4 november 2023

Het nieuwe Jaarboek (46) is er!

De presentatie van het nieuwe (46e) jaarboek op vrijdag 3 november 2023 in De Duynkant was weer druk bezocht.

Na een korte presentatie van elk hoofdstuk door Jolanda van de redactie, werd het het eerste exemplaar overhandigd aan de heer Niek Beentjes, wiens familie fraai beschreven is in dit jaarboek.

De redactie is er opnieuw in geslaagd om een zeer gevarieerde inhoud te realiseren, met uiteenlopende artikelen, zoals:

 • Wateroverlast
 • Geschiedenis van de Sifriedstraat
 • Oorsprong van de naam Castricum
 • De visvereniging Salamander
 • Sloet in Castricumse historie
 • Het Booreiland (tandartsenpraktijk)
 • Schelpenkar
 • De Castricumse familie … Beentjes (deel 1)
 • Wie was … Annie van Nievelt?
 • Van woonhuis tot steakhouse
 • In memoriam Piet Blom

En verder natuurlijk de vaste rubrieken:

 • Oud over nieuw foto’s
 • Schenkingen
 • De gebeurtenissen in Castricum en Bakkum 100 jaar geleden
 • Kroniek 2022
 • Jaarverslag 2022
 • Voorwoord van de voorzitter

Dank aan de auteurs, redactie, drukker, fotobewerker, taalkundigen (allen vanzelfsprekend met naam genoemd in het jaarboek)
en zeker ook onze de donateurs, die dit jaarboek hebben mogelijk gemaakt.

Bezorging is begonnen

De bezorging van de jaarboeken aan onze donateurs is inmiddels in volle gang, tussen de buien door.

Bent u nog geen donateur en wilt u deze fraaie jaarboeken ook ontvangen, koop deze dan bij boekhandel Laan, of liever: wordt donateur van Oud-Castricum en u helpt ons dit mooie werk voort te zetten:

Klik op: Aanmelden donateurs – Oud-Castricum

5 oktober 2023

113 jaar oud verhaal: “Een echt Hollandsch dorp”

Aan het begin van de vorige eeuw vinden in Castricum en Bakkum grote veranderingen plaats. Duinenbosch wordt gebouwd, er wordt een nieuwe kerk ingewijd en de tram dendert door de Dorpsstraat. Wellicht was dit aanleiding voor de Katholieke Illustratie om er in 1910 een artikel over te schrijven onder de noemer ‘Een bezoek aan Castricum’.

EEN ECHT HOLLANDSCH DORP

Landbouw, veeteelt, zuivelbereiding en schelpvisscherij, alleen reeds om die vier hoofdbedrijven van zijn twee en half duizend inwoners mag het Noordhollandsche duindorp Castricum een echt Hollandsch dorp heeten. “Typisch Hollandsch”, zal ook wel de eerste indruk zijn, dien onze lezers krijgen bij het beschouwen der vlakke ruime straatgezichten, welke wij afbeelden op de zevende bladzij van dit nummer.

Echt Hollandsch is ook Castricum’s geschiedenis. Een niet onbelangrijk deel heeft het dorp gehad aan het wel en wee van Hollands verleden. Zoowel de oude Graventijd als de tachtigjarige oorlog en de Fransche tijd hebben het rustige plaatsje betrokken in de staatkundige beroeringen van ons vaderland. In 1358 had er een gevecht plaats tusschen de Hoekschen en Kabeljauwschen, in 1573 moest het dorp een plundering ondergaan van de Spanjaarden, in 1799 werd er een slag geleverd tusschen de Fransch-Bataafsche en Engelsch-Russische troepen.

In de hedendaagsche geschiedenis, en wel sinds 1909, dient Castricum rechtstreeks de sociale belangen van Provincie en Rijk door zijn groot en grootsch krankzinnigengesticht voor armlastige patiënten, “Duinenbosch”. Eene onzer afbeeldingen geeft een blik op het hoofd- en administratiegebouw, terwijl links door de boomen de palviljoens zichtbaar zijn. De roeping dezer helaas al te noodige provinciale stichting is een succursaal te zijn der Rijksinrichtingen van Medemblik en Grave, in het bijzonder voor niet gevaarlijke lijders en wel voornamelijk niet-katholieke, wijl Roomsche patiënten bij voorkeur verpleegd blijven worden te Coudewater, Venray, Zutphen of ook wel te Meerenberg, in de huizen, waar Noord-Holland contracten mee heeft.

De eerste bevolking van “Duinenbosch” bestond uit de 127 vrouwelijke krankzinnigen, die tijdelijk verpleging vonden aan den Zwanenburgwal te Amsterdam. Er is in het geheel plaats voor 722 patiënten, welke plaats op dit oogenblik ongeveer voor de helft is bezet. Vóór Januari 1911 komen er van Rijkswege nog een driehonderdtal lijders bij, hoofdzakelijk uit Medemblik.
Bijzondere vermelding verdient nog, dat in de commissie van beheer ook zitting heeft een bekende figuur uit het katholieke leven der hoofdstad, het lid der Provinciale Staten, Mr. Ed. v.d. Bogaert.

Wat het Roomsche leven van Castricum betreft, een bewijs van deszelfs grooten bloei was de aanleiding van ons bezoek aan het interessante dorp, namelijk de eerstesteenlegging van een nieuw Godsgebouw. Een wèl heuglijk feit, waarmee de redactie der Illustratie Castricum’s volijverigen Herder, den zeereerw. heer Th. J.C. Engering, en zijne milden parochianen hartelijk gelukwenscht.

Bijschriften van de vijf platen:

 • Een bezoek aan Castricum, Het nieuwe provinciale krankzinnigensgesticht “Duinenbosch”, directeur Dr. Jacobi, — Commissie van Beheer de Heeren: Boreel, Lid van Ged. Staten, Voorzitter; De Boer en Glinderman, Oud-Leden der IIe Kamer; Mr. E. v.d. Boogaert en Dr. Timmer, Leden der Prov. Staten – (Opname van onzen redacteur-photograaf)
 • 200388 Een bezoek aan Castricum, Gezicht op het raadhuis, vooraan rechts. Schnabel S.C.
 • 000202 Een bezoek aan Castricum, Gezicht in de kom van het dorp en op den stoomtramweg Haarlem – Alkmaar. (Het dorp heeft tevens een station aan de spoorlijn Amsterdam – Den Helder) Schnabel S.C.
 • 201018 Een bezoek aan Castricum De breede Duinstraat naar het Krankzinnigensgesticht. (Opnamen van onzen redacteur-photograaf)
 • Plechtige eerstesteenlegging der nieuwe Sint Pancratiuskerk (architect Jan Stuyt) te Castricum door den hoogeerw. heer A. Waare, deken van Beverwijk, verleden week donderdag (Opname van onzen redacteur-photograaf)

Uit: Katholieke Illustratie, 26-2-1910

aangeleverd door Rino Zonneveld

3 oktober 2023

Redactie Jaarboek Oud-Castricum zoekt collega’s

De Stichting Oud-Castricum houdt zich bezig met bron- en veldonderzoek op het gebied van archeologie, historie en genealogie in Castricum. Oud-Castricum geeft 1x per jaar een jaarboek uit met uiteenlopende artikelen over de geschiedenis van Castricum.

Er zijn 1500 betalende donateurs die elk jaar het jaarboek thuis ontvangen. Het jaarboek is tevens bij Boekhandel Laan te Castricum en via de website los te koop.

De redactie zoekt collega’s die toegankelijk en vlot kunnen schrijven met interesse en of kennis over de geschiedenis van Castricum. Kennis van redactiewerk is een pré. Je schrijft zelf artikelen of je maakt door collega’s/auteurs aangeleverde informatie geschikt voor het jaarboek. 
De redactie komt 1x per maand in de avond bij elkaar van 19.30 – 21.00 uur. Tijdinvestering daarnaast is wisselend, houd rekening met ongeveer 1 dagdeel per maand.

Heb je interesse? Bezoek een keer de Duynkant aan Geversweg 1b te Castricum als je meer wil weten over wat de Stichting Oud-Castricum doet. Of neem contact op via redactie@oud-castricum.nl.
We kijken ernaar uit om met je te praten !


24 september 2023

Oproep: wie heeft Herman Olterdissen (1901-1973) nog gekend?

Tussen juli 1967 en juli 1973 zat mijn achteroom Herman Olterdissen (Maastricht 1901 – Alkmaar 1973) in psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch in Castricum. Is er nog iemand die hem verpleegd of gekend heeft? Dan kom ik graag met diegene in contact.

Ik schrijf een biografie over mijn overgrootvader, de portretschilder Henri Goovaerts (1865-1912) en hierin speelt diens neef Herman Olterdissen een grote rol. Er is over hem en zeker over zijn laatste levensjaren niet zoveel bekend, dus alle informatie is welkom.
Herman Olterdissen werd in 1901 geboren in Maastricht in een artistiek milieu. Hij was van origine intelligent. Hij was een getalenteerd schilder en pianist, maar mede door zijn schizofrenie heeft hij deze talenten nooit professioneel kunnen ontwikkelen.
Mogelijk heeft hij in zijn laatste levensjaren in Duin en Bosch wel geschilderd of piano gespeeld.

Heeft u mijn achteroom Herman Olterdissen verpleegd in Duin en Bosch of heeft u hem anderszins gekend? Dan zou ik graag met u in contact komen.

Ingrid Goovaerts, ingridgoovaerts@xs4all.nl
zie ook https://www.henrigoovaerts.nl/nl/article/biography