Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 08151
 
Titel : Noord-Kennemerland
Auteur :
Datering : 09 augustus 1957
Beschrijving : Brief van de Gemeente Bergen N.H. No 1218/-1.777.811.2 d.d. 9 Augustus 1957 aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders der Gemeenten AKERSLOOT, ALKMAAR, BERGEN N.H., CASTRICUM, EGMOND-BINNEN, HEILOO, KOEDIJK, LIMMEN, OUDORP en SCHOORL. betreft opdracht voor globaal ontwerp van nieuwe woonconcentraties.

Hierbij zend ik U toe het concept voor de opdracht tot het
maken van een globaal ontwerp c.a. voor nieuwe woonconcentra-
ties, welke opdracht Uw gemeente besloten heeft te verlenen aan
de Heren Prof.Ir J.H. van den Broek en J.B. Bakema te Rotterdam.
Dit concept is in nauw overleg met Ir P.K. van Meurs van de
Provinciale Planologische Dienst opgesteld door de door de Bur-
gemeesters der samenwerkende Gemeenten ingestelde contact-com-
missie ter centrale behandeling van bedoelde opdracht en van
wat daarmede verband houdt, welke commissie bestaat uit dHr G.H.
Hoytink, Wethouder van Alkmaar, en de Burgemeesters van Heiloo,
Castricum en Bergen.

Eén onzer Gemeenten heeft in een suppletoire begroting de
uitgavepost terzake van deze opdracht aan Gedeputeerde Staten
ter goedkeuring aangeboden en deze suppletoire begroting is in-
middels officieel goedgekeurd. Mondeling werd bovendien door de
Chef van de 1e Afdeling der Griffie medegedeeld, dat G.S. accoord
gaan met deze plannen, mits er nauw contact wordt onderhouden met
de P.P.D. Inmiddels is de samenwerking met deze instantie verze-
kerd.
In verband met het voorgaande bestaat er thans geen beletsel,
dat de Gemeenten de opdracht aan de Heren Van den Broek en Bake-
ma verzenden.
Ik moge U dan ook namens de contact-commissie uitnodigen dit
op korte termijn te doen, daar het ook volgens de P.P.D. zeer ge-
wenst is, dat zo spoedig mogelijk met de bewerking van ons plan
wordt begonnen.

DE BURGEMEESTER VAN BERGEN N.H.,
(Dr W. Huygens)
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant :
Jaargang/nummer :
Plaats :
Straat/wijk :
Medium : Brief (origineel)
Rubriek :
Subrubriek :
Plaatsing : A3.11
Archiefdoos-map-nr. : 023-02-026
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 24 oktober 2018