31 augustus 2020

Kroniek 1978 van de Gemeente Castricum (Jaarboek 02 1979 pg 26-27)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 1, pagina 26

 
Kroniek 1978 van de Gemeente Castricum

Januari

1 Aantal inwoners van de gemeente Castricum bedraagt 22.784.
3 Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur Geesterhage.

Februari

2 De raad stemt in met het voorstel van Burgemeester en Wethouders om financiële medewerking te verlenen aan de bouw van een tennisbal en 10 buitenbanen nabij de sporthal “De Bloemen”.
De stichting Tennispark Noord-End gaat het geheel beheren en draagt de zorg voor de bouw en de aanleg.
2 Een bezwaarschrift tegen de plaatsing op de monumentenlijst van de panden Dorpsstraat 75 en 75a – café-restaurant De oude Schimmel met doorrijstal – wordt door de gemeenteraad ongegrond verklaard.
17 Tijdens een bijeenkomst in Johannes Hof wordt afscheid genomen van de heer M. Hopman als brandweercommandant. De heer Hopman was 37 jaar bij de Castricumse brandweer. Tot zijn opvolger is benoemd de heer A.F. Settels.
22 Start van het Vrouwencafé. Voorlopig zullen de bijeenkomsten in de jeugdsociëteit De Bakkerij plaats vinden.
23 Op 74-jarige leeftijd overlijdt de heer C.F. Smeets, Burgemeester van Castricum van 16 november 1945 tot en met 29 november 1968. De heer Smeets was bij zijn afscheid als burgemeester door de gemeenteraad tot ereburger benoemd.
24 Wethouder mevr. P. Scholtz-Brand onthult een speelplastiek van Pieter Sloots bij de Duinrandschool.

Maart

2 De raad gaat akkoord met de door een werkgroep opgestelde procedure voor de ontwikkeling van een plan voor opzet van meer activiteiten op het gebied van vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen.
2 Een noodgebouw van de school voor l.h.n.o. “Martha” aan de Willem de Rijkelaan gaat in vlammen op.
8 De vogelwerkgroep neemt roze flamingo’s in de Castricumse duinen waar.
16 Het bericht van de benoeming van een nieuwe burgemeester wordt te Castricum ontvangen. Het is de heer Drs. Jan Christoffel Gmelich-Meijling geworden. Van beroep is hij marine-officier. Vanaf 1964 was hij eveneens wethouder van onderwijs, sociale zaken en huisvesting in Oegstgeest.
20 De heren A. J.P . Heerschop en de heer A. Deetman verlaten de raad van Castricum uit onvrede met de ontwikkelingen in de VVD-afdeling Castricum. De verkiezingen voor de gemeenteraad werpen hun schaduw vooruit.
30 De raad stemt in met de vorming van een milieucommissie, waarin o.a. vertegenwoordigers van de werkgroep Milieuzorg, Onderwijs, P.W.N. en gemeente zitting zullen hebben.
31 De op de plaats van het voormalige hotel-café “De rustende Jager” verschenen nieuwe bank wordt officieel geopend door wethouder Ir. H. v.d. Velde. “Beter een actieve Rabobank dan een Rustende Jager” sprak de voorzitter van het bestuur de heer H.P. Wokke.

April

11 Officiële start van de wekelijkse ontmoetingsbijeenkomst van de Projectgroep Arbeidsongeschikten in het dorpshuis De Kern.
12 Ingebruikneming nieuwe accommodatie van de openbare kleuterschool “De Kleutermolen” aan Het Korte Land.
17 Installatie van de nieuwe burgemeester de heer J. Chr. Gmelich-Meijling tijdens een buitengewone raadsvergadering in Geesterhage.
22 Officiële opening door locoburgemeester H.P . Wokke van het nieuwe clubgebouw van de damesvoetbalvereniging DVC en de zaterdag voetbalclub SCC.

Mei

2 Oud-minister B. Trip opent in de bibliotheek een door de plaatselijke afdelingen van de PPR en PSP georganiseerde tentoonstelling over afvalproducten in de Derde Wereld.
13 Receptie ter gelegenheid van het kampioenschap in de 2e klasse K.N.V.B. van de voetbalvereniging Vitesse ’22.
24 Zeiljacht gestrand tussen Castricum en Egmond. Na enige dagen slaagt men erin het scheepje weer vlot te trekken.

Juni

5 Door de Kroon wordt het op 28 maart 1974 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Helmkade goedgekeurd.
5 Aanvang bouwwerkzaamheden 70 bejaardenwoningen bij de Santmark.
7 De uitspraak in een door de gemeente aangespannen kort geding luidt dat de Castricumse kraakgroepen de twee gekraakte panden Overtoom 16 en Van Oldenbarneveldtweg 39 dienen te verlaten.
30 De raad stelt een procedure vast voor de ontwikkeling van een woningbouwplan nabij Het Strengh en de Boogaertsweg.

Juli

1 Het zwembad “De Witte Brug” viert het vijfjarig bestaan en ontvangt de miljoenste bezoeker.
2 Vechtpartij in de nachtelijke uren tussen een groep Zuid-Molukse jongeren en twee Castricumse politieagenten, waarbij een agent gewond is geraakt.
15 Zweefvliegtuig boven het duingebied neergestort. Twee ernstig gewonden.

Augustus

28 De voorzitter van de werkgroep Oud-Castricum, de heer G. van Geenhuizen, overhandigt officieel het eerste jaarboekje aan de burgemeester.
31 De raad van Castricum besluit toe te treden tot de Raad van Europese Gemeenten.
31 De gemeenteraad besluit tot aansluiting bij de Gemeenschappelijke regeling Intercommunaal Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken.
31 Officieel afscheid wordt genomen van 10 raadsleden, die niet in de nieuwe gekozen gemeenteraad zullen terugkeren. Dit zijn mevr. N. de Bats en de heren D. Kaper, G. de Boer, J. Leijgraaff, A. de Wit, A.J.S. Mooyman, H. Janmaat, A. Dijckhoff, J. Beltman en H. v.d. Velde.

September

5 Installatie van de nieuwe gemeenteraad. Tot wethouders worden benoemd: mevr. P. Scholtz-Brand, de heren H.P. Wokke, P. Janzen en Ch. H. Roos.
9 De burgemeester en de heer H. Mozes, directeur van de Provinciale Bibliotheek Centrale openen een bijzondere tentoonstelling van de Culturele Werkgroep Castricum in de openbare bibliotheek. Deze tentoonstelling bestaat uit werken van de dichter en schilder J. van Geel die zijn laatste levensjaren in het huis Vogelwater in het duingebied woonde.
13 Kort bezoek van Koningin Juliana aan het provinciaal waterwingebied.
28 Door de rijkspolitie is drie kilogram hasj op het strand gevonden.

Oktober

12 Nieuw orgel in de Maranathakerk in gebruik genomen.
21 Start van de feestweek ter gelegenheid van het derde lustrum van de Muziekschool.
In 1978 heeft de Vogelwerkgroep overigens zijn 20-jarig en de Castricumse Reddingsbrigade het 30-jarig bestaan gevierd.
De Bethlehemparochie herdacht in 1978 het 121⁄2 jarig bestaan.
26 De raad besluit tot stichting van een woongebouw met 43 wooneenheden voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens aan het Kortenaerplantsoen.

November

27 Het kerkbestuur van de Pancratiusparochie heeft onder de parochianen een enquête gehouden over de vraag wat er met het bijna zeventig jaar oude kerkgebouw moet gebeuren. Ruim 85% van de geënquêteerden kiezen voor de restauratie van kerk en toren.
30 De heer E.J. Kortenoever neemt afscheid, tijdens een receptie in Johannes Hof, van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland. De heer Kortenoever was o.a. belast met de leiding van het duinmuseum “De Hoep” en leidde vele excursies in het duingebied.

December

6 Overval op het bijkantoor van de Nutsspaarbank aan de C.F. Smeetslaan, buit 15 mille.
11 Wethouder mevr. Scholtz-Brand opent de nieuwe school bij het medisch pedagogisch kindertehuis St. Antonius.
11 Op basis van de resultaten van een door de Culturele Werkgroep Castricum gehouden enquête besluiten een aantal verenigingen een nader onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om te komen tot een overlegorgaan op sociaal-cultureel gebied.
19 De raad besluit de inschrijving op de lijst van woningzoekenden ook open te stellen voor vrouwelijke huwelijkskandidaten. Het aantal woningzoekenden is tengevolge van de stagnatie in de uitvoering van woningbouwplannen reeds opgelopen tot ruim 750.
19 De raad besluit een bijdrage te verlenen in de restauratiekosten van de gevel van café-restaurant “De Speckkoper”.

Deel dit bericht
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties