5 maart 2018

Jaarverslag 1991 (Jaarboek 15 1992 pg 61-62)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 15, pagina 61

Jaarverslag 1991

Het verslagjaar stond vooral in het teken van de voorbereiding van de viering van het 25-jarig jubileum van de werkgroep in 1992.
Voor de organisatie van een tentoonstelling en de samenstelling van een jubileumboek gingen werkgroepen aan de slag.
Verder werd besloten een grote opknapbeurt voor de werkruimte De Duynkant uit te voeren. Door de inzet van vele leden is deze klus geklaard. Een grote container werd eind oktober voor het gebouw geplaatst en de hele inventaris werd daar tijdelijk in opgeborgen. Vervolgens kon met de uitvoering van het met veel wikken en wegen tot stand gekomen plan worden begonnen. Allereerst werd een vaste trap naar de zolderverdieping aangebracht en werd het plafond vernieuwd.
Het schilderwerk werd vervolgens door leden uitgevoerd. Daarna volgde de nieuwe vloerbedekking en kon de herinrichting beginnen. Een nieuwe archiefkast is aangeschaft en het oude meubilair is gespoten in dezelfde kleur.
Aan het eind van 1991 was de herinrichting nagenoeg voltooid.

Jaarboekje

Het 14e jaarboekje werd op 25 oktober in Hotel Komman gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de heer Niek de Graaf, die als oud-medewerker van de gasfabriek een groot aandeel heeft gehad in de voorbereiding van het hoofdartikel over de geschiedenis van de gasfabriek. Het artikel is geschreven door S.P.A. Zuurbier. Verder in het jaarboekje: “Wie was Sijf Portegies” van de hand van N.A. Kaan en de stamboom van de familie Liefting van mevr. A.G. Sminia – Wouters en de heer S.P.A. Zuurbier. Verder bevatte het jaarboekje de vaste artikelen; Castricum Honderd jaar geleden, het jaarverslag en de kroniek.
De oplage bedroeg 1400 exemplaren. Ondanks een hogere oplage dan vorig jaar was het jaarboekje snel uitverkocht.

Activiteiten werkgroepen historie en archeologie

Door enkele leden van de werkgroep werd wekelijks op het streekarchief in Alkmaar onderzoek verricht naar de historie van Castricum. In het verslagjaar had dit vooral betrekking op de onderwerpen voor het 14e en 15e jaarboekje o.a. betreffende de gasfabriek, de Nederlands Hervormde kerk, de stambomen van de families Liefting, Groentjes en Stet en de rubriek Castricum honderd jaar geleden.
Enkele inventarisnummers van het oud archief van Castricum werden systematisch onderzocht met name het register van de collaterale successie en het register der verpondingen van Bakkum; de meest interessante informatie betreffende Bakkum en Castricum is overgenomen.
Voor een artikel in het jubileumboek over het bestuur van de gemeente is vooral de grootte en samenstelling van het gemeentebestuur na 1817 op het streekarchief onderzocht.
Op het Rijksarchief te Haarlem werd het onderzoek voortgezet naar alle Castricumse zaken uit de archieven van het Provinciebestuur over de periode 1814 -1836 (t.b.v. een artikel over burgemeester Pieter Kieft).

In de archief- en werkruimte ‘De Duynkant’ werd het werk aan de inventarisatie en archivering van kaarten en prenten voortgezet. Verscheidene foto’s uit particulier bezit werden gereproduceerd en aan de collectie toegevoegd.
Een proefopgraving werd gedaan op het terrein van de voormalige Hoeksteen aan de Cieweg. In 1969 heeft de werkgroep in de buurt o.a. een pottenstapel uit de eerste eeuwen van de jaartelling gevonden. Het proefonderzoek leverde weinig nieuwe gegevens op.
De heer C.J. Beentjes schonk ons weer verschillende scherven en botresten, die hij op zijn land de Goudtuinen aan de Heemstederweg had gevonden.
Het bouwrijp maken van het uitbreidingsplan Albert’s Hoeve is door de werkgroep gecontroleerd, doch er zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

Lezingen, excursies enzovoorts

Op 22 februari werd in Hotel Borst door Jaap Stuifbergen en Loek Zonneveld een tweede donateursavond georganiseerd, waarbij dia’s werden vertoond onder de noemer “Kent u ze nog?”. De belangstelling was weer bijzonder groot.
Op 21 november werd een lezing verzorgd door dr. J.G.N. Renaud, de bekendste kastelen-deskundige van ons land. Het onderwerp van zijn lezing was: middeleeuwse kastelen in het oude graafschap Holland.
De excursie van de leden van de werkgroep op 21 september ging naar de in aanbouw zijnde replica van de Oost-Indië vaarder Batavia. Iedereen was onder de indruk van dit imposante project. De werkgroep heeft in de maand juli aan de verenigingsmarkt in de dorpskern meegedaan. Voor haar presentatie werd de eerste prijs toegekend.

Enquête

Onder de leden van de werkgroep werd door het bestuur een kleine enquête gehouden om ideeën, wensen en suggesties te verzamelen over de activiteiten en organisatie van de werkgroep. Een aantal voorstellen zoals o.a. ten aanzien van de taakverdeling is reeds overgenomen. Ook andere suggesties zullen nog worden opgepakt.

Samenwerkingsverbanden

De werkgroep onderhoudt contacten met de Stichting Regionale Geschiedbeoefening. Onder auspiciën van deze stichting is ingaande 1 oktober een steunpunt voor lokale en regionale geschiedbeoefening in Haarlem opgericht.
De voorzitter van de werkgroep Oud-Castricum is tevens voorzitter van een regionale kring van de oudheidkundige instellingen uit Egmond, Heiloo, Akersloot, Limmen, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen en Castricum. Verschillende onderwerpen van gemeenschappelijk belang zijn intussen besproken, zoals o.a. automatisering, archivering en het duurzaam bewaren van


Jaarboek 15, pagina 63

archiefstukken. In oktober heeft de werkgroep een bezoek gebracht aan de werkruimte van de Historische Kring Heemskerk om eens kennis te nemen van elkaars werkwijze en ervaringen. De werkgroep is verder aangesloten bij de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, waar ook een aantal leden individueel lid van is.

Monumentendag

De werkgroep heeft wederom medewerking verleend aan de Monumentendag op 14 september. In de Ned. Hervormde Kerk was een kleine expositie ingericht. In het oude raadhuis, kantoor van de Stichting Noordhollands Landschap, werd middels wat kaarten en prenten aandacht geschonken aan de geschiedenis van het gebouw. Het museum ‘Het Oude Huys’ van het ziekenhuis Duinenbosch was deze dag ook geopend.

Uitbreiding collectie

Voor de bibliotheek zijn verschillende nieuwe boeken aangeschaft, waaronder ‘Toverij en samenleving – Holland 1500-1800’ en ‘Steden en Staten’ uit de Hollandse Historische Reeks, Regionaal-historische bibliografie van Noord- en Zuid-Holland 1983- 1986, Handleiding voor beheer van een topografisch-historische atlas.

Vitrine

De Lionsclub Castricum-Heemskerk heeft de werkgroep een fraaie vitrine geschonken. Tijdens een bescheiden plechtigheid op 15 december werd de vitrine door de voorzitter van de Lionsclub aan de werkgroep overhandigd, waarna de werkgroep de vitrine met inhoud aanbood aan het gemeentebestuur voor plaatsing in de hal van het gemeentehuis. De vitrine is momenteel ingericht voor bodemvondsten vanaf 200 jaar voor Chr.

Bestuur, leden en donateurs

Tijdens de ledenvergadering van 13 mei trad de heer G. van Geenhuizen af na 17 jaar voorzitter te zijn geweest. Als lid blijft de heer Van Geenhuizen zich overigens voor de werkgroep inzetten.
Met algemene stemmen koos de werkgroep als nieuwe voorzitter de heer S.P.A. Zuurbier tot dan penningmeester van de werkgroep. Zijn opvolger als penningmeester is de heer P.A. van der Kamp.

Op 31 december 1991 was het bestuur als volgt samengesteld:
S.P.A. Zuurbier: voorzitter
N.A. Kaan: secretaris
P .A. van der Kamp: penningmeester
F. Baars: lid
H.M. Vermanen: lid
W.M. Visser: lid

Het aantal donateurs bedroeg op 31 december 872. Ten opzichte van 1990 is dit een toename met 52.

Proefopgraving van de werkgroep aan de Cieweg.
Proefopgraving van de werkgroep aan de Cieweg.
Deel dit bericht
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties