8 december 2020

Jaarverslag 1990 (Jaarboek 14 1991 pg 53-54)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 14, pagina 53

Jaarverslag 1990

De eerste maanden van 1990 stonden voor een aantal leden in het teken van de voorbereiding van een tentoonstelling “Castricum in de tweede Wereldoorlog“, die van 5 mei tot 19 mei in het gemeentehuis werd gehouden.
Het thema van de tentoonstelling was deze keer het dagboek dat de kapelaans F.C.J. Holthuizen, F.C. Verheul en J. van der Zalm van St. Pancratiusparochie in de oorlogsjaren hebben bijgehouden.
Burgemeester Schouwenaar verrichtte de opening, waarbij vele genodigden aanwezig waren. Tot de eregasten behoorden leden van verzetsgroepen en familie van inmiddels overleden illegale werkers, waaronder naaste familieleden van dokter Van Nievelt en dokter Leenaers.
Op de openingsdag vertoonden Jaap Stuifbergen en Loek Zonneveld een diaklankbeeld over de oorlogsjaren.
Uit de vele positieve reacties heeft de werkgroep mogen afleiden dat de tentoonstelling en het diaklankbeeld zeer gewaardeerd werden.

De voorzitter van de werkgroep Oud Castricum de heer G. van Geenhuizen heeft het jaarboekje 1990 overhandigd aan de rijksinspecteur voor het onderwijs de heer H.G. Hin.
De voorzitter van de werkgroep Oud Castricum de heer G. van Geenhuizen heeft het jaarboekje 1990 overhandigd aan de rijksinspecteur voor het onderwijs de heer H.G. Hin.

Jaarboekje

In het 13e jaarboekje werd door de heer F. Baars de geschiedenis behandeld van het Castricumse onderwijs vanaf 1940 tot de jaren (negentien) zeventig.
In verband met dit hoofdartikel werd tijdens een bijeenkomst met de pers op 25 oktober het eerste exemplaar van het jaarboekje overhandigd aan de inspecteur van het basisonderwijs, de heer H.G. Hin.
Deze bijeenkomst vond plaats in de Nederlands hervormde kerk, waar eens ook de lagere school gehuisvest was.
Verder in het jaarboekje een schets van mevrouw A.C. Glorie-van der Steen van de geschiedenis van de jacht in het duingebied. Mevrouw E.A. Steeman-Borst ging in op de dorpssmederijen in Castricum en Bakkum.
In de rubriek “Wie was … ” beschreef de heer N.A. Kaan leven en werken van dokter H.M.J.M. Leenaers.
De negende Castricumse familie die in het jaarboekje werd gepubliceerd was de familie de Graaf. Voor dit uitgebreide werkstuk tekenden mevrouw G.C.Bakker-van der Wolff en de heer S.P.A. Zuurbier.
Verder waren er de rubrieken Castricum – Honderd jaar geleden en het jaarverslag.
De zeer gevarieerde inhoud trok weer vele extra belangstellenden, naast de vaste abonnees.
De oplage bedroeg 1.300 exemplaren, en raakte snel uitverkocht.

Dit keer werd gekozen voor het bezorgen van het jaarboekje, inclusief acceptgiro. Het experiment slaagde uitstekend dankzij de medewerking van de donateurs.

Activiteiten Werkgroepen Historie en Archeologie

Door een aantal leden van de werkgroep werd wekelijks in het streekarchief te Alkmaar onderzoek verricht naar de historie van Castricum.
In het verslagjaar had dit vooral betrekking op de onderwerpen voor het 13e en 14e jaarboekje onder andere betreffende de gasfabriek en de stambomen van de families De Graaf en Liefting.

Het doorwerken van het archief van notaris Jan Schoehuizen met standplaats in Alkmaar is in het verslagjaar gereed gekomen en alle interessante informatie betreffende Bakkum en Castricum is overgenomen; verscheidene inventarisnummers van het Oud Archief van Castricum werden systematisch onderzocht.

Op het Rijksarchief te Haarlem werd een deel van de hypothecaire registers doorgewerkt om vooral zaken betreffende Castricumse huizen en percelen uit de periode 1811 – 1838 te onderzoeken.
Er werd een begin gemaakt met het opsporen van alle Castricumse zaken uit de archieven van het Provinciebestuur over de periode 1814 – 1836 (ten behoeve van artikel over burgemeester Pieter Kieft).

In de archief- en werkruimte “De Duynkant” werd het werk aan de inventarisatie en archivering van kaarten en prenten voortgezet.

Verscheidene foto’s uit particulier bezit werden gereproduceerd en aan de collectie toegevoegd.

Nog steeds worden archeologische vondsten uit vroeger jaren door een aantal leden gerestaureerd en geïnventariseerd.
In 1990 werden geen opgravingen gedaan; wel zijn incidenteel vondsten gedaan, waaronder een fibula van het terrein nabij de villa Doornduyn aan de Duinweg en vroeg-inheems aardewerk in de Oosterbuurt.
Dankzij de familie Beentjes ontving de werkgroep weer diverse aardewerkvondsten, uit het begin van de jaartelling, afkomstig van een perceel aan de Heemstederweg, genaamd Goudtuinen.

Lezingen, excursies, enzovoorts

Op 14 november werd een lezing gehouden voor de donateurs van de werkgroep door dr. J. Morel over de Romeinen in Velsen.
De excursie van de leden van de werkgroep op 15 september had deze keer het historische vestingstadje Naarden als bestemming.
Een bezoek aan het vestingmuseum en een stadswandeling onder leiding van een deskundige gids waren onderdelen van deze geslaagde dag. Op uitnodiging van de redactie van het tweemaandelijks blad “Klei en hobby”, van de gelijknamige stichting, heeft Ernst Mooij een artikel geschreven onder de titel “Uit scherven verkregen”.
Aan de hand van de Castricumse vondsten wordt daarin een impressie gegeven van de ontwikkeling en herkomst van het aardewerk door de eeuwen heen. Ook meer dan 30 foto’s, die het artikel illustreren, zijn door de auteur verzorgd. Het artikel wordt als vervolgartikel in het hobbyblad opgenomen. De eerste delen zijn inmiddels gepubliceerd.

Achteringang rooms-katholieke basisschool Molenweid.
Achteringang rooms-katholieke basisschool Molenweid aan pad Molenweide, Albert Schweitzerlaan 2 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

Op 26 februari 1991 werd door de schrijver van bovengenoemd artikel, gedurende de ochtenduren drie korte presentaties gehouden voor de bovenbouw van de “Molenweidschool”. Binnen het lesprogramma “wereldoriëntatie” was een project opgezet waarin alle facetten van Castricum als woongebied belicht werden. Met de archeologische presentatie werd het


Jaarboek 14, pagina 54

“ondergrondse” Castricum in beeld gebracht waarbij zowel inzicht gegeven werd in de plaatselijke landschapsontwikkeling alsook de bewoningsgeschiedenis.

Uitbreiding Collectie

Voor de bibliotheek zijn verschillende nieuwe boeken aangeschaft, waaronder “De Staten van Holland en de opstand” en “De heren als dienaren en de dienaar als heer” uit de Hollandse Historische Reeks, “Stadsgeschiedenis” en de “Historische geografie” uit de reeks cahiers voor lokale en regionale geschiedenis, Kadastrale Atlas van Noord-Holland 1832, deel 1 en 2 (Uitgeest en Alkmaar).
Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving, Archeologica, Uitgeest 1940-1945, Kust en Kaart, 150 jaar Noord-Holland, Egmond-cultuurhistorische inventarisatie project, Waste prevention: theory and practice, Historische verdedigingswerken in Noord-Holland en Zuid-Holland 1915-1940, Holland rond 1840, Molens in de banne van Uitgeest en Verzet in West-Friesland.

Installatie doka

Leden van de werkgroep hebben in “De Duynkant” een donkere kamer geïnstalleerd, waardoor het vergroten en afdrukken van foto’s voortaan in huis zal kunnen gebeuren.

Museum van Duin en Bosch in de oude boerderij het Oude Huys.
Museum van Duin en Bosch in de oude boerderij het Oude Huys. Duin en Bosch 3 in Bakkum. Foto uit 1998. Later was hier het theehuis gevestigd. In 2017 verbouwd tot woning. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Open Monumentendag

De werkgroep presenteerde zich weer tijdens de Monumentendag op 22 september met een kleine expositie in de Nederlands hervormde kerk.

Ook het museum van het ziekenhuis Duin en Bosch was deze dag geopend.
Geconstateerd werd dat de belangstelling voor de Monumentendag is toegenomen.

Bestuur, Leden en Donateurs

Op 31 december 1990 was het bestuur als volgt samengesteld:

  • G. van Geenhuizen, voorzitter
  • N.A. Kaan, secretaris
  • S.P.A. Zuurbier, penningmeester
  • F. Baars, lid
  • H.M. Vermanen, lid
  • W.M. Visser, lid

Tijdens de ledenvergadering van 21 mei 1990 werden de heren Baars en Zuurbier herkozen.
Op 31 december 1990 bedroeg het aantal donateurs 820. Ten opzichte van 1989 is dit een toename met 40.

Deel dit bericht
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties