op neer dat de Provinciale Planologische Dienst
buitengewoon ingenomen is met ons initiatief en ons streven
voor 100% zal steunen. De heren betreuren het dat een dergelijk
initiatief destijds niet door het Gooi en Zuidkennemerland ge-
nomen is.

Zij zullen evenwel trachten, indien onze plannen realiseer-
baar blijken, ook in de andere gebieden van Noordholland de
toepassing er van nog zoveel mogelijk te bevorderen.

Aan de samenwerking met de Vereniging van systeembouwers
hechten zij bizonder veel waarde, evenals, zoals uit het bo-
venstaande volgt, aan onze pogingen de kostprijs van de hoog-
bouw te drukken.

De heren van den Berg en van Meurs hebben aan de heren van
den Broek en Bakema een uitvoerig exposé gegeven(aan de hand
van de "toekomstkaart") van de ontwikkeling die in Noord-
kennemerland met grote mate van zekerheid mag worden verwacht:
welhaast een verdrievoudiging van het aantal inwoners.

Voorzien wordt dat Noordkennemerland dezelfde ontwikkelings-
gang zal gaan doormaken als het Gooi achter zich heeft liggen:
eerst een ontwikkeling als woongebied en als er voldoende men-
sen wonen volgt de ontwikkeling als werkgebied - en zo heeft
men het Gooi volgebouwd!

Voor de logische ontwikkeling van gezonde verhoudingen
in ons expansiegebied wordt het gewenst geacht dat het hart
ervan, t.w. Alkmaar (met Oudorp, Egmondbinnen, Bergen en
Heiloo) vooraan gaat in de verdere ontwikkeling als streek-
centrum van voldoende niveau en omvang voor het kunnen ver-
vullen van deze centrumfunctie.

Daarom zullen de heren van den Broek en Bakema, in over-
eenstemming met punt a.van de hun gegeven opdracht, een zo-
veel mogelijk als voorbeeld uitgewerkte ideeënschets maken van
de vorm die de bebouwingen in het centrale conglomeraat zouden
kunnen krijgen, dus Alkmaar, Oudorp, Bergen, Heiloo, Egmond-
binnen.

Voor de andere gemeenten zullen zij aangeven welke mogelijk-
heden daar liggen voor de toepassing van hun voorbeelden.
Hiertoe zal nader overleg met elk der gemeentebesturen worden
gepleegd.

DE BURGEMEESTER VAN BERGEN NH.,
get. Huijgens


BIJLAGE B. ontbreekt


BIJLAGE C.

Brief van de VERENIGING VAN SYSTEEMBOUWERS d.d. 30 september 1957.
aan het comité van burgemeesters van
gemeenten in Noord-Kennemerland,
p/a De Edelachtbare Heer Burgemeester
der Gemeente
B E R G E N. (NH)
ref. 71459/JM/BD/ Onderwerp: Plan Noord-Kennemerland

Edelachtbare Heren,

Naar aanleiding van het tussen u en de Vereniging van
Systeembouwers gepleegde overleg, meen ik goed te doen,
u het volgende mede te delen over de momentele stand van
zaken.
Nadat onze Vereniging eind 1956 namens Uw Comité was
benaderd met een uiteenzetting van de plannen ten aanzien
van de toekomstige vormgeving van nieuwe woonkernen in
Noord-Kennemerland, nodig door de te verwachten bevolkings-
toeneming in dat gebied, is op deze plannen de aandacht
van onze leden gevestigd, bij wie hiervoor grote belang-
stelling bleek te bestaan. Hieruit is voortgevloeid een
in juli 1957 gehouden bijeenkomst van de burgemeester
van Bergen en Uw adviseurs, de heren prof.ir.H.van
den Broek en J.B. Bakema, met de leden van het bureau
der Vereniging, in welke vergadering besloten werd dat
het bureau der Vereniging in samenwerking met Uw Comité
en de genoemde adviseurs tegen het einde van dit jaar
een nota zal indienen, waarin, in het kader van genoem-
de plannen, zullen worden behandeld: de methode van de
organisatie (bouwteams), de mogelijkheid van toepassing
van systeembouw (met tijdschema) en de bouwkosten.
Deze nota zou dan als grondslag voor de eventuele
verdere arbeid kunnen dienen.
Dezerzijds is de situatie thans zo, dat met de voor-
bereidende werkzaamheden voor de genoemde nota een aan-
vang is gemaakt en dat omtrent de inhoud van deze nota
in de tweede helft van oktober een raadpleging met de
leden onzer Vereniging zal plaatshebben. Vervolgens
zullen wij nader contact met U hierover opnemen.

Hoogachtend,
De wetenschappelijk adviseur van de
Vereniging van Systeembouwers,

(prof.dr.ir. J.P.Mazure)
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant :
Jaargang/nummer :
Plaats :
Straat/wijk :
Medium : Brief (origineel)
Rubriek :
Subrubriek :
Plaatsing : A3.11
Archiefdoos-map-nr. : 023-02-029
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 24 oktober 2018