9 oktober 2020

Jaarverslag 1983 (Jaarboek 07 1984 pg 47-48)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 7, pagina 47

Jaarverslag 1983

Jaarboekje

In 1983 werd het 6e jaarboekje uitgebracht. Het hoofdartikel van de hand van mevrouw E. A. Steeman-Borst en de heer F. Baars was gewijd aan de Historie van de Rooms-Katholieke Pancratiusparochie. De presentatie van het jaarboekje vond dan ook plaats ten overstaan van het kerkbestuur.
De archeologische bijdrage betrof deze keer een verslag van een opgraving aan de Willem de Rijkelaan door de heren F. Baars, E. Mooij en A. Schermer. Verder een artikel over de geschiedenis van Hermana State van de heer S. P. A. Zuurbier, die ook de stamboom van de Castricumse familie Res beschreef. Tenslotte de rubrieken Castricum honderd jaar geleden, het jaarverslag 1983 en de kroniek van Castricum.
Het jaarboekje 1978 telde nog 24 bladzijden, terwijl in het jaarboekje 1983 het aantal bladzijden bijna dubbel zo groot is geworden namelijk 47.
In de bibliotheek werd ter gelegenheid van het uitkomen van het jaarboekje een kleine tentoonstelling ingericht.

Aktiviteiten werkgroep historie

Door een aantal leden van de werkgroep werd wekelijks een bezoek gebracht aan het streekarchief te Alkmaar, alwaar de Castricumse archiefstukken worden bewaard. Het onderzoek spitste zich toe op de onderwerpen die in het jaarboekje werden gepubliceerd en op een reconstructie van Castricum omstreeks 1830.
Opnieuw werd in dat kader een aantal oude veldnamen gevonden en gelocaliseerd. Alle eigendomsoverdrachten van huizen en percelen grond, die gepasseerd zijn voor schout en schepenen over de periode 1780-1800 werden overgenomen en in een kaartsysteem opgenomen. De raadsnotulen over de ambtsperiode van Jacob Rendorp werden verwerkt voor een publicatie over deze burgemeester.

Eveneens werd er een onderzoek verricht naar de stamboom van de Castricumse familie Glorie. Door het streekarchief te Alkmaar werden alle doop-, trouw- en begraafboeken van Castricum van vóór 1811 geficheerd; een aanvang werd gemaakt met de inventarisatie van het Castricums gemeentearchief over de periode 1812 – 1936. Bovendien ontving het streekarchief van jonkheer J. A. Elias het archief van de families Geelvinck en Schuyt over de heerlijkheden Castricum en Bakkum met originele akten uit de periode 1307 -1918.

Aktiviteiten werkgroep archeologie

Veel aandacht is besteed aan de afronding van het verslag van het archeologisch onderzoek aan de Willem de Rijkelaan. Voorts is een opgravingsverslag van onderzoek van het terrein hoek Cieweg/Boogaertsweg gereed gekomen en is begonnen met de rapportage van de waarnemingen die zijn gedaan bij de aanleg van een watertransportleiding door het gebied van de voormalige buurt Heemstede. Ook wordt een registratie opgezet van de vondsten van het perceel Goudtuinen.

De restauratie van de vondsten gedaan bij de aanleg van een persleiding langs de Heemstederweg is voortgezet.
Getracht zal worden de vondsten van Heemstede, Goudtuinen en Heemstederweg met elkaar in verband in één verslag te beschrijven.
Tenslotte is een historisch-archeologisch verslag in voorbereiding van het project De Rustende Jager.
Gedurende het verslagjaar zijn bij diverse bouwactiviteiten, waarbij graafwerk werd verricht, onder andere het bouwterrein voor het plan Beverwijkerstraatweg, verkenningen gedaan.
In het najaar werd ook een begin gemaakt met de bestudering en de verkenning van een perceel grond ten oosten van het dorp in de Castricummer polder. De aanleiding van het onderzoek was op luchtfoto’s waargenomen grondpatronen, welke afwijkend waren van de omliggende percelen. Het perceel is gelegen in een gebied met stroomwalgronden en delgronden met kleiafzettingen. Proefboringen brachten onder andere een 5 centimeter bewoningslaag aan het licht met schervenmateriaal uit de Romeinse periode. Het ligt in de bedoeling om de verkenningen in het voorjaar 1984 voort te zetten.

De Duynkant

Gedurende 6 zondagmiddagen in de zomermaanden is het gebouw wederom gratis opengesteld. Ruim 450 bezoekers konden worden verwelkomd. Door mevrouw Steeman-Borst werden buiten het zomerseizoen nog een tiental groepen en schoolklassen rondgeleid.
De werkgroep besloot op 26 september stappen te gaan ondernemen voor een herinrichting van de expositieruimte. In de loop van de jaren is daarvoor een kleine reserve gevormd. Allereerst zal overleg plaatsvinden over de opstelling van een plan met de provinciale museumconsulent.

Historische dag

Op zaterdag 1 oktober is deelgenomen aan een presentatie van historische verenigingen in Noord-Holland in De Vest te Alkmaar, georganiseerd door de Culturele Raad Noord-Holland. Een kleine expositie werd ingericht, terwijl ook dia’s uit de collectie van de werkgroep zijn vertoond.

Lezing

In samenwerking met het Nivon is voor donateurs en belangstellenden op 28 oktober in de Molenweidschool een lezing gehouden door de heer A. Peddemors met de titel “Archeologische rondreis door Nederland”.

Uitbreiding collectie

De collectie van de werkgroep werd uitgebreid met een aantal luchtfoto’s van Castricum uit 1926. Deze foto’s werden in de loop van het jaar in het Nieuwsblad voor Castricum gepubliceerd. Diverse foto’s van opgravingsvondsten werden eveneens verworven. Verder kwam de werkgroep in het bezit van fotocopieën onder andere van akten uit de ambtsperiode van burgemeester Jacob Rensdorp, over de schelpenvisserij en uit de inventaris van het archief van de families Geelvinck en Schuijt.


Jaarboek 7, pagina 48

Nieuwe boekwerken onder andere „de Russen en Engelsen in Noord-Holland” en het “Repetorium betreffende de geschiedenis van Noord-Holland”, werden aan de collectie toegevoegd.
Door de heer R de Graaf werd een te Bakkum gevonden zilveren florijn uit de 17e eeuw van de stad Kampen geschonken. De heer Kortenoever schonk twee zogenaamde wafelijzers. Het wiel van een schelpenkar dat bij het oude museum De Hoep stond is eveneens aan de werkgroep overgedragen.

Excursie

De najaarsexcursie van de werkgroep op 5 november had als bestemming het museum Catharijnen-gasthuis en de Grote Kerk te Gouda.
Vooral de beroemde Goudse glazen trokken de aandacht.

Bestuur, leden en donateurs

Op 31 december 1983 was het bestuur van de werkgroep als volgt samengesteld:

  • G. van Geenhuizen, voorzitter
  • N. A. Kaan, secretaris
  • S. P. A. Zuurbier, penningmeester
  • F. Baars, lid
  • J. Piepers, lid
  • H. Vermanen, lid

Tijdens de jaarvergadering van 9 mei 1983 werd de heer N. A. Kaan herkozen als bestuurslid. De heer E. Mooy stelde zich niet herkiesbaar. In zijn plaats werd de heer Piepers gekozen.

Op 31 december 1983 bedroeg het aantal donateurs 432. Ten opzichte van 1982 is het aantal toegenomen met 65.

Deel dit bericht
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties