Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 07698
 
Titel : V.V.V. Castricum - Bakkum
Auteur :
Datering : 03 april 1959
Beschrijving : Statuten

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van
vrijdag 3 april 1959, nr. 64.

Nr. 290

V E R E N I G I N G: Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
V.V.V. Castricum Vooruit, gevestigd in de gemeente
Castricum.

Art. 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Vreemde-
lingenverkeer V.V.V. Castricum Vooruit, en is gevestigd in de ge-
meente Castricum.

Art. 2. De vereniging, oorspronkelijk opgericht op 12 september
1919, is aangegaan voor de tijd van 29 jaren, te rekenen vanaf
1 januari 1957, derhalve eindigend 31 december 1985.

Art. 3. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31
december.

Art. 4. De vereniging heeft ten doel de bevordering van het vreem-
delingenverkeer naar en in Castricum.

Art. 5. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. propaganda, werving en verstrekken van inlichtingen;
b. belangstelling wekken voor het vreemdelingenverkeer en de eco-
nomische, culturele, ideële en sociale betekenis daarvan;
c. het samenwerken met de Overheid en andere daarvoor in aanmer-
king komende lichamen;
d. het samenwerken met de Provinciale V.V.V. in de provincie,
waarin zij is gevestigd, c.q. de streek-V.V.V. waarin zij is op-
genomen;
e. het nemen van initiatief, voor zover dit tot reizen naar en bezoek
aan het gebied, waar de vereniging werkzaam is, kan bijdragen,
en wel in het bijzonder ten aanzien van het vervoer, het verblijf
en de ontspanning van de bezoekers, zowel wat betreft van de
logiesaccommodatie als de verdere verzorging;
f. alle andere wettige middelen, welke ter bereiking van het doel
der vereniging kunnen strekken.

Art. 6. De vereniging is als lid aangesloten bij de streek V.V.V.
Federatie van Verenigingen voor Vreemdelingenverkeer in Noordholland
boven het Noordzeekanaal en is lid van de Algemene Nederlandse Ver-
eniging voor Vreemdelingenverkeer (A.N.V.V.).

2

De vereniging zal alle rechten genieten en alle verplichtingen aan-
vaarden, die krachtens de statuten van deze streek-V.V.V. en van de
Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (A.N.V.V.)
uit dit lidmaatschap voortvloeien.

Art. 7. Leden der vereniging kunnen zijn:
a. gewone leden;
b. bijzondere leden;
c. ereleden.
Gewone leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die ge-
vestigd zijn in het werkgebied der vereniging of daar een bedrijf uit-
oefenen en die jaarlijks een door de algemene vergadering vast te
stellen contributie betalen.
Bijzondere leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die
niet aan de voor gewone leden gestelde eisen voldoen en uit belang-
stelling voor het werk der vereniging een door de algemene vergadering
vast te stellen jaarlijkse contributie betalen.
Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging of
voor de bevordering van het vreemdelingenverkeer naar en in het werk-
gebied der vereniging hebben verdienstelijk gemaakt en die daartoe op
voordracht van het bestuur door de algemene vergadering zijn benoemd.
Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributies.
A ls begunstiger der vereniging worden beschouwd de natuurlijke
personen of rechtspersonen, welke uit belangstelling voor het werk
der vereniging zich verplichten een jaarlijkse bijdrage of wel een bij-
drage ineens te schenken.
De begunstigers zijn, hoewel geen lid der vereniging, gerechtigd
de ledenvergaderingen en bijeenkomsten bij te wonen.

Art. 8. Voor toetreding als lid is schriftelijke aanmelding vereist
bij het dagelijks bestuur. Indien binnen 2 maanden niet afwijzend
hierop is beschikt, wordt het aspirant-lid als lid ingeschreven. Van
een afwijzende beschikking van het dagelijks bestuur staat binnen
een maand, nadat deze beschikking per brief aan het aspirant-lid is
medegedeeld, beroep open op het bestuur, dat zo spoedig mogelijk op
dit beroep beslist, na de betrokkene in de gelegenheid te hebben ge-
steld van zijn zienswijze te doen blijken.

Art. 9. Het lidmaatschap eindigt door:
1. overlijden of door verlies van rechtspersoonlijkheid;
2. schriftelijk te bedanken als lid, ten minste 3 maanden vóór het
begin van het nieuwe verenigingsjaar te richten aan de secretaris;
3. vervallenverklaring van het lidmaatschap krachtens een gemoti-
veerd besluit van het bestuur wegens het niet nakomen van, dan

3

wel in strijd handelen met de verplichtingen, welke een goed lid
krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement heeft te
vervullen, of wegens handelingen, in strijd met het doel, het be-
lang of de goede naam der vereniging.
Ter zake van een beslissing van het bestuur over de vervallenver-
klaring van een lid staat gedurende een maand beroep open op de
algemene ledenvergadering, die hierover in zijn eerstvolgende verga-
dering beslist.

Art. 10. De algemene vergadering wordt gevormd door:
a. de gewone leden;
b. de bijzondere leden;
c. de leden van het bestuur.
Elk lid en elk bestuurslid brengt één stem uit.
Behalve de genoemde leden hebben ereleden en begunstigers toe-
gang tot de algemene ledenvergaderingen, alsook een vertegenwoordi-
ger van de A.N.V.V. en van de betrokken streek-V.V.V. en andere door
het bestuur uitgenodigde personen. Zij hebben een adviserende stem.

Art. 11. Elk jaar worden ten minste 2 ledenvergaderingen gehouden,
en wel éénmaal in het voorjaar en éénmaal in het najaar.
Het bestuur brengt jaarlijks de volgende onderwerpen in bespreking:
in de voorjaarsvergaderingen, welke niet later dan in de maand maart
plaatsvindt:
a. verslag over het afgelopen jaar;
b. de rekening en verantwoording van het afgelopen jaar;
c. het verslag van de kascontrolecommissie;
in de najaarsvergadering, welke niet later dan in de maand oktober
wordt gehouden:
a. de begroting voor het volgend jaar;
b. het werkprogramma voor het volgend jaar;
c. de vaststelling van de voor het komende jaar verschuldigde con-
tributie;
d. de benoeming/verkiezing van bestuursleden;
e. de benoeming van de kascontrolecommissie.

Art. 12. De algemene vergadering heeft tot taak:
a. de goedkeuring van het jaarverslag over het afgelopen jaar;
b. de goedkeuring van de rekening en verantwoording van het af-
gelopen jaar;
c. de vaststelling van de begroting voor het komende of lopende
jaar;
d. de benoeming van de bestuursleden;

4

e. de benoeming van een commissie van 3 leden tot het nazien van
de rekening en verantwoording van het afgelopen jaar;
f. de vaststelling en wijziging der statuten;
g. de vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement;
h. de beslissing over ontbinding der vereniging;
i. de vaststelling van de door de leden te betalen contributies.

Art. 13. Het bestuur der vereniging bestaat uit een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en ten minste 3
leden.
De in het vorige lid genoemde hoedanigheid van secretaris en die
van penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn. Alle bestuurs-
leden worden benoemd uit de door de leden voor de functie van bestuurs-
lid voorgestelde kandidaten. A lles, wat verder de verkiezing en het af-
treden van de bestuursleden aangaat, wordt nader in het huishoudelijk
reglement geregeld.
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter,
een secretaris en een penningmeester aan.

Art. 14. Het bestuur is belast met de algemene leiding der vereniging
en neemt alle besluiten, voor zover deze volgens deze statuten niet
aan andere organen zijn voorbehouden.
Alle besluiten worden bij gewone meerderheid genomen, tenzij in de
statuten anders is bepaald.

Art. 15. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secreta-
ris, de penningmeester, benevens verdere door het bestuur als lid van
het dagelijks bestuur aangewezen bestuursleden.
Het is belast met de leiding der dagelijkse zaken.

Art. 16. Het dagelijks bestuur kan de behandeling der dagelijkse
zaken en de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de alge-
mene vergadering, het bestuur of het dagelijks bestuur overdragen op
een door het bestuur aan te wijzen persoon, al of niet met de titel
,,directeur''. De benoeming van deze persoon geschiedt in overleg met
de betrokken provinciale of streek-V.V.V.
De hierbedoelde persoon kan door het bestuur in zijn functie worden
geschorst of daaruit worden ontslagen.
De omvang van zijn bevoegdheid om de vereniging tegenover derden
te verbinden wordt door het bestuur bij volmacht geregeld.
De uitwerking van zijn bevoegdheden geschiedt door het bestuur,
dat deze in een arbeidsovereenkomst vastlegt.

5

Art. 17. De in het vorige artikel bedoelde persoon kan, in overleg
met het dagelijks bestuur, andere personen in dienst van de vereniging
aanstellen, die onder hem zullen werkzaam zijn.

Art. 18. Het dagelijks bestuur is belast met het toezicht op de werk-
zaamheden van de directeur en/of andere functionarissen, indien dezen
door de vereniging zijn aangesteld.

Art. 19. De vereniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd
door haar voorzitter of degene, die hem bij ontstentenis of belet ver-
vangt.

Art. 20. De inkomsten der vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. subsidies en andere bijdragen;
c. schenkingen, erfstellingen en legaten;
d. toevallige baten.
De aanvaarding van schenkingen en legaten geschiedt door het dage-
lijks bestuur. De beslissing over de al dan niet aanvaarding, resp. de
wijze van aanvaarding van aan de vereniging opgekomen erfstellingen
berust bij het dagelijks bestuur.
De door de leden te betalen contributies worden vastgesteld door de
algemene vergadering.

Art. 21. Voorstellen tot wijziging der statuten of tot ontbinding der
vereniging kunnen in behandeling komen op voorstel van het bestuur
of van ten minste 6 leden, nadat hierover het advies is gevraagd aan
de betrokken streek-V.V.V.
Is dit advies binnen 2 maanden, nadat het is aangevraagd, niet ver-
kregen, dan kan de behandeling ook zonder zulk advies voortgang
vinden.
Voor de behandeling van een dergelijk voorstel wordt in een buiten-
gewone algemene vergadering, op welker agenda dit voorstel ten min-
ste 3 weken tevoren is aangekondigd, de aanwezigheid vereist van ten
minste de helft van het aantal leden, bestuursleden daaronder begrepen.
Is dit aantal niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeen-
geroepen, te houden binnen 3 weken na de voorgaande; in deze tweede
vergadering wordt een beslissing genomen, welke van kracht is, wan-
neer 2/3 der aanwezige leden, ongeacht het aantal, ervóór zijn.
Na ontbinding geschiedt de vereffening door het dagelijks bestuur
dan wel door een door dit bestuur aan te wijzen liquidateur.
Aan het batig saldo der vereffening wordt, in overleg met de betrok-
ken streek-V.V.V., een bestemming gegeven, ten bate van het vreemde-
lingenverkeer.

6

Art. 22. Aangelegenheden, waarin deze statuten niet, dan wel niet
volledig voorzien, kunnen nader in het huishoudelijk reglement worden
geregeld. Het huishoudelijk reglement wordt, op voorstel van het be-
stuur, door de algemene vergadering vastgesteld.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, welke
met de statuten in strijd zijn.

Art. 23. Indien er verschik van mening bestaat over de wijze, waar-
op een bepaling in de statuten of het huishoudelijk reglement moet
worden uitgelegd, en in gevallen, waarin noch de statuten, noch het
huishoudelijk reglement voorzien, beslist het dagelijks bestuur. Van
de hierbedoelde beslissing doet het dagelijks bestuur telkens mede-
deling aan het bestuur.

(Volgens de ondertekeningen.)

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 19 januari 1959 nr. 36.

Mij bekend,
De Minister van Justitie a.i.,
Namens de Minister:
Het hoofd der Hoofdafdeling
Privaatrecht.
Th. v. Sasse v. Ysselt.
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant :
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium :
Rubriek :
Subrubriek :
Plaatsing : A3.11
Archiefdoos-map-nr. : 020-04-002
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 03 januari 2019