1 februari 2021

Kroniek 1994 van Castricum (Jaarboek 18 1995 pg 62-64)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 18, pagina 62

Kroniek 1994 van Castricum

Januari

1 Castricum telt 22.674 inwoners, 133 meer dan op 1 januari 1993.

De voorzijde van het gemeentehuis.
De voorzijde van het gemeentehuis. Plein 1799 in Castricum op 1 april 2014. Foto Henk Hommes. Toegevoegd.

12 In het gemeentehuis is het data netwerk van de gemeente­lijke basisadministratie (GBA) officieel in gebruik geno­men. In aanwezigheid van zijn grootouders en ouders werd de op 1 januari 1994 in Heemskerk geboren Jesse Wijgman elektronisch overgeschreven van Heemskerk naar Castricum.

20 Langs de kust spoelen grote hoeveelheden zakjes giftige bestrijdingsmiddelen aan, afkomstig uit containers, die tij­dens een zware storm van een Frans schip sloegen. De burgemeesters van de kustgemeenten besluiten een nood­verordening af te kondigen, waarbij het strand tot verbo­den gebied wordt verklaard tot de opruiming heeft plaats­ gevonden.

27 De gemeenteraad besluit tot afgifte van een zogenaamde representativiteitsverklaring, als bedoeld in de Mediawet aan de stichting lokale omroep Castricum. Het is de bedoeling dat de omroep vanaf oktober zal gaan uitzenden.

Februari

4 Staffunctionaris J. Schouten van het GAK-districtskantoor in Alkmaar ontvangt een koninklijke onderscheiding.

5 Culturele manifestatie in sporthal De Bloemen. Zang, dans, toneel, muziek en een expositie trekken 1.200 bezoekers.

Henk Heideman (rechts) reikt zijn nieuwe boekje uit aan Mevrouw Bot.
Henk Heideman (rechts) reikt zijn nieuwe boekje uit aan Mevrouw Bot. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

9 De Bakkummer Henk Heideman heeft een nieuw fotoboek uitgegeven getiteld ‘De oude generatie van Castricum en Bakkum’.

18 De woningbouwvereniging Sint Joseph herdenkt het 75- jarig bestaan. Over de historie van de vereniging is een boekje samengesteld.

Maart

1 Henk Nuijens en Piet Prinsen nemen afscheid van de vrij­willige brandweer.

2 Verkiezingen voor de gemeenteraad. Castricum Actief behaalt 7 zetels, drie meer dan in 1990. CDA, PvdA en VVD moeten het ieder met 3 zetels doen. D’66 met 2 en Groen Links met 1 zetel.

4 Het startsein is gegeven voor de bouw van 40 drie­-kamerwoningen voor ouderen tegenover De Santmark.

12 Officiële ingebruikneming van het nieuwe onderkomen van de naschoolse opvang van de stichting Kinderopvang ’t Drempeltje aan de Eerste Groenelaan.

19 Feestelijke herdenking van het 10-jarig bestaan van het dorpshuis De Kern. De geschiedenis van De Kern is in een boekje vastgelegd.

29 De gemeenteraad neemt afscheid van 9 raadsleden, die niet in de nieuwe raad terugkeren. Het zijn: G. Branderhorst, F. Wilms, C. Peperkamp, J. Wennekes, J. Mosk, G. van Galen, J. Beltman, A. de Jong en G. Krouwel.

Ateliers de Duinrand.
Ateliers de Duinrand. De gerestaureerde dorpsschool in Bakkum later “School met den Bijbel” later de “Duinrandschool” en daarna ateliers voor kunstenaars en verenigingen. Van Oldenbarneveldweg in Bakkum. Collecie Oud-Castricum. Toegevoegd.

29 Het voormalige schoolgebouw aan de Van Oldenbarneveldtweg wordt verkocht aan de stichting De Duinrand.

30 Het Nederlands kampioenschap veldlopen voor ambtena­ren is in Castricum georganiseerd. Ruim 2.800 deelnemers leverden een sportieve prestatie.

30 In aanwezigheid van NS-directeur R. den Besten vond op het station de officiële ingebruikneming plaats van loco­motief 1746 door onthulling van de naam ‘Castricum’. Helaas bleek het gemeentewapen niet te kloppen.

April

9 De eerste Castricumse milieumarkt vindt plaats op het Raadhuisplein.

11 Het nu als postwinkel ingerichte postkantoor is heropend.

Plaatsing van de gerestaureerde grenspaal aan de Beverwijkerstraatweg die aan het strand gevonden was. Op de foto burgemeester Schouwenaar met ambtsketen en zijn collega uit Heemsker dhr Hoobroeckx. Beverwijksestraatweg te Castricum in 1994. Foto Ad van de velde. Toegevoegd.

12 De burgemeesters van Heemskerk en Castricum herplaat­sen een historische grenspaal op de gemeentegrens aan de Beverwijkerstraatweg.

12 Installatie van de nieuwe gemeenteraad. Tot wethouders worden gekozen: J. van Hemert (Castricum Actief), A. Lamme (VVD) en J. Postma (PvdA).

16 Nieuwe woonvorm ‘De Hooghe Aert’ voor verstandelijk gehandicapten geopend. Het is gevestigd in het pand van het voormalige verpleeghuis.

26 Afscheidsreceptie van de voormalige wethouders P. de Wolf (CDA) en Th. Rouwhorst (D66).

29 Heropening van de geheel verbouwde en vergrote VSB-bank.

30 Diverse onderscheidingen werden ter gelegenheid van Koninginnedag uitgereikt. Wegens hun verdiensten voor plaatselijke gemeenschap viel deze eer te beurt aan oud-wethouder mevrouw M.J. Postelmans-Blankemeijer en de heer S.J. Quax, bekend als organisator van vele evene­menten.

Mei

4 Met het doorknippen van een lint heeft gedeputeerde Achterstraat het fietspad in het verlengde van de Heemstederweg tussen Castricum en Heemskerk geopend.

6 Wethouder A. Lamme onthult een reclamezuil bij en voor het gemeentehuis. Deze schenking zal het gezicht van Castricum gaan veranderen, want vele commerciële zuilen zullen volgen.


Jaarboek 18, pagina 63

IJspret op de ijsbaan van Vereniging Kennemer IJsbaan.
IJspret op de ijsbaan van Vereniging Kennemer IJsbaan. Op de achtergrond staat het clubgebouw. Zeeweg te Bakkum in 1996. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

15 Presentatie van een jubileumboekje over de Kennemer IJsbaan aan de Zeeweg.

16 Tegen het voorstel van Gedeputeerde Staten in stemt een grote meerderheid van Provinciale Staten voor indeling van Castricum bij het gewest Noord-Kennemerland, uiter­lijk per 1 januari 1998.

20 Rector P. de Haas en wethouder J. Postma slaan de eerste paal voor de nieuwbouw van het Jac. P. Thijsse College aan De Bloemen. De school is nu nog in diverse gebouwen aan de Bakkummerstraat en aan de Willem de Zwijgerlaan gehuisvest.

Juni

4 Receptie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de stichting Kinderopvang ’t Drempeltje.

4 Tuin van Rommel officieel geopend. Gemeente en vrijwil­ligers hebben samengewerkt om deze milieu-natuurtuin tot stand te brengen.

14 Wethouder Postma onthult een nieuw kunstwerk getiteld ‘Waterstenen’ in de wijk Albert’s Hoeve.

16 Ondertekening van het protocol tot fusie van de verzor­gingshuizen De Boogaert en De Santmark ingaande 1 januari 1995.

Het Bakkum Beach volleybaltoernooi.
Of je nu gezellig met een team een potje wilt ballen of dat je wilt genieten van topvolleybal . Het kan allemaal tijdens het Bakkum Beach volleybaltoernooi. Foto Ronald Goedheer. Toegevoegd.

25 Het strandvolleybal-tournooi Bakkum-beach gaat van start met in totaal 150 deelnemende teams.

30 Het protocol van IJmond IJzersterk, een economisch actieprogramma voor de regio, wordt officieel getekend.

Juli

Het plaatsen van de Vriendschapsbank op het Balaton Füredplein.
Het plaatsen van de Vriendschapsbank op het Balaton Füredplein in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

15 Feestelijke overdracht van de Vriendschapsbank, een keramisch kunstwerk, door het comité Jumelage aan de gemeente.

23 Jazz-weekend: veel muziek op buitenpodia en in de cafés.

30 Stratenloop en wielerronde ‘De Dubbele Lus’.

Augustus

18 Een feestweek gaat van start met onder andere een jaarmarkt, vrij­ markt, creativiteitsmarkt en kinderattracties.

Burgemeester Gmelich Meijling.
Burgemeester Gmelich Meijling. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

23 Oud-burgemeester J.C. Gmelich Meyling wordt benoemd tot staatssecretaris van defensie in het nieuwe paarse kabi­net.

September

2 Officiële ingebruikneming van de gerenoveerde oude Duinrandschool aan de Van Oldenbarneveldtweg.

12 Festiviteiten ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de VVV afdeling Castricum.

25 Viering 40-jarig jubileum van pater Vis in de Betlehemkerk.

Augustinusschool aan de Dorpsstraat 115 in Castricum.
Augustinusschool aan de Dorpsstraat 115 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

21 Jan de Groot, leerkracht van de Augustinusschool, neemt afscheid na 38 jaar in onderwijs werkzaam te zijn ge­weest, waarvan 36 jaar op de Augustinusschool.

Oktober

1 Receptie ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het jongerencentrum De Bakkerij.

1 De woningbouwverenigingen Goed Wonen en St. Joseph werken nu samen onder de naam Woningbeheer Noorderkwartier.

8 Burgemeester Schouwenaar huldigt Ron Teunisse vanwe­ge zijn tweede plaats in de lange afstand loop Athene-Sparta (250 km).

Sjoerd Kuyper, kinderboekenschrijver met landelijke bekendheid, leest voor uit eigen werk in de Duinrandschool.
Sjoerd Kuyper, kinderboekenschrijver met landelijke bekendheid, leest voor uit eigen werk in de Duinrandschool. Professor Winklerlaan in 1993. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

12 De in Bakkum wonende kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper ontvangt de zilveren griffel.

19 Bij bisschoppelijk decreet is bepaald dat er met ingang van 1 januari 1995 één nieuwe rooms-katholieke parochiegemeenschap Castricum zal ontstaan.

21 Het nieuwe bezoekerscentrum van het PWN ‘De Hoep’ wordt geopend door de commissaris van de koningin.

22 Receptie in verband met het 40-jarige bestaan van het Jac. P. Thijsse College.

Wethouders door het lint.
Als volleerd bestuurders van een ouderwetse stoomwals met daar achter een fraaie gesloten wagen stuurden wethouders J. van Hemert en A.Lamme het gevaarte door de afzetting heen. Met die handeling verwijderden beide wethouders de afsluiting van de reconstructie Stationsweg, Mient en Ruiterweg. Foto Ronald Goedheer. Toegevoegd.

28 De wethouders Van Hemert en Lamme rijden met een antieke stoomwals door het lint ter afsluiting van de reconstructie van Stationsweg, Mient en Ruiterweg.

28 De heer J. Welsch, voorzitter van de stichting woonvorm Klaverland, ontvangt een koninklijke onderscheiding.

30 Feestelijke start van Micas, een organisatie die zich ten doel stelt migranten in de gemeente bij elkaar te brengen.

31 De heer J. Meppelink volgt mevrouw Van der Staay-Hogeling op als lid van de raad voor het CDA.

November

2 De gemeenteraad besluit een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor de instandhouding van een bureau HALT IJmond-Noord ter bestrijding van veel voorkomende cri­minaliteit onder jongeren.

3 Het zeventiende jaarboekje van de werkgroep wordt gepresenteerd. Omdat de plaatselijke gezondheidszorg het hoofdthema is wordt het eerste exemplaar uitgereikt aan het echtpaar Joosse, dat een belangrijke rol speelde in het kruiswerk.

De Stichting Vrouwen in Beweging Castricum.
Het zou tot 1978 duren vooraleer het vrouwencafé Castricum haar poorten opende. Om ze krap 5 jaar later weer te sluiten. Wat eerst een daverend succes bleek, was langzaam doodgebloed. De Stichting Vrouwen in Beweging Castricum werd nog wel voortgezet, maar dan door andere mensen en met een andere doelstelling. Bakkerspleintje in Castricum, 1980. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

4 Stichting Vrouwen in Beweging heft zich op.

5 Officiële ingebruikname van de auto van de familie Gosselink die op zonne-energie rijdt.

5 Receptie ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van de stichting Dorpshuis De Kern. Een gedenkboekje wordt aan de burgemeester overhandigd.

5 Open dag in verzorgingstehuis De Santmark ter gelegen­heid van het 25-jarig bestaan.


Jaarboek 18, pagina 64

10 Wethouder Van Hemert stelt met een racewagen de nieu­we rotonde in de Soomerwegh nabij de Oranjelaan in gebruik.

19 Bij zijn afscheid als motorcoureur wordt Hans Spaan benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Schilderij van de Heilige Pancratius.
Dit schilderij was in de jaren (negentien) tachtig gevonden op de zolder van de rooms-katholieke Pancratiuskerk. Het is geschilderd in de 16e eeuw en gerestaureerd in 1994 en eigendom van de Pancratiuskerk. Het schilderij stelt de Heilige Pancratius voor met het zwaard in de linkerhand en de rechterhand op de borst. Twee engeltjes reiken de lauwerkrans en palmtak aan. Links is de doop van Pancratius in een kerkachtig gebouw en rechts de onthoofding van Pancratius. Dorpsstraat 115 in 1994. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

20 Tijdens de eucharistieviering in de Pancratiuskerk wordt het gerestaureerde schilderij van de Heilige Pancratius gepre­senteerd.

December

2 In de hal van het raadhuis wordt de door Shell aangeboden tentoonstelling over het eiland Sachalin geopend. Het eiland werd in 1643 ontdekt door kapitein Vries met zijn schip Castricum. De naam Kaap Castricum op het eiland Urup herinnert er nog aan. Zie ook het artikel Kaap Kastricum in het 1e jaarboek.

8 Het zangkoor de Poolse Nachtegalen geeft een concert in de Pancratiuskerk.

9 Directeur Polak van het ziekenhuis Duinenbosch neemt afscheid. Hij ontvangt een koninklijke onderscheiding en de zilveren penning van de provincie Noord-Holland.

Drie werkgroepleden in actie bij De Slag Herdacht.
Drie werkgroepleden van Oud-Castricum in actie bij De Slag Herdacht. Staand: Rino Zonneveld (links) en Rick de Vries. Zittend: Erica Brouwer. Castricum, 5 oktober 2014. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

15 Lezing over de Slag bij Castricum georganiseerd door de werkgroep Oud-Castricum trekt honderden belangstellen­ den.

20 Castricumse scholieren demonstreren tegen het onderwijs­beleid van minister Ritzen.

21 Mevrouw W.J.M. Kotkamp-Koggel neemt afscheid als directrice van het verzorgingstehuis De Boogaert.

24 Kersttentoonstelling in het Bonhoeffer College, georgani­seerd door de stichting Kunstzinnige Vorming, trekt weer veel bezoekers.

C.G. Bakker-van der Wolff
N.A. Kaan

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties