1 februari 2021

Jaarverslag 1994 (Jaarboek 18 1995 pg 61)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 18, pagina 61

Jaarverslag 1994

Het jaar 1994 was een actief en plezierig jaar dankzij de inzet van alle werkende leden. De werkgroep kan met voldoening op het jaar terugkijken. Natuurlijk waren er ook verdrietige zaken: op 1 maart 1994 verloor de werkgroep het uiterst gewaardeerde lid Piet van der Kamp; vele leden hebben persoonlijk van hem in Zaandam afscheid kunnen nemen.
De werkgroep trad bij vele gelegenheden naar buiten. De vijf ver­schillende activiteitengroepen binnen de werkgroep hebben alle op hun wijze hun bijdrage geleverd en mooie resultaten bereikt:

In februari was er een archeologische opgraving met interessante vondsten nabij de Rietkamp; er werd weer een pottenstapel aange­troffen. In de tweede pot van boven bevond zich een compleet gaaf potje dat voor nader onderzoek aan de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (RBO) is overgedragen.

In maart kwam de werkgroep met een verkleinde uitgave van de kaart van de Heerlijkheid Castricum. Alle donateurs werden in de gelegenheid gesteld de mooie kaart met een donateurskorting te bestellen. Hiervan is op grote schaal gebruik gemaakt. De dona­teurs die met meer dan vijftig gulden bijdroegen aan het mogelijk maken van de aanschaf van de originele kaart, kregen als dank een kaart gratis thuisbezorgd.

In het weekend van 23 en 24 april hield de werkgroep ‘Open Huis’ in de werkruimte ‘De Duynkant’. Er was zeer veel belangstelling, zowel van donateurs als van niet-donateurs. Velen kwamen de resultaten van de opgraving aan de Rietkamp bekijken. Gezien de grote belangstelling heeft het bestuur besloten om elk jaar op de nationale Monumentendag ‘De Duynkant’ open te stellen.

Op 18 juni leidde de voorjaarsexcursie voor werkende leden naar het Archeon bij Alphen aan de Rijn; over het geheel genomen werd deze dag als boeiend ervaren. Het was een heel speciale ervaring om zo ‘live’ aanwezig te zijn in een omgeving uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen.

Op 10 september was de werkruimte ‘De Duynkant’ opengesteld in het kader van de nationale Monumentendag. Ook op deze dag was er veel belangstelling van het publiek.

In oktober reisde de secretaris op uitnodiging van het bestuur jumelage Castricum – Balatonfüred naar Balatonfüred om contact te zoeken met een oudheidkundige werkgroep aldaar. Er is een bescheiden contact ontstaan, dat een vervolg kan krijgen als  de Hongaarse delegatie in Castricum op bezoek komt.

Eveneens in oktober werd voor het eerst meegewerkt aan de cursus ‘Natuur en landschap van Kennemerland’ van de Volksuniversiteit van Castricum en omstreken. Deze cursus is een samenwerkingspro­ject van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, de PWN, het Noordhollands Landschap en de Werkgroep Oud-Castricum.

Op 3 november werd het eerste exemplaar van het 17e jaarboekje in Johanna’s Hof overhandigd aan de heer Joosse, die een promi­nente rol heeft vervuld in de ontwikkeling van de gezondheids­zorg in Castricum; de heren Wim Hespe en Frans Baars hielden een korte inleiding over het hoofdthema: de gezondheidszorg.

In november was er nog een korte archeologische verkenning aan de Burg. Mooijstraat; er werd gezocht naar bewoningssporen. Eind november verzorgde de werkgroep een dia-avond voor dona­teurs en belangstellenden. Deze keer was er een dia-serie over oud Amsterdam te zien, die ook weer een volle zaal trok.

Op 15 december was de jaarlijkse donateursavond: het onderwerp, de Slag bij Castricum, deed een ongekend aantal mensen deze avond bezoeken; naar schatting waren dit er ca. 250. Een flink aantal belangstellenden moest worden teleurgesteld; zij kregen echter per brief excuses en het bericht over een herhaling van de avond in Limmen.

Activiteitengroepen:

De vijf verschillende activiteitengroepen binnen de werkgroep zijn achtereenvolgens: inventarisatie/automatisering; archief/jaarboekje; financiën/donateurs; archeologie; public relations/fotografie.

Archeologie:
Het materiaal dat bij verschillende gelegenheden is binnengeko­men vergt zeer veel nawerk. Gedurende het gehele jaar is er gewerkt aan restauratie en beschrijving van de archeologische vondsten. De groep heeft versterking gekregen van nieuwe men­sen, die in de loop van het jaar werden ingewerkt.

Archief/jaarboekje:
Het archiefwerk te Alkmaar is door een dinsdagavond- en een vrijdagploeg voortgezet. Het werk aan het burgemeestersproject is afgerond. Wat Castricum aangaat beperkte zich dit tot onderzoek naar de burgemeesters Mooij, Moens en Kieft.
De voorbereidingen voor het volgende jaarboekje en zelfs voor het jaar daarna gingen volop door.

Financiën/donateurs:
De financiële positie van de werkgroep verbetert enigszins ten opzichte van vorige jaren. Het aantal donateurs breidt zich gestaag uit. De afhandeling van de betaling van de kaart enz. bracht veel extra werk met zich mee, dat vlot en vakkundig werd afgehandeld.

Inventarisatie/automatisering:
in 1994 zijn er op verschillende gebieden vorderingen gemaakt ten aanzien van de inventarisatie: het boekenbestand is herordend en zit voor het overgrote deel in de computer, de topografische kaar­ ten en de inventaris van het gemeentearchief van Castricum uit de periode 1916 – 1936 zijn eveneens in de computer gekomen en er is een start gemaakt met de oud-rechterlijke registers. Verder zijn de hangmappen doorgewerkt en een groot aantal prenten van Sijf Portegies heeft een passe-partout gekregen.

Public relations/fotografie:
De werkgroep is vele malen in de krant gekomen en wel vooral door de stukjes ‘Oud en nieuw’, door de kaart van de Heerlijkheid, door het jaarboekje en door de publiciteit rond de donateursavonden. Ook de dia-avonden trokken veel publiek en zijn voor de oudere Castricummers en Bakkummers een begrip.

Bestuur, leden en donateurs:
Tijdens de jaarvergadering op 30 mei waren volgens het rooster van aftreden de heer Zuurbier (als voorzitter) en de heer Vermanen aftredend. Beiden worden met algemene stemmen herkozen.

Op 31 december 1994 was het bestuur als volgt samengesteld:
S.P.A. Zuurbier, voorzitter
W.A.M.Steeman, secretaris
M.G.J. Schiermann, penningmeester
mevr. T. Sminia, lid
H.M. Vermanen, lid
L. Zonneveld, lid

Aan de werkavonden in de werkruimte ‘Duynkant’ en andere activiteiten van de werkgroep wordt door een dertigtal werkende leden deelgenomen.

Het aantal donateurs bedroeg op 31 december 1994 1.017.
Ten opzichte van 1993 is dat een toename van 43.

W.A.M. Steeman

Deel dit bericht
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties