Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 00043]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 00043
 
Titel : Behandeling van de gemeentebegroting te Castricum
Auteur :
Datering : 12 december 1930
Beschrijving : Verslag van de raadsvergadering, met als belangrijkste punten de behandeling van de gemeentebegroting 1931 en die van de lichtbedrijven. De algemene beschouwingen werden geopend door de heer Aukes, die aanving met een woord van hulde over het beleid van B&W, waarin hij zich over het algemeen kon vinden. Niettemin kwam hij met enkele punten van kritiek: subsidieaanvragen kwamen te laat in behandeling,
de rekening over 1929, waarop de begroting is gebaseerd, is nog niet door de raad nagezien en goedgekeurd en de indiening van de begroting, die 1 augustus had moeten plaatsvinden en in november bij Ged. Staten moest zijn, geschiedde pas half december. Hij achtte ook een meer uitgebreide memorie van toelichting wenselijk. Spreker signaleerde bij de R.K. bevolking in Castricum een zekere vrees , dat de R.K. meerderheid in de gemeente verloren zal gaan. Zelfs de pastoor wekt daarom zijn parochianen op lid te worden van de R.K. kiesvereniging. Door de toename van de bevolking wijzigen zich hier allerlei toestanden, waarop de raadsleden weinig kijk hebben. Het is derhalve gewenst, dat de gemeente op het eind van het jaar een verslag uitgeeft, met gegevens over de toestand der gemeente, met ook statistiek, zodat vergelijkingen met vroeger kunnen worden gemaakt. De heer De Vries vestigde de aandacht op de crisis, waarvan de gemeente ook de nadelen begint te ondervinden. In de land- en tuinbouw is geen sprake meer van een lonend bedrijf en ook het bollenbedrijf gaat de bedenkelijke kant uit met veel werkloosheid. Waar deze mensen niet in werklozenkassen georganiseerd zijn dient de gemeente te steunen en in overleg met de provincie de werkverruiming te bevorderen. Spreker brengt het college dank, dat het niet alleen een gewone post voor de werkloosheidsbestrijding op de begroting heeft geplaatst maar ook een post voor de bestrijding van de crisiswerkloosheid. Verder kritiseerde hij het P.E.N. dat ondanks de winst aan de gemeente geen billijker contract geeft, wat in het oog springt omdat er gemeenten zijn die de helft minder aan inkoopsprijs betalen. Gehoopt wordt dat het provinciale bestuur hierin verandering zal brengen. Waardering werd geuit voor het gasbedrijf, dat in 1919 onder de vorige directeur nog met verlies van f. 10.000 werkte bij een gasprijs van 27 cent per kub. meter. Onder de nieuwe directeur werd het tarief billijker en kon het verlies worden wegegwerkt.
De heer De Nijs sprak de verwachting uit van een toename der forensenbevolking als gevolg van de electrificering van de spoorwegen en wees ook op de ontwikkeling van de gemeente als badplaats.
Ter vergadering genomen besluiten:
Het salaris der wethouders werd op f. 400 gesteld. Het presentiegeld op f. 5 per raadslid per zitting.
Geen subsidie voor de Vrijwillige Landstorm.
F 15 subsidie aan de Bond van Bedrijfsautohouders.
Asfaltering van de Dorpsstraat spoedig nabij.
Aanstelling van een vierde gemeente-werkman en aanschaf van een vuilnisauto.
Onderzoek naar de mogelijkheid het kermisterrein in de winter tot ijsbaan in te richten.
Verhoging subsidie fanfarekorps D.U.U. met f. 50 en van het Patronaat met f. 100.
Het Burgerlijk Armbestuur. heet voortaan Maatschappelijk Hulpbetoon.
Strenger toezicht op overtredingen van de arbeidswet.
F. 600 subsidie voor Castricum-Vooruit.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Alkmaarsche Courant
Jaargang/nummer :
Plaats :
Straat/wijk :
Medium :
Rubriek :
Subrubriek :
Plaatsing :
Archiefdoos-map-nr. :
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 12 september 2013