16 november 2020

Jaarverslag 1988 (Jaarboek 12 1989 pg 45)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 12, pagina 45

Jaarverslag 1988

Ook in 1988 is geen uitzicht ontstaan op realisering van een oudheidkamer.
Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders onderzocht het bibliotheekbestuur de mogelijkheid tot het op­nemen van een oudheidkamer in haar gebouw. Mogelijkheden daartoe bleken niet aanwezig te zijn. In november stelde het ge­meentebestuur de raadscommissie gemeentewerken voor aan het oude raadhuis een min of meer commerciële bestemming te geven en het gebouw eventueel te verkopen.
We herinnerden de raadscommissie aan de toezegging dat er een onderzoek zou worden gedaan naar de mogelijkheden voor vestiging van de oudheidkamer in het oude raadhuis. Het Castri­cums Ondernemersverbond stelde zich achter onze wens. Ook het VVV deed dat en meldde eveneens dat overbrenging van hun kantoor naar het oude raadhuis bespreekbaar was.
Op 7 december hebben de politieke partijen vertegenwoordigd in de commissie gemeentewerken unaniem verkoop van het oude raadhuis van de hand gewezen. Gesteld werd dat een der­gelijk voor Castricum beeldbepalend pand niet in particuliere handen moet overgaan.
De commissie heeft het college voorgesteld om de mogelijkhe­den van commerciële en niet-commerciële verhuur te onder­ zoeken. Opnieuw afwachten dus.

De school op de hoek van de Schoolstraat en de Dorpsstraat naast het raadhuis. Luchtfoto Dorpsstraat in Castricum,  1926.
De school op de hoek van de Schoolstraat en de Dorpsstraat naast het raadhuis. Luchtfoto Dorpsstraat in Castricum, 1926.

Jaarboekje

Het 11e jaarboekje was voor een groot deel gewijd aan het on­derwijs. De heer F. Baars beschreef de ontwikkeling van het on­derwijs in het algemeen en het onderwijs in Castricum van 1850 tot 1940. De heer W. Steeman gaf een impressie van de dorps­school in de jaren 1800 tot 1860.
Voor het eerste deel van de Castricumse familie Brakenhoff te­kenden mevrouw A.C. Glorie-van de Steen en de heer S.P.A. Zuur­bier. Laatstgenoemde verzorgde ook de rubriek Castricum – Honderd jaar geleden. De kroniek 1987 werd samen­ gesteld door mevrouw C.G. Bakker-van der Wolff en de heer N.A. Kaan.
De oplage van het boekje bedroeg voor het eerst 1.200 exempla­ren.

Activiteiten werkgroep historie en archeologie

Op het streekarchief te Alkmaar werd wekelijks door een aantal leden van de werkgroep onderzoek verricht naar de historie van Castricum. In het verslagjaar had dit vooral betrekking op de onderwerpen voor het 11e en 12e jaarboekje met name het onderwijs in Castricum, het bestuur van de Castricummerpolder, burgemeester Boreel van Hogelanden en de stambomen van de families Brakenhoff en De Graaf.
Een start is gemaakt met het onderzoek naar het dagelijks leven in Castricum rond het jaar 1840. Verscheidene historische vere­nigingen in Noord- en Zuid-Holland werken aan het project om de historie van hun plaats in 1840 uit te diepen. De resultaten worden opgenomen in een jubileumuitgave bij de viering van het 150-jarig bestaan van de afzonderlijke provincies Noord- en Zuid-Holland. Samen met de historische verenigingen van Egmond, Heiloo, Limmen, Akersloot, Uitgeest, Heemskerk, Bever­wijk en Velsen is een regionale samenwerking tot stand gekomen, waarbij Castricum een centrale rol vervult.

Het archief van de twee notarissen met hun standplaats in Alk­maar rond 1800 is doorgewerkt en alle interessante informatie betreffende Bakkum en Castricum is overgenomen.

Op het Rijksarchief te Haarlem werd een deel van de hypothe­caire registers doorgewerkt om vooral zaken betreffende Castri­cumse huizen en percelen uit de periode 1811-1838 te onderzoeken.

In de archief- en werkruimte “De Duynkant” werd het werk aan de inventarisatie en archivering van kaarten en prenten voort­ gezet; voor dat doel werd een computer aangeschaft.

Lezingen en excursies enzovoorts

De heren L. Zonneveld en J. Stuifbergen verzorgden de jaarlijk­se donateursavond in Hotel Borst te Bakkum. Zij hadden een dia-serie samengesteld met oude beelden van Castricum en Bakkum. Er was zoveel belangstelling dat op een gegeven mo­ment de deuren gesloten moesten worden. Er zal een tweede avond worden voorbereid.

Loek Zonneveld (rechts) en Jaap Stuifbergen.
Loek Zonneveld (rechts) en Jaap Stuifbergen. Geversweg 1b in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

De leden van de werkgroep gingen ook weer op excursie. Op zaterdag 8 oktober werd in Haarlem het Teylers-museum be­zocht en ’s middags volgde een rondleiding door de stad.

Kerkepad en open monumentendag

Op 20 en 27 augustus vonden in onze regio de Kerkepad-dagen plaats, waarbij ook de Nederlands hervormde kerk was betrokken. De werkgroep heeft aan de organisatie medewerking verleend middels de opstelling van een kleine tentoonstelling over de ontwik­kelingsgeschiedenis van ons dorp. De belangstelling was enorm groot. Ter gelegenheid van de landelijke Monumentendag op 17 september werd deze tentoonstelling herhaald.

Uitbreiding collectie

Voor de bibliotheek zijn verschillende nieuwe boeken aange­schaft, waaronder “Zeevarenden op de koopvaardijvloot” en “Van Compagnie naar Koopvaardij” uit de Hollandse Histori­sche Reeks, “Het dorpje aan de Duinkant – Castricum” en “Ar­cheologie in Nederland”. Verder een archeologische kaart, gereconstrueerd naar de toestand van circa 1350.

De familie Zinkweg voor hun woning in de linker helft van het oude raadhuis.
De familie Zinkweg voor hun woning in de linker helft van het oude raadhuis. Hij verhuisde omstreeks 1933 naar een nieuwe woning naast de Centrale Openbare Lagere School (COL-school). De school naast het raadhuis werd in l934 gesloopt. Dorpsstraat 65 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Van een dochter van het voormalige hoofd van de Centrale openbare school mevrouw L. Postma-Zinkweg werd een film ont­vangen gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van meester Zinkweg. De film dateert uit 1941/1942.
Door de heer H.A. Poeze werd een schildering van de heer Middelveld van de Breedweg geschonken. Henk Wentink heeft een bascule geschonken.

Bestuursleden en donateurs

Ons lid de heer Henk van der Meer is op 28 januari 1988 op vierenvijftigjarige leeftijd overleden. Hij had veel belangstelling voor archeologie. Hij maakte zich in het bijzonder verdienstelijk bij de restauratie-werkzaamheden. Wij zullen hem niet vergeten.

Samenstelling bestuur op 31 december 1988:

  • G. v. Geenhuizen, voorzitter
  • N.A. Kaan, secretaris
  • S.P.A. Zuur­bier, penningmeester
  • F. Baars, bestuurslid
  • H. Vermanen, bestuurslid
  • W.M. Visser, bestuurslid.

Tijdens de ledenvergadering van 30 mei 1988 werden de heren Van Geenhuizen en Vermanen herkozen.
Op 31 december 1988 bedroeg het aantal donateurs 760. Ten op­zichte van 1987 is het aantal toegenomen met 35.

Deel dit bericht
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties