12 september 2022

Jaarverslag 2009 (Jaarboek 33 2010 pg 116-117)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 33, pagina 116

Jaarverslag 2009

Ook in 2009 heeft de werkgroep zich weer op allerlei terreinen ingezet om te bevorderen dat het cultuurhistorisch erfgoed van Castricum en Bakkum zo goed mogelijk behouden blijft. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de brief die het bestuur in februari schreef aan de gemeenteraad. In deze brief werd de zorg geuit over het monumentenbeleid en met name de instandhouding van panden als het oude raadhuis aan de Dorpsstraat, het Armenhuis aan de Overtoom en een boerderij aan de Alkmaarderstraatweg. Gelukkig kan anderhalf jaar later worden geconstateerd dat deze panden door inspanning van particulieren naar tevredenheid zijn of worden gerenoveerd en dat zij hun historische waarde niet hebben verloren.
Daarnaast zijn door de leden van de werkgroep weer veel activiteiten verricht en werd er in verschillende plaatselijke en regionale verbanden samengewerkt of geadviseerd. Door verschillende schenkingen werd onze collectie aangevuld.

De belangrijkste gebeurtenissen volgen nu in chronologische volgorde:

 • 5 januari: traditionele nieuwjaarsreceptie in De Duynkant.
 • 18 april: presentatie ‘De Baccummer Banroute’, samengesteld door Ernst Mooij, in Stayokay Hostel Bakkum.
 • 7 mei: afscheid van Sjef Smulders als bestuurslid, die werd opgevolgd door Hans Boot.
 • 16 mei: jaarlijkse excursie van de werkgroep in Egmond, waar het historisch museum, de Prins Hendrikstichting, de vuurtoren en de reddingsmaatschappij werden bezocht.
 • 15 september: groep ‘Verhalenvertellers’ weer van start in samenwerking met de Stichting Welzijn.
 • 23 oktober: presentatie van jaarboek 32, dat werd overhandigd aan de heer Hans de Veen, directeur van Dijk en Duin. Tevens eerste vertoning van de film ‘100 jaar psychiatrie in de duinen’ van Hans Kinders.
 • 19 november 2009: jaarlijkse donateursavond met een lezing van Peter Lassooy, schrijver van het boek ‘Monnikenwerk’, over de invloed van de abdij van Egmond op het landschap van Noord-Kennemerland.

In 2009 verscheen het interne infobulletin van de werkgroep vier keer. De leden informeren elkaar daarin over nieuwe projecten en andere wetenswaardigheden. De activiteiten van de werkgroepleden zijn ingedeeld in vier taakgroepen.

Taakgroep archiefbeheer, foto en film
Ook het afgelopen jaar werden er tijdens de openingsuren door bezoekers regelmatig foto’s en andere historische materialen aangeboden. Dit materiaal is vaak een welkome aanvulling van het archief van de werkgroep. Naar aanleiding van artikelen in het jaarboek komen er ook nog vaak foto’s in ons bezit. Door het fotograferen van veel nog bestaande panden en straten kon het pandenarchief worden uitgebreid. Daarnaast werden er veel oude foto’s gescand en digitaal verbeterd. Er werd contact gelegd met het Zijper museum, waar men beschikt over een computerprogramma waarmee foto’s en boeken kunnen worden beschreven en opgezocht. De werkgroep overweegt dat programma ook in te voeren.

Taakgroep archeologie en cultuurbehoud
Er zijn in samenwerking met de gemeente Castricum ongeveer zestig kaarten van oude wegen in Castricum en Bakkum gedigitaliseerd door de kaarten te scannen. Ze beslaan de periode 1905 tot 1915.
Bij een verkennend onderzoek aan de Duinenboschweg is het reliëf van een middeleeuwse duinbeek gevonden. Er is scherf- en botmateriaal gevonden, daterend uit de elfde of twaalfde eeuw. Er wordt aan een verslag gewerkt.
Met regelmaat zijn er vergaderingen van de werkgroep Oer-IJ bezocht.
Een groot aantal archeologische vondsten is naar het archeologisch depot in Wormerveer overgebracht. De vondsten, waarbij beschrijvingen van Ernst Mooij zijn gevoegd, zijn in het Archissysteem gezet. Dit is een systeem waarop de vondsten met coördinaten worden aangegeven.

De monumentenraad heeft adviezen uitgebracht over diverse onderwerpen, zoals het beeldkwaliteitsplan en de kadernota buitengebied, het welstandsbeleid, het plan voor de ontwikkeling van Duin en Bosch, het masterplan inbreidingen en het tracé fietspad Castricum-Akersloot. Deze beleidsstukken heeft de gemeenteraad inmiddels vastgesteld. Op spoedige aanpak van de restauratie van de boerderij Alkmaarderstraatweg 52 is ook door de Monumentenraad aangedrongen.

Taakgroep jaarboek, archiefonderzoek en pr
Door twee of drie leden van de werkgroep werd vaak meerdere keren per week een bezoek gebracht aan de archieven. In de meeste gevallen betrof dit het Regionaal Archief te Alkmaar, waar de Castricumse archieven worden bewaard. Incidenteel werd ook een bezoek gebracht aan archieven in Haarlem en Den Haag. Het werk in het archief Alkmaar betreft vooral het maken van een index op de Castricumse bevolkingsregisters, het digitaal invoeren van de gegevens uit de oud-rechtelijke archieven van Bakkum en Castricum uit de periode van voor 1811 en het opsporen van gegevens betreffende de geschiedenis en stamboom van Castricumse families, dan wel betreffende onderwerpen die in het jaarboek worden gepubliceerd.
In het afgelopen jaar kwam de index over 1880-1890 gereed en werd een start gemaakt met de index over de periode 1890-1900. Het zwaartepunt van het familie-onder-


Jaarboek 33, pagina 117

zoek lag bij de stamboom van de familie De Nijs. Voor de publicatie van stambomen werden ook tientallen families bezocht voor aanvullende informatie en foto’s.

Ook dit jaar werd er elke maand een persbericht in de kranten geplaatst in verband met de openstelling en de tijdelijke tentoonstellingen op de eerste zondag van de maand. De lokale radio- en tv-zender werd hiervan tevens in kennis gesteld. In 2009 bezochten circa 1700 bezoekers de open dagen.
De werkgroep leverde ook dit jaar vier keer een artikel voor de rubriek ‘Langs de Schulpvaart’ in het Nieuwsblad voor Castricum. Dit jaar waren de onderwerpen: de herkomst van de Overtoom, het verdwenen buurtje Duinkant, de boerderij Zeeveld en de geschiedenis van de Dorpsstraat.
Onze website werd in het afgelopen jaar 18.500 keer bezocht.

Veel belangstelling voor het archeologisch spreekuur.
Veel belangstelling voor het archeologisch spreekuur.

Taakgroep educatie en tentoonstelling
De tijdelijke tentoonstellingen trokken ook in 2009 veel bezoekers. De thema’s in januari en februari waren de ‘Popmuziek in de zestiger jaren’ en de ‘Kunstschuilkelder’, gebaseerd op twee artikelen in het 31e jaarboek. Het archeologisch spreekuur tijdens de tentoonstelling ‘Spitten in de bodem van Castricum’ vond in maart en april plaats en was een groot succes.
Nog groter was de belangstelling voor het optreden van het Shanty- en folksongkoor ‘De Skulpers’ tijdens de tentoonstelling over de schelpenvisserij, die in de maanden juni, juli en augustus werd gehouden.
In samenwerking met Dorpshuis De Kern verzorgde de werkgroep tijdens de Open Monumentendagen de tentoonstelling ‘Castricum op de kaart’, waarbij veel aandacht was voor de historie van het dorpshuis.
In november en december waren het 100-jarig bestaan van psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch, de VVV en de tennisverenigingen de belangrijkste onderwerpen van de expositie op de open dagen. Deze onderwerpen zijn terug te vinden in het 32e jaarboek, dat in november was verschenen.

Wat educatie betreft, hebben diverse scholen een bezoek gebracht aan De Duynkant.
De Pax Christi basisschool te Limmen kwam op 7 april langs op en kreeg uitleg over de Tweede Wereldoorlog in Castricum.
Op 3 juni werd een brugklas van het Clusiuscollege ontvangen voor het maken van een fietstocht door duin, dorp en polder.
Daarnaast werd De Duynkant op respectievelijk 8 juni en 15 oktober bezocht door leerlingen van de Paulusschool en het Jac. P. Thijssecollege voor een educatief programma. Op 15 en 26 november werd medewerking verleend aan ‘Een rondje cultuur’ voor leerlingen van het Bonhoeffercollege.
Tot slot is er door werkgroepleden een bijeenkomst van erfgoedcoördinatoren in het basisonderwijs bijgewoond.

Bestuur, leden en donateurs

Op 31 december 2009 was het bestuur als volgt samengesteld:

 • F. Duffhues, voorzitter
 • Mevrouw A.H.A.M. van Boxtel, secretaris
 • J.H. Ebels, penningmeester
 • H.A. Boot, lid
 • P.A. Levi, lid
 • L. Zonneveld, lid

Aan de werkavonden in De Duynkant en andere activiteiten werd door vijfentwintig werkende leden deelgenomen. Op 31 december 2009 bedroeg het aantal donateurs ongeveer 1200.

Aan onze leden en donateurs komt veel dank toe voor hun inzet en hun bijdrage aan de Stichting Werkgroep Oud-Castricum in het afgelopen jaar.

Antoinette van Boxtel
Hans Boot

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties