1 december 2020

Jaarverslag 1989 (Jaarboek 13 1990 pg 53)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 13, pagina 53

Jaarverslag 1989

Het naambord van de Stichting het Noord-Hollands landschap op het oude raadhuis aan de Dorpsstraat 65 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

De realisering van een oudheidkamer in Castricum is waarschijn­lijk definitief van de baan. De gemeente heeft besloten het oude raadhuis te verhuren aan de stichting Noordhollands Landschap. Voor een oplossing, waarbij in het gebouw onder meer de plaat­selijke VVV en de oudheidkamer zouden worden gehuisvest, werd uit financiële overwegingen niet gevoeld.
De stichting Oud-Castricum zal op andere wijze haar doelstel­ling, bevordering van de plaatselijke historie, moeten nastreven.

Legaat

Mevrouw F. van Keeken overleed op 28 oktober 1989. Zij legateerde aan de werkgroep een geldbedrag dat wij een passende bestem­ming zullen geven.

Jaarboekje

In het 12e jaarboekje van de werkgroep werd in een artikel van de hand van de heer E. Mooij het resultaat geschetst van archeolo­gisch onderzoek in het gebied rond de Heemstederweg.
De geschiedenis van de Castricummerpolder werd behandeld door de heer S.P.A. Zuurbier en de persoon kapitein Rommel door de heer N.A. Kaan.
Voor het vervolg van de Castricumse familie Brakenhoff teken­ den mevr. A.C. Glorie-van der Steen en de heer S.P.A. Zuurbier. Verder kwam in het jaarboekje nog de vaste onderdelen Castricum Honderd jaar geleden, kroniek 1988 en het jaarverslag voor. Het eerste exemplaar werd in aanwezigheid van de pers overhan­digd aan de oud-voorzitter van de Castricummerpolder de heer J.G.S. Schermer. Als plaats van samenkomst was gekozen voor de molen De Dog van de voormalige polder.

Aktiviteiten werkgroepen historie en archeologie

“Project 1840”

Door een aantal leden van de werkgroep werd wekelijks op het streekarchief te Alkmaar onderzoek verricht naar de historie van Castricum. In het verslagjaar had dit vooral betrekking op de onderwerpen voor de jaarboekje onder andere betreffende het bestuur van de Castricummerpolder, de gasfabriek, de oude smederij en de stambomen van de families De Graaf en Liefting.

In het kader van de herdenking in 1990 van het 150-jarig bestaan van de beide Hollanden als afzonderlijke provincies is een uit­voerig rapport gereedgekomen waarin het dagelijks leven in Castricum rond het jaar 1840 is beschreven. Vooral aandacht is geschonken aan de samenstelling van de dorpsbevolking, het bestuur van de gemeente, de middelen van bestaan, het gebruik en het bezit van de grond enzovoorts. Ook verscheidene andere histori­sche verenigingen in Noord- en Zuid Holland hebben aan het project gewerkt om de historie van hun plaats in 1840 uit te die­pen. De resultaten worden opgenomen in een jubileumuitgave van de provincies Noord- en Zuid-Holland en de Castricumse bijdrage ook in het 14e jaarboekje van de werk groep.
Met de historische verenigingen van Egmond, Heiloo, Limmen, Akersloot, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen is in regio­naal verband samengewerkt.

Het archief van notaris Jan Schoehuizen met standplaats In Alk­maar is doorgewerkt en alle interessante informatie betreffende Bakkum en Castricum is overgenomen.
In de serie gesprekken met Castricummers, die op cassetteband­jes worden vastgelegd, werd op 16 september toegevoegd een gesprek tussen de Bakkummers Gerrit Borst, Dorus Kaandorp en Arie van Wonderen.

Lezingen, excursies enzovoorts

De jaarlijkse excursie van de werkgroep op 28 oktober leidde de­ze keer naar Woerden. Een kaasboerderij en het Woerdens mu­seum gevestigd in het oude raadhuis werden bezocht. Verder was er een interessante rondleiding door de stadsarchivaris.
Op 24 februari herhaalden Jaap Stuifbergen en Loek Zonneveld hun diaklankbeeld voor donateurs van de werkgroep. De heer A.C. Lagerwey stadsarcheoloog van Amsterdam heeft op uitno­diging van de werkgroep op 16 november een lezing gegeven over opgravingen aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Beide avonden werden druk bezocht.

Uitbreiding collectie

Voor de bibliotheek zijn verschillende nieuwe boeken aange­schaft, waaronder ‘Haarlem na de Reformatie’ en ‘Bevoogding en Bevinding’ uit de Hollandse Historische Reeks, ‘Strafrecht en Criminaliteit’ en ‘Materile cultuur’ uit de reeks cahiers voor lo­kale en regionale geschiedenis, Volksalmanak Alkmaar, Alk­ maar en zijne geschiedenissen, en Johan van Oldenbarnevelt. Door de heer C.A. Twisk zijn enkele werktuigen van tuinders ge­schonken, waaronder een DDT-strooier. Ook stelde de heer Twisk de werkgroep in het bezit van tentoonstellingsborden.

Inladen van peulvruchten bij het station in 1914.
Inladen van peulvruchten bij het station in 1914. Het betreft hier een zogenaamde “neerzetveiling”. Producten werden door de tuinders aangevoerd en werden direct geveild, ingeladen en op transport gezet. Links achter de elektriciteitspalen de schuur van de tuinbouw vereniging “Ons Belang“. Achter de schuur nog zichtbaar het eerste station. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Door de heer C. Bakker uit Alkmaar zijn veel gegevens en foto’s verzameld over de geschiedenis van de Castricumse veiling. Hij heeft een en ander aangeboden ten behoeve van de samenstelling van een artikel in het jaarboekje.
Van de heer Schut zijn vele archiefstukken ontvangen van de Coop. Tuinbouwver. Ons Belang waaronder notulenboeken, kasboeken en ledenregister.
Van plaatsgenoten en oud-plaatsgenoten zijn foto’s ontvangen voor onze inmiddels grote foto- en ansichtkaartenverzameling.

Bestuur, leden en donateurs

Op 31 december 1989 was het bestuur als volgt samengesteld:

  • G. van Geenhuizen, voorzitter
  • N.A. Kaan, secretaris
  • S.P.A. Zuurbier, penningmeester
  • F. Baars, lid
  • H. Vermanen, lid
  • W.M. Visser, lid

Tijdens de jaarvergadering van 24 april 1989 werden de heren Kaan en Visser herkozen.
Op 31 december 1989 bedroeg het aantal donateurs 780. Ten op­zichte van 1988 is het aantal toegenomen met 20.

Deel dit bericht
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties