3 mei 2021

Jaarverslag 1999 (Jaarboek 23 2000 pg 63-64)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 23, pagina 63

Jaarverslag 1999

Het jaar 1999 kenmerkte zich voor de Werkgroep Oud-Castricum door zeer droevige gebeurtenissen, namelijk het overlijden van twee markante leden van de werkgroep: Tiny Bakker en oud-voorzitter Ger van Geenhuizen. Het jaar kenmerkte zich ook door verschillende hoogtepunten zoals de tentoonstelling en overige festiviteiten rond de herdenking van de Slag bij Castricum 200 jaar geleden, de koop van een stuk grond van de Nederlandse Spoorwegen voor een nieuw gebouw voor het huisvesten van het Historisch Museum Castricum, de goedkeuring van Gedeputeerde Staten om te komen tot plaatsing van Kronenburg en het omliggende grondgebied op een provinciale monumentenlijst en de schenking door de heer Pennekamp van zijn indrukwekkende collectie van meer dan 2.600 foto’s en ansichtkaarten.

Overhandiging van de collectie ansichtkaarten door de heer Pennekamp en zijn vrouw aan de werkgroep Oud-Castricum.
Overhandiging van de collectie ansichtkaarten door De hee. Pennekamp en zijn vrouw aan de werkgroep Oud-Castricum, Wil Steeman en Simon Zuurbier. Oud Castricum is altijd blij met deze schenkingen. Hieruit kunnen zij heel vaak gegevens terughalen of verbeteren en geschikte foto’s kunnen op de beeldbank. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

Hierna volgen de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten in het jaar 1999 in chronologische volgorde:

 • Op 11 januari werd het jaar 1999 door de leden van de Werkgroep Oud-Castricum geopend met een geanimeerde nieuwjaarsvergadering, waarbij ook de plannen voor het nieuwe jaar gepresenteerd werden.
 • Op 18 januari hebben meerdere leden de kerkdienst in de Nederlands hervormde kerk en de begrafenis van Tiny Bakker bijgewoond, die op 12 januari was overleden.
 • Ook waren vele leden op 12 maart aanwezig bij de dienst in de hervormde kerk in Castricum en in het crematorium in Zaandam in verband met het overlijden van Ger van Geenhuizen op 9 maart.
 • Op 18 april organiseerde de werkgroep op uitnodiging van het NIVON een natuur en cultuurhistorische fietstocht. Vanwege de grote belangstelling werd de tocht op 30 mei herhaald.
 • Van 19 tot en met 25 april werd een kleine tentoonstelling over het verleden van Castricum in de Openbare Bibliotheek ingericht en werd door ons lid, Ernst Mooij, op 21 april een lezing gehouden met als titel: ‘Mens en landschap in Midden-Kennemerland’.
 • Op 19 mei schonk de heer Pennekamp zijn collectie van meer dan 2.600 ansichtkaarten en foto’s aan de werkgroep. Bij de familie Pennekamp thuis was er een korte bijeenkomst met de pers en de werkgroep was vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris.
 • Op 5 juni was de jaarlijkse voorjaarsexcursie, die de leden van de werkgroep bracht in Den Bosch met onder andere een bezoek aan de zeer bezienswaardige basiliek van St. Jan en een historische stadswandeling langs en over de Dommel.
 • Op de jaarvergadering, die op 7 juni werd gehouden, is het bestuur uitgebreid naar 7 leden vanwege de aanstelling van een archivaris, die de archiverings- en inventarisatie-activiteiten binnen het gebouwtje coördineert. Deze taak gaat ons lid, Peter Levi, inhoud geven.
 • Op 25 juni werd door de voorzitter Simon Zuurbier mede namens de Stichting ‘Kennemer Delta’ aan burgemeester Waal de eerste gouden herdenkingsmunt overhandigd. Ter opluistering van dit evenement waren militairen aanwezig, die het 21e Regiment d’Infanterie de Ligne vertegenwoordigden. Dit regiment beeldt het leven uit van Franse fuseliers uit de Napoleontische periode.
 • Op 11 september was er op de Open Monumentendag open huis in de werkruimte aan de Geversweg.
 • Op 6 oktober vond de grote herdenking plaats van de Slag van Castricum van 200 jaar geleden met als hoogtepunten de onthulling van het monument bij het nieuwe raadhuis en de opening van de tentoonstelling van de werkgroep Oud-Castricum in de Nederlands hervormde kerk door de Commissaris van de Koningin, de heer J.A. van Kemenade. Bij deze gelegenheid werd tevens door de voorzitter het 22e jaarboekje met de geschiedenis rond de Slag bij Castricum als hoofdthema gepresenteerd aan de commissaris en aan burgemeester Waal.
 • De tentoonstelling in de kerk heeft zo’n 10 dagen geduurd, heeft veel bezoekers getrokken en veel enthousiaste reacties opgeleverd. Deze tentoonstelling heeft heel veel voorbereiding gevraagd, gekenmerkt door de zeer goede samenwerking met de Stichting Herdenking 1799 en de Stichting Historische Verzameling Vesting Holland. Ook aan de inrichting van de tentoonstelling in de kerk hebben vele leden van de werkgroep enthousiast en zeer intensief meegewerkt.
 • Op 2 november is door Gedeputeerde Staten goedkeuring verleend aan het opstarten van een procedure om Kronenburg en het omliggende grondgebied op een provinciale monumentenlijst te plaatsen.
 • Op de donateursavond op 4 november stond een archeologisch onderwerp op het programma: de ontstaansontwikkeling van Alkmaar werd met veel dia’s en op een boeiende wijze behandeld door Peter Bitter, de stadsarcheoloog van Alkmaar. De aula van het Clusius College was bijna tot op de laatste plaats bezet.
 • Op 16 december vond officieel bij notaris Kuiper de overdracht plaats van een perceel grond door de Nederlandse Spoorwegen aan de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

 
De zes werkgroepen

In de werkruimte ‘De Duynkant’ aan de Geversweg vergaderen de werkende leden van de werkgroep regelmatig en hier vinden ook voor een deel de activiteiten van de verschillende werkgroepen plaats; in deze veel te kleine werkruimte vereist dit veel improvisatie.

De verschillende werkgroepen hebben ieder hun eigen bijdrage voor het jaarverslag:

Werkgroep archeologie:
Eén van onze leden (Rob Beentjes) heeft verschillende partijen samengebracht om te onderhandelen over een beheersovereenkomst voor percelen weiland met archeologische waarden aan de zuid-oostkant van de Heemstederweg (omgeving Kronenburg). De gemeente Castricum en de eigenaar zijn het voor de tweede keer met elkaar eens geworden over een éénjarige beheersoverkomst. De eigenaar verlangt in het komende jaar echter wel duidelijkheid over een definitieve regeling voor dit gebied.
De Milieufederatie Noord-Holland hield op zaterdag 24 april in Castricum een themadag over de historie van het landschap. De waarde van een landschap wordt grotendeels bepaald door de historie die daarin verborgen ligt. Natuur, agrarisch gebruik en historie gaan soms hand in hand, maar verploeging en natuurontwikkelingsprojecten kunnen strijdig zijn met het behoud van historische landschapskenmerken. Kronenburg diende als casus voor deze themadag en de werkgroep was daarbij vertegenwoordigd.
Vanaf de tweede helft van april tot eind mei werd een boorprogramma uitgevoerd op een stuk weiland, gelegen aan de Rietkamp-Breedeweg. Uit dit onderzoek is gebleken dat er in de bodem van dit perceel archeologisch materiaal, uit de eerste eeuwen van onze jaartelling, aanwezig is.


Jaarboek 23, pagina 64

De boorresultaten geven hetzelfde beeld als de boringen die leidden tot de zo succesvolle opgraving van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek van 1995-1996 in de Oosterbuurt.
In 1999 is er voortgang gemaakt met het verzendklaar maken en overbrengen van de archeologische collectie naar het Provinciaal Archeologisch Depot te Wormerveer.

Werkgroep inventarisaties:
De werkgroep heeft dit jaar gewerkt aan het invoeren van allerlei gegevens in de computer. Wim Hespe heeft een uitgebreid overzicht gemaakt van de beschikbare bestanden. Ook is dit jaar computer apparatuur met toebehoren aangeschaft.

Werkgroep jaarboekje en archiefonderzoek:
Er is wekelijks op dinsdagavond veel onderzoek verricht op het archief in Alkmaar door een vaste kern van de Werkgroep bestaande uit de dames Glorie, De Rooij en Sminia en de heren Hespe, Naber en Zuurbier. Het werk voor het nieuwe jaarboekje is alweer in volle gang.

Werkgroep financiën:
Financieel blijkt 1999 een goed jaar geweest te zijn. Dit komt vooral door de extra verkoop van vele jaarboekjes en door de losse verkoop van kaarten, munten en andere boekwerkjes. Ook was er veel vraag naar oudere jaarboekjes of kopieën daarvan.

Fotowerkgroep:
Het fotoarchief breidt zich jaarlijks uit, deels door de nieuwe foto’ s die Loek Zonneveld neemt van verdwijnende panden en straatbeelden, maar ook door schenkingen en aanvullingen. De fotowerkgroep maakt of kopieert ook vele foto’s voor het jaarboekje of voor opname in het fotoarchief.

Public Relations:
Het afgelopen jaar is de werkgroep diverse malen in de publiciteit geweest en wel met de uitgifte van de herdenkingsmunt van de Slag bij Castricum, met de uitgifte van een foto van circa 90 centimeter lengte, voorstellende een panorama van Castricum uit de jaren (negentien) zestig, genomen vanaf de Papenberg. Ook werd een boekwerkje ‘Een Rondje Rondom Castricum’ uitgegeven met daarin een beschrijving door Ernst Mooij van een fietstocht langs natuur- en cultuurhistorische landschapskenmerken rond Castricum. Door Wil Steeman werd in de rubriek ‘Oud en Nieuw’ in het Nieuwsblad van Castricum aandacht geschonken aan de historie van Castricum. Dan waren er ook radio-uitzendingen, waarin Loek Zonneveld de luisteraar meenam naar het Castricum uit zijn jeugd.

De openingshandeling van de tentoonstelling in de Nederlands Hervormde Kerk over de Slag bij Castricum wordt verricht door de Commissaris van de Koningin Dr. J A. van Kemenade.
De openingshandeling van de tentoonstelling in de Nederlands hervormde kerk over de Slag bij Castricum wordt verricht door de Commissaris van de Koningin Dr. J A. van Kemenade.

Werkgroep tentoonstelling Slag bij Castricum
Deze speciaal voor de tentoonstelling ingestelde werkgroep met ook een vertegenwoordiger van de Stichting Herdenking 1799 en van de Stichting Historische Verzameling Vesting Holland, kwam in 1999 vele malen bijeen en heeft veel materiaal voor de tentoonstelling van organisaties en particulieren verworven en uit eigen bezit ingebracht.

Uitbreiding collectie

De collectie van de Werkgroep is met een buitengewoon belangrijke schenking uitgebreid. Het betreft de schenking van de heer Pennekamp van zijn indrukwekkende collectie bestaande uit meer dan 2600 ansichtkaarten en foto’s.

Samenwerkingsverbanden

Door de werkgroep is gedurende het jaar 1999 in verschillende plaatselijke en regionale verbanden samengewerkt of is er in bepaalde gevallen door de werkgroep hulp verleend. Het betreft de volgende samenwerkingen:

 • Deelname in de werkgroep ‘Herdenking 1799’
 • Deelname in de monumentencommissie ‘Standbeeld Slag bij Castricum’
 • Deelname Open Monumentendag
 • Deelname in de straatnamencommissie van de gemeente Castricum
 • Deelname en voorzitterschap van het ‘Regionaal overleg historische verenigingen Midden en Noord-Kennemerland’.

 
Bestuur, leden en donateurs

Op 31 december 1999 was het bestuur als volgt samengesteld:

 • S.P.A. Zuurbier, voorzitter
 • W .A.M. Steeman, secretaris
 • M.G.J. Schiermann, penningmeester
 • P.A. Levi, lid
 • mevrouw T. Sminia, lid
 • H.M. Vermanen, lid
 • L. Zonneveld, lid

Aan de werkavonden in de werkruimte ‘De Duynkant’ en andere activiteiten van de werkgroep werd door een twintigtal werkende leden deelgenomen. Op 31 december 1999 bedroeg het aantal donateurs 1.285.

Aan alle werkende leden komt veel dank en eer toe voor de enorme inzet en de vele bijdragen aan het werk van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum in het afgelopen jaar.

Simon Zuurbier

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties