25 juli 2022

Jaarverslag 2007 (Jaarboek 31 2008 pg 106-108)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 31, pagina 106

Jaarverslag 2007

De activiteiten van dit jaar waren gericht op het 40-jarig jubileum van de Werkgroep Oud-Castricum.
Dit jaar hebben we in verschillende plaatselijke en regionale verbanden samengewerkt of hulp verleend.
Door verschillende schenkingen werd onze collectie aangevuld.

De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten in 2007 volgen nu in chronologische volgorde:

De jubileumtentoonstelling die in 2007 in de dorpskerk werd gehouden.
De jubileumtentoonstelling die in 2007 in de dorpskerk werd gehouden.
 • Op 8 januari werd een nieuwjaarsreceptie in ‘De Duynkant’ gehouden.
 • Op 20 april werd het boekje ‘In de voetsporen van Hilde’ overhandigd aan Harry Vermanen. Het boekje beschrijft een 6,5 kilometer lange wandeling.
 • Op 10 mei droeg Max Schiermann, na 12 jaar, zijn taak als penningmeester over aan Hans Ebels. Ook werd Sjef Smulders als vertegenwoordiger van de werkgroep archeologie opgevolgd door Rino Zonneveld.
 • Op 12 mei was er ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan een excursie van de leden van de werkgroep naar de historische driehoek Hoorn, Medemblik en Enkhuizen.
 • Op 1 juni werd het eerste exemplaar van het boekje Rondwandeling in de oude dorpskom aan Cornelis Schotten overhandigd.
 • Van 12 tot 20 oktober was de jubileumtentoonstelling in de Dorpskerk. Het centrale thema was de ontwikkeling van Castricum in de 20e eeuw. Er waren meer dan 1.000 bezoekers. De tentoonstelling werd geopend door burgemeester mevrouw A. Emmens-Knol en haar werd het 30e jaarboek overhandigd. Daarbij werd Ernst Mooij koninklijk onderscheiden in het bijzonder voor zijn inzet voor de werkgroep in de afgelopen 40 jaar. Door Hans Kinders werden in het kader van de tentoonstelling dvd’s gepresenteerd. Door Ernst Mooij werden de resultaten van de archeologische opgravingen in Castricum op een dvd aangeboden.
 • Op 7 november vond onze jaarlijkse donateursavond plaats waarbij, door de heer M.G.C. Schouten, een lezing werd gegeven met als titel: ‘Landschap is niet alleen een fysieke ruimte, het is ook een ruimte van beleving.’
 • Op 30 november overhandigde de werkgroep drie gerestaureerde houten graftekens en drie panelen over de kerkgeschiedenis aan het kerkbestuur van de dorpskerk.
Koninklijke onderscheiding voor Ernst Mooij, uitgereikt door burgemeester Emmens - Knol bij de opening van de jubileumtentoonstelIing.
Koninklijke onderscheiding voor Ernst Mooij, uitgereikt door burgemeester Emmens-Knol bij de opening van de jubileumtentoonstelIing.

Behalve deze gebeurtenissen uit het afgelopen jaar zijn er allerlei activiteiten door de leden in verschillende werkgroepen verricht, zowel binnen als buiten ‘De Duynkant.’

Werkgroep inventarisatie (Peter Levi)
De grote bezoekersaantallen tijdens de maandelijkse openstellingen op de open zondagen leidt tot het veelvuldig raadplegen van de foto- en ansichtkaartenbestanden. Het totale aantal afbeeldingen is toegenomen tot 14.000.
Er wordt gewerkt aan de ontsluiting van het pandenarchief en van het archief van Duin en Bosch.
Er is een digitaliseringproject gestart door een student van de Hogeschool In Holland voor het opzetten van een gebruiksvriendelijke database, een zoekmachine voor de aanwezige bestanden van de werkgroep.

Werkgroep archeologie (Rino Zonneveld)
Leden van de werkgroep hebben vergaderingen van de Werkgroep Oer-IJ bezocht. In deze vergaderingen wordt doorgaans gesproken over de bouwmeldingen en het signaleren van te verwachten archeologische vondsten. Daartoe is er vanuit de Werkgroep Oud-Castricum contact met de gemeente Castricum.
De werkgroep heeft een aantal lezingen bezocht in de Hoep, in Limmen en in Beverwijk, heeft gestudeerd op de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) en de bijhorende voorschriften volgens de laatste richtlijnen. Van het SIKB zijn brochures en waaiers ontvangen.
Tufsteen uit de opgraving in de Oosterbuurt in 1995-1996 wordt nog onderzocht in verband met een mogelijke relatie met het tufsteen van de Dorpskerk. Tenslotte is de werkgroep gestart met een inventarisatie van alle archeologische vondsten, vindplaatsen en rapportages.

Werkgroep jaarboek en archiefonderzoek (Simon Zuurbier)
Vanwege het jubileum wordt het 30e jaarboek uitgevoerd in ‘full colour’; het bevat een artikel over de geschiedenis van de werkgroep. Het hoofdthema is afgestemd op de tentoonstelling en handelt over de ontwikkeling van Castricum in de 20e eeuw.
Elke week worden op dinsdagavond het Regionaal Archief in Alkmaar en op vrijdag archieven in Alkmaar, Haarlem of Den Haag bezocht door enkele leden van de werkgroep. Tijdens het archiefbezoek worden bronnen ontsloten, stukken gezocht over de geschiedenis van Castricum en gegevens verzameld over de stambomen van Castricumse families.

Werkgroep financiën (Hans Ebels)
De exploitatie over 2007 werd positief afgesloten. Er zijn investeringen gedaan in computerapparatuur.

Foto/filmwerkgroep (Loek Zonneveld)
Er is door Loek Zonneveld een lezing gegeven in verband met 4 mei in jongerencentrum ‘Discovery’. Bij Vitesse is er een tentoonstelling verzorgd door Loek Zonneveld en Peter Levi.
Verder worden oude films op dvd gezet en foto’s van de huidige situatie in ons dorp gemaakt.


Jaarboek 31, pagina 107

Werkgroep Public Relations (Hans Boot)
Elke maand stond er een informatief stukje in de kranten in verband met de openstelling en de tijdelijke tentoonstellingen op de eerste zondag van de maand.
Ter gelegenheid van onze jubileumtentoonstelling was er extra publiciteit. Ook Radio Noord-Holland besteedde aandacht aan dit evenement.
Voor de rubriek ‘Langs de Schulpvaart’ in het Nieuwsblad voor Castricum leverde de Werkgroep vier keer een cultuurhistorisch artikel.
De Werkgroep kwam ook in het nieuws na het uitkomen van de wandel- en fietsroute ‘Op zoek naar Hilde’ en de wandelroute in de oude dorpskom.
Voorzitter Piet Blom gaf in het Dagblad Kennemerland uitleg over de kaart ‘Heerlykhyd van Castricum’.
Onze website werd onderhouden door Sjef Smulders.

Werkgroep Educatie (Cor Smit)
In 2007 werden er weer veel bezoekers verwelkomd tijdens de thema-tentoonstellingen op de eerste zondag van de maand.
De Duynkant werd bezocht door de brugklassen van het Jac.P. Thijsse College en in het kader van ‘ Rondje Cultuur’ ook door leerlingen van het Clusius-college.
In het kader van Kinderboekenweek 2007 is in samenwerking met Boekhandel Laan en de bibliotheek Castricum voor het basisonderwijs ‘Het geheim van Castricum 1799’ georganiseerd. Op 22 november werd de winnaar, groep 8 van basisschool Toermalijn, ontvangen in De Duynkant, waarbij de kinderen een presentatie over de Slag bij Castricum kregen voorgeschoteld. Daarna verzorgden een boswachter en twee leden van de Werkgroep een fietsexcursie in het Castricums duingebied.

Monumentenraad
De Monumentenraad is ingesteld voor het gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur over het gemeentelijk beleid op het gebied van cultuurhistorie. Het adviesorgaan telt 9 leden en de Werkgroep Oud-Castricum wordt vertegenwoordigd door Niek Kaan.
In 2007 is de beschrijving van 124 panden in de gemeente afgerond ter voorbereiding op de formele procedure tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten. Verder is dat jaar geadviseerd over een aantal bijzondere projecten.
Voor de voormalige gemeente Castricum betreft dat onder andere de herbestrating van de Duinenboschweg, renovatie van het voormalige armenhuis Overtoom 22 tot en met 36, herstel van de Korendijk, abonnement Monumentenwacht voor eigenaren van monumenten, het tuinhuis van kapitein Rommel en het bestemmingsplan voor Bakkum.
Er zijn ook afspraken gemaakt over de informatievoorziening vanuit de gemeente aan de Monumentenraad.

Bestuur, leden en donateurs
Op 31 december 2007 was het bestuur als volgt samengesteld:
P.C.M. Blom, voorzitter
Mevrouw A.H.A.M. van Boxtel, secretaris
J.H. Ebels, penningmeester
P.A. Levi, lid
J. Smulders, lid
L. Zonneveld, lid

Aan de werkavonden in De Duynkant en andere activiteiten werd door een twintigtal leden deelgenomen. Op 31 december bedroeg het aantal donateurs ongeveer 1.300. Aan de leden komt veel dank toe voor hun inzet en hun bijdrage in het afgelopen jaar aan het werk van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

Antoinette van Boxtel


Jaarboek 31, pagina 108

Oud Castricum en haar website

De Werkgroep Oud-Castricum opende in 2001 haar eigen website, waarop naast algemene informatie over de doelstellingen ook specifieke zaken zijn te vinden, zoals opgravingen uit het verleden, de archieven waarover we beschikken en de inhoud van de inmiddels dertig verschenen jaarboeken met daarin zeer interessante artikelen en foto’s uit Castricums en Bakkums verleden.
Al vanaf het begin werd de website dagelijks door velen bezocht. Dat aantal is opgelopen tot maar liefst 18.818 bezoekers in 2007. Ook het hiermee samenhangende e-mailverkeer nam hand over hand toe.

Bij nadere bestudering van de statistieken zijn er enkele bijzondere analyses te maken.
De grootste aantallen bezoekers vinden we terug in de maanden januari, februari, maart, mei, oktober en november. Ongetwijfeld heeft dit te maken met het feit dat websitebezoekers in de andere maanden minder honkvast zijn en erop uit trekken. Opvallende pieken zijn ook te constateren in de dagelijkse bezoekersfrequentie. De zondagen, maandagen en woensdagen zijn continu de favoriete dagen om de website te bezoeken. Ook de uren waarop bezoekers de website raadplegen, zijn nader te definiëren. De meest populaire uren zijn van 11.00 tot 14.00 uur. Dan is het even een uurtje rustig, maar tussen 15.00 en 17.00 uur wordt er weer druk gesurft, evenals om 20.00 en om 22.00 uur. De meest populaire pagina is de ‘Homepage’, maar dat komt omdat deze de startpagina van de website is. Hoog scoren vervolgens de pagina ‘Nieuws’ en de pagina’s ‘Genealogie’ en ‘Jaarboeken’. Ruim vijftig procent van de bezoekers logt rechtstreeks in met het webadres. Twintig procent bereikt de site via de zoekmachine Google; vele anderen komen binnen via een link vanaf andere websites, zoals de gemeente, Bakkum op zijn kop, Oer-ij website en Beeldbanken.
Vaak gebruikte zoektermen (in 2007) zijn Hilde, geschiedenis Castricum, opgravingen en Castricumse familienamen.

Boeiend is ook te zien waar de bezoekers zoal vandaan komen. Uiteraard komt het merendeel uit Nederland en de ons omringende landen, maar ook zijn er bezoekers uit Thailand, Oekraïne, Roemenië, China, Brazilië, Seychellen, Russische Federatie en Australië.
Wellicht is het merendeel van deze ‘vreemde’ bezoekers afkomstig uit Castricum/Bakkum en willen ze graag, al dan niet uit nostalgische overwegingen, op de hoogte blijven van nieuws uit hun vroegere woonplaats.
Zie ook onze website.

Correcties 30e jaarboek

Ondanks het feit dat we een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betrachten, sluipen er soms toch nog fouten in de teksten. Onze excuses daarvoor.

Hierbij drie correcties betreffende het 30e jaarboek:

 • bladzijde 4, 1e kolom laatste alinea: Mevrouw Lommen-Sauveur was niet de moeder maar de stiefmoeder van burgemeester Lommen.
 • bladzijde 18, 2e kolom 1e alinea: Wethouder Bollen is ontslagen van rechtsvervolging, zodat er geen sprake is geweest van een veroordeling.
 • bladzijde 20, de zin in het interview met de heer Stevens, “Nu is er op deze plaats weer een bakkerij gekomen” moet vervallen.

De redactiecommissie

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties