Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 08152
 
Titel : Noord-Kennemerland
Auteur :
Datering : 16 augustus 1957
Beschrijving : Brief van het Gemeentebestuur van Castricum No. 1998 d.d. 16 augustus 1957 aan de heren Prof.Ir.J.H. van den Broek en J.B. Bakema, architecten te ROTTERDAM. Posthoornstraat 12B betreft opdracht voor globaal ontwerp van nieuwe woonconcentraties.

Hierbij verlenen wij u opdracht tot het verrichten van een stu-
die omtrent de vraag in hoeverre uw denkbeelden met betrekking tot
nieuwe woonconcentraties in afwijking van de traditionele vormen
voor het opnemen van een eventueel sterk toenemende bevolking in
onze gemeente zouden kunnen worden toegepast en uw denkbeelden zo
concreet mogelijk uiteen te zetten, toe te lichten en te illustre-
ren.
In verband met het in voorbereiding zijnde streekplan voor Noord-
Kennemerland ware het plan voor onze gemeente in verband te brengen
met de voorstellen, die u voor de andere gemeenten dezer streek e-
veneens zult uitbrengen. Wij zullen het op prijs stellen, indien u
om dezelfde reden bij uw studie overleg wilt plegen met het bureau
van de Provinciale Planologische Dienst voor Noordholland, dat u
naar vermogen sociografische inlichtingen wil verschaffen. Bij dit
overleg ware er naar te streven zo nauw mogelijk verband te leggen
tussen uw voorstellen en het in voorbereiding verkerende streekplan
voor Noordkennemerland.

De opdracht omvat:
a. het overleggen van één of meer zoveel mogelijk als voorbeeld
uitgewerkte ideeënschetsen voor nieuwe woonconcentraties en wat
daar in de directe omgeving bij behoort;
b. het geven van suggesties omtrent de ligging van de beoogde com-
plexen,al dan niet aansluitend bij bestaande kernen,waarbij aan-
dacht ware te schenken aan de wijze van ontsluiting dezer com-
plexen, en de omvang ervan naar aantallen inwoners;
c. het verstrekken van inzicht in de voor de beoogde complexen be-
nodigde grondoppervlakken voor bebouwingsdoeleinden, ontspan-
ning, verkeer en verzorging, de onderlinge afstanden en afme-
tingen der woonbebouwingen;
d. het onderzoeken van de mogelijkheden, mede in verband met de
bouwkosten, die in de toepassing van nieuwe bouwsystemen zou-
den zijn gelegen, waarbij wij u in overweging geven in over-
leg met de vereniging van systeembouwers speciaal voor de
hoogbouw naar ver doorgevoerde geprefabriceerde bouwwijzen te
streven;
e. het uiteenzetten van uw zienswijze met betrekking tot de soci-
ale aspecten van de door u voorgestane woonwijzen.

Na ontvangst uwer voorstellen zullen wij in overleg met de Be-
sturen der andere gemeenten van Noordkennemerland overwegen of
uw voorstellen voor verdere uitwerking en verwezenlijking in aan-
merking komen.

Wij zullen het op prijs stellen, indien u bij de voorbereiding
uwer suggesties behalve met de door de gemeentebesturen ingestel-
de contact-commissie -bestaande uit de heren G.H.Hoytink, wethou-
der van Alkmaar, Dr.W.Huygens, burgemeester van Bergen, N.H., J.
Kalff, burgemeester van Heiloo en C.F.Smeets, burgemeester van
Castricum- eveneens overleg zult plegen met ons college en zijn
adviseurs.

Voor de honorering uwer opdracht heeft de raad dezer gemeente
het bedrag van Æ’. 1740,-- gevoteerd.

Burgemeester en wethouders van Castricum,

loco-burgemeester.

secretaris.
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant :
Jaargang/nummer :
Plaats :
Straat/wijk :
Medium : Brief (kopie)
Rubriek :
Subrubriek :
Plaatsing : A3.11
Archiefdoos-map-nr. : 023-02-027
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 24 oktober 2018