29 augustus 2022

Gemeentebestuur 1919 – 1946, 2e deel (Jaarboek 33 2010 pg 21-32)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 33, pagina 21

Het gemeentebestuur van Castricum tussen twee fusies:

de fusie met Bakkum in 1812 en de fusie met Limmen en Akersloot in 2002 (deel 2)

2e deel: periode 1919-1946

Het tweede artikel over het gemeentebestuur van Castricum behandelt de periode 1919 tot 1946. In 1919 is een nieuwe kieswet van kracht geworden, waardoor er veel verandert in de verkiezing van de raadsleden en wethouders. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt in 1941 de gemeenteraad buiten spel gezet. Pas in september 1946 is weer een nieuw gekozen gemeenteraad in functie.

Op 1 januari 1919 telt Castricum 4.185 inwoners. Dit aantal loopt gestaag op naar 8.964 inwoners op 1 januari 1942. Binnen twee jaren moeten veel inwoners op last van de bezetter evacueren, waardoor Castricum op 1 januari 1944 officieel nog 3.009 inwoners telt. In de daaraan volgende twee jaar keren er velen weer terug. Op 1 januari 1946 heeft de gemeente weer 6.625 inwoners.

Een nieuwe Kieswet van 1919

Het in de 19e eeuw geldende censuskiesrecht had tot gevolg dat het aantal kiesgerechtigden relatief gering was, want alleen mannen die een goed inkomen hadden, mochten stemmen. Slechts zeer langzaam werd het kiesrecht uitgebreid, omdat de gegoede burgers, vooral liberalen en conservatieven, de dienst uitmaakten. Zij voelden niets voor een toenemende invloed van de arbeidersbeweging op het bestuur. Ook vanuit religieuze kringen was er een beweging om het kiesrecht uit te breiden, mede om via wetgeving een einde te maken aan de ongelijkheid in de financiering van het onderwijs. Het openbare onderwijs kreeg geld uit de staatskas, terwijl particuliere rooms-katholieke en protestants-christelijke scholen geen subsidie kregen.

Uitbreiding van het kiesrecht was een belangrijke doelstelling van de in 1879 opgerichte Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de eerste politieke partij in ons land. Ook vanuit de arbeidersbeweging, die in de 19e eeuw ten gevolge van de industrialisatie was ontstaan, was er een sterke behoefte om meer invloed te krijgen. Veel arbeiders verdienden niet genoeg om hun stem te mogen uitbrengen. In 1894 verenigden de arbeiders zich in de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) met het voornaamste doel om algemeen kiesrecht te bereiken. Door wetswijzigingen in 1887 en 1896 was weliswaar de leeftijd om te mogen stemmen verhoogd naar 25 jaar, maar de financiële drempel aanzienlijk verlaagd met het gevolg dat nu aanzienlijk meer mannen mochten stemmen.

In Castricum was het aantal stemgerechtigden in 1882 voor de gemeenteraad 96 (circa 6 procent van de bevolking), in 1894 waren dat er 143 (circa 8 procent) en in 1915 was het aantal toegenomen tot 504 stemgerechtigden (circa 13 procent).

Uiteindelijk bracht de Kieswet van 1919 algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen en de plicht om te stemmen (deze opkomstplicht werd in 1970 weer afgeschaft). De nieuwe wet bracht veel veranderingen. De raadsleden werden gekozen voor een periode van vier jaar. Vóór de te houden verkiezingen werden de kandidaten van een bepaalde groep of partij op verkiezingslijsten samengebracht. Voor een tussentijdse opvolging werden geen verkiezingen meer gehouden, maar werd de eerstvolgende op de betreffende lijst benoemd. De wethouders werden door en uit de raad gekozen op het moment dat een nieuw gekozen gemeenteraad aantrad. Op de eerste dinsdag in september van het verkiezingsjaar legden de nieuwe en herkozen raadsleden de eed of gelofte af en werden geïnstalleerd in de gemeenteraad. Daarna volgde in dezelfde vergadering de verkiezing en benoeming van de wethouders.

Politieke partijen

Aanvankelijk worden in 1919 bij de verkiezingen nog geen namen van partijen genoemd, maar slechts namen van de lijstaanvoerders. In de jaren die volgen, worden de lijsten gekoppeld aan politieke partijen. Meestal gaat het hierbij om een landelijke partij, soms om een plaatselijke groepering.

De landelijke politieke partijen zijn aan het einde van de 19e eeuw ontstaan en vertegenwoordigen vier politieke zuilen: de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP) voor de katholieken, de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en de hiervan in 1898 afgescheiden Christelijk-Historische Unie (CHU) voor de protestants-christelijken, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) voor de arbeiders en de Liberale Unie voor de liberalen. Als afscheiding van de linkervleugel van de laatstgenoemde partij wordt in 1901 de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) opgericht. Ook in Castricum is deze partij actief.

Castricum, met voor het overgrote deel een rooms-katholieke bevolking, stemt massaal op de kandidaten van de RKSP.

De raadsperiode van september 1919 tot september 1923 (7 raadszetels)

De verkiezingen worden gehouden op 20 mei 1919. Er zijn drie lijsten: de Rooms-Katholieke Staatspartij haalt 5 zetels, de combinatie CHU+ARP 1 en de SDAP 1 zetel. Er worden 695 stemmen uitgebracht. De beëdiging van de raadsleden is op 2 september 1919.


Jaarboek 33, pagina 22

Samenstelling gemeenteraad:

Burgemeester:
Lommen, P.H.L.J. gedurende periode van 1-8-1918 tot 10-11-1936 (overleden)

Raadsleden:
Kuijs, G. zetel a, RKSP, gedurende periode van 7- 9-1909 tot 1-9-1931
Kuijs, P. zetel b, RKSP, gedurende periode van 27-7-1910 tot 4-9-1923
Spaansen, C. zetel c, RKSP, gedurende periode van 5-3-1913 tot 11-12-1925 (overleden)
Zandbergen, H.J. zetel d, RKSP, gedurende periode van 2-9-1919 tot 6-9-1927
Schuijt, Jb. zetel e, RKSP, gedurende periode van 4-9-1917 tot 11-6-1920
Twisk, P. zetel e, RKSP, gedurende periode van 9-7-1920 tot 3-9-1935
Middelveld, G. zetel f, CHU+ARP, gedurende periode van 2-9-1919 tot 4-9-1923
Schipper, H. zetel g, SDAP, gedurende periode van 2-9-1919 tot 13-6-1930

Toelichting tabel:
De kleine letters a t/m g geven de zetels aan van de zeven raadsleden. Als een raadslid wordt vervangen binnen een raadsperiode, dan geldt voor zijn opvolger dezelfde letter. De begin- en einddatum vermelden de periode van genoemd raadslid binnen de behandelde raadsperiode.

Wethouders:
De twee wethouders gedurende deze raadsperiode zijn P. Kuijs en C. Spaansen.

 Petrus H.L.J. Lommen van 1918 tot zijn overlijden in 1936 burgemeester van Castricum.
Petrus H.L.J. Lommen van 1918 tot zijn overlijden in 1936 burgemeester van Castricum.

De samenstelling van de gemeenteraad begint te veranderen. Waren de raadsleden in de voorgaande periode bijna uitsluitend veehouder, nu zien we twee verplegers van Duin en Bosch (Zandbergen en Schipper) en een kantoorbediende (Middelveld) in de gemeenteraad gekozen.

Ook door de komst van 32-jarige burgemeester Petrus Lommen op 1 augustus 1918 gaat er veel veranderen. In zijn ambtsperiode worden nieuwe wegen aangelegd en ontstaan nieuwe woonwijken. Hij stimuleert de oprichting van een elektriciteitsbedrijf, de reorganisatie van het gasbedrijf en de bouw van een nieuwe openbare lagere school. Burgemeester Lommen, afkomstig uit een fabrikantenfamilie in Tilburg, is de eerste bewoner van de ambtswoning die in 1919 aan de Stationsweg wordt gebouwd. Hij overlijdt op 10 november 1936 op 51-jarige leeftijd.

Ontwikkelingen in deze raadsperiode

 • Bouw van de villa’s aan de Stationsweg
 • Bouw van de woningen aan de Dr. Ramaerlaan en Van Duurenlaan en de eerste woningen van de woningbouwvereniging Sint-Joseph aan de Mient.
 • Oprichting in 1919 van de VVV ‘Castricum Vooruit’.
 • Bouw in 1920 van de rooms-katholieke Augustinusschool aan de Dorpsstraat.

De raadsperiode van september 1923 tot september 1927 (11 raadszetels)

Bij het passeren van de grens van 3.000 inwoners wordt het aantal raadsleden uitgebreid tot 11.

De verkiezingen worden gehouden op 17 mei 1923. Voor de katholieken is er naast de Rooms-Katholieke Staatspartij ook een lijst van de rooms-katholieke Bond van overheidspersoneel; zij halen respectievelijk 7 en 2 zetels. De overige 2 zetels gaan naar de SDAP. Er zijn 1494 stemmen uitgebracht.


Jaarboek 33, pagina 23

Gemeenteraad met burgemeester P.H.L.J. Lommen (1918-1936).
Gemeenteraad met burgemeester P.H.L.J. Lommen (1918-1936).
Links van hem gemeentesecretaris Van Lunen. Van links naar rechts staand B. Res Wzn, G. Kuijs, P. Twisk, J. de Nijs, H. Schipper, T. Hellinga, F.J. Aukes, P. de Vries, notulist G. Louter junior. Zittend van links naar rechts H. Hemmer, G. Louter senior, burgemeester P.H.L.J. Lommen, secretaris N.A. Lunen, en het eerste vrouwelijke raadslid G. Kuijs-Piepers. Foto uit 1930.

Samenstelling gemeenteraad:

Burgemeester:
Lommen, P.H.L.J. gedurende periode van 1-8-1918 tot 10-11-1936 (overleden)

Raadsleden:
Kuijs, G. zetel a, RKSP, gedurende periode van 7-9-1909 tot 1-9-1931
Spaansen, C. zetel b, RKSP, gedurende periode van 5-3-1913 tot 11-12-1925 (overleden)
Beentjes, P. zetel b, RKSP, gedurende de periode 8-1-1926 tot 6-9-1927

Twisk, P. zetel c, RKSP, gedurende periode van 9-7-1920 tot 3-9-1935
Hemmer, H. zetel d, RKSP, gedurende periode van 4-9-1923 tot 27-6-1938
Liefting, A. zetel e, RKSP, gedurende periode van 4-9-1923 tot 24-4-1928
Louter, G. zetel f, RKSP, gedurende periode van 4-9-1923 tot 1-9-1931
Poel, C. zetel g, RKSP, gedurende periode van 4-9-1923 tot 2-5-1927
Res, B. zetel g, RKSP, gedurende periode van 2-5-1927 tot 3-9-1939
Schipper, H. zetel h, SDAP, gedurende periode van 2-9-1919 tot 13-6-1930
Hellinga, T. zetel i, SDAP, gedurende periode van 4-9-1923 tot 18-9-1941
Zandbergen, H.J. zetel j, rooms-katholieke Bond overheid, gedurende periode van 2-9-1919 tot 6-9-1927
Vries, P. de zetel k, rooms-katholieke Bond overheid, gedurende periode van 4-9-1923 tot 4-7-1941

Wethouders:
De 2 wethouders gedurende deze raadsperiode zijn G. Kuijs en C. Spaansen. Na het overlijden van laatstgenoemde wordt H. Hemmer vanaf 8-1-1926 wethouder.

Ontwikkelingen in deze raadsperiode

 • De stoomtram Alkmaar-Velsen maakt zijn laatste rit (1923)
 • Opening laatste deel van de Zeeweg (1925).
 • Vereniging Sint-Joseph bouwt 14 woningen aan de Hoogevoort.

Jaarboek 33, pagina 24

De raadsperiode van september 1927 tot september 1931 (11 raadszetels)

De verkiezingen worden gehouden op 18 mei 1927. Er zijn vier lijsten: de RKSP haalt 8 zetels, de SDAP 2 en de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) 1 zetel. Het aantal kiesgerechtigden is 1880 personen. Er worden 1700 stemmen uitgebracht.

Samenstelling gemeenteraad:

Burgemeester:
Lommen, P.H.L.J. gedurende periode van 1-8-1918 tot 10-11-1936 (overleden)

Raadsleden:
Kuijs, G. zetel a, RKSP, gedurende periode van 7-9-1909 tot 1-9-1931
Twisk, P. zetel b, RKSP, gedurende periode van 9-7-1920 tot 3-9-1935
Hemmer, H. zetel c, RKSP, gedurende periode van 4-9-1923 tot 27-6-1938

Liefting, A. zetel d, RKSP, gedurende periode van 4-9-1923 tot 24-4-1928
Kuijs-Piepers, G. zetel d, RKSP, gedurende periode van 24-4-1928 tot 1-9-1931
Louter, G. zetel e, RKSP, gedurende periode van 4-9-1923 tot 1-9-1931
Vries, P. zetel f, RKSP, gedurende periode van 4-9-1923 tot 4-7-1941
Res, B. zetel g, RKSP, gedurende periode van 2-5-1927 tot 3-9-1939
Res, G.F. zetel h, RKSP, gedurende periode van 6-9-1927 tot 19-12-1927
Nijs, J. de. zetel h, RKSP, gedurende periode van 19-12-1927 tot 5-9-1939
Schipper, H. zetel i, SDAP, gedurende periode van 2-9-1919 tot 13-6-1930
Westerman, J.H. zetel i, SDAP, gedurende periode van 29-8-1930 tot 1-9-1931
Hellinga, T. zetel j, SDAP, gedurende periode van 4-9-1923 tot 18-9-1941
Aukes, F.J. zetel k, VDB, gedurende periode van 6-9-1927 tot 8-4-1937

Wethouders:
De twee wethouders gedurende deze raadsperiode zijn H. Hemmer en G. Louter.

Guurtje Kuijs - Piepers (1879 - 1942) de eerste vrouw in de Castricumse gemeenteraad.
Guurtje Kuijs-Piepers (1879-1942) de eerste vrouw in de Castricumse gemeenteraad.

De eerste vrouw in de gemeenteraad

Na het vertrek van Arie Liefting uit de gemeenteraad wordt voor het eerst in de geschiedenis een vrouw benoemd in de Castricumse gemeenteraad: Guurtje Kuijs-Piepers. Bij haar installatie in de gemeenteraad op 24 april 1928 houdt burgemeester Lommen de volgende toespraak:

Mevrouw, mede namens Uwe mede-collega’s Raadsleden wensch ik U geluk met Uw toetreding tot den Raad. Gij zijt de eerste vrouw, die hare intrede in Castricum’s Raad doet; de historie alhier kende dit feit nog niet. Begrijpelijk is het daarom, dat de verwachtingen hoog zijn gespannen. Ik houd er mij van overtuigd, dat de Gemeentebelangen door U met liefde zullen worden gediend; het doet mij genoegen in U iemand aan te treffen, die zich niet enkel in den verkiezingsstrijd candidaat laat stellen, maar de consequentie daarvan durft aanvaarden. Ik vertrouw, dat U in samenwerking met Uw Collega’s veel in het belang van Castricum moogt tot stand brengen en dat Uw lidmaatschap moge strekken tot zegen van deze Gemeente en U voldoening moge geven.”

Als eerste vrouwelijke raadslid is naar Guurtje Kuijs-Piepers een straat genoemd.

Ontwikkelingen in deze raadsperiode

 • De stedenbouwkundige De Casseres wordt in 1928 aangesteld voor de opstelling van een uitbreidingsplan van de gemeente.
 • Het Kampeerterrein Bakkum wordt in 1928 officieel in bedrijf gesteld.
 • Woningen aan het eerste deel van de Koningin Wilhelminalaan en het eerste deel van de Geelvinckstraat tot aan de geplande Pernéstraat worden gebouwd.
 • Aanleg van een nieuwe brug bij de Limmervoort en de bouw van badhotel ‘Armeria’ aan het strand.
 • In 1930 wordt door de gemeenteraad een groot aantal nieuwe straatnamen vastgesteld; onder andere de toen zo geheten Rijksstraatweg wordt in drie delen opgesplitst met de nieuwe namen Alkmaarderstraatweg, Dorpsstraat en Beverwijkerstraatweg. De Bakkummerweg wordt in meerdere delen opgesplitst, die afzonderlijk gaan heten Torenstraat, Ruiterweg, Vinkebaan, Bakkummerstraat en Van Oldenbarneveldweg.
 • Gijsbertus van Oostwaard volgt in 1930 pastoor Theodorus Engering op.

Jaarboek 33, pagina 25

De raadsperiode van september 1931 tot september 1935 (11 raadszetels)

De verkiezingen worden gehouden op 10 juni 1931. Er zijn vijf lijsten: de RKSP en de Vrije Lijst halen beide 4 zetels, de SDAP, de VDB en de combinatie CHU + ARP halen elk 1 zetel. De Vrije Lijst is een afsplitsing van plaatselijke RKSP. Er worden 1883 stemmen uitgebracht.

Samenstelling gemeenteraad:

Burgemeester:
Lommen, P.H.L.J. gedurende periode van 1-8-1918 tot 10-11-1936 (overleden)

Raadsleden:
Hemmer, H. zetel a, RKSP, gedurende periode van 4-9-1923 tot 27-6-1938
Vries, P. zetel b, RKSP, gedurende periode van 4-9-1923 tot 4-7-1941
Nijs, J. de. zetel c, RKSP, gedurende periode van 19-12-1927 tot 5-9-1939
Spaansen, C.P. zetel d, RKSP, gedurende periode van 1-9-1931 tot 3-9-1935
Twisk, P. zetel e, Vrije Lijst, gedurende periode van 9-7-1920 tot 3-9-1935
Res, B. zetel f, Vrije Lijst gedurende periode van 2-5-1927 tot 5-9-1939
Borst, P.M. zetel g, Vrije Lijst, gedurende periode van 1-9-1931 tot 4-7-1941
Res, G.F. zetel h, Vrije Lijst, gedurende periode van 1-9-1931 tot 5-9-1939
Hellinga, T. zetel i, SDAP, gedurende periode van 4-9-1923 tot 18-9-1941
Aukes, F.J. zetel j, VDB, gedurende periode van 6-9-1927 tot 8-4-1937
Weenk, P. zetel k, CHU+ARP, gedurende periode van 1-9-1931 tot 3-9-1935

Wethouders:
De twee wethouders gedurende deze raadsperiode zijn H. Hemmer en P. de Vries.

Ontwikkelingen in deze raadsperiode

 • Bouw van de jeugdherberg Koningsbosch.
 • Woningbouw aan de Torenstraat en de Pernéstraat.
 • Een steunregeling aan werklozen en tuinders is vastgesteld.
 • Provinciale weg Uitgeest-Limmen gereed.
 • Lagere school aan de Schoolstraat afgebroken.
  Nieuwe Centrale Openbare Lagere school aan de Bakkummerstraat gebouwd.
 • Kindertehuis St.-Antonius gebouwd.

De raadsperiode van september 1935 tot september 1939 (11 raadszetels)

De verkiezingen worden gehouden op 12 juni 1935. Er zijn vijf lijsten: de Vrije Lijst haalt 5 zetels, de RKSP haalt 3 zetels, de SDAP 2 en de VDB 1 zetel.

Het aantal kiesgerechtigden is 2.395 personen. Er worden 2201 stemmen uitgebracht.

De voltallige gemeenteraad bij de installatie van burgemeester Sloet in 1937. V.l.n.r. staand
G.F. (Gerrit) Res, P.M. (Piet) Borst, B. (Nardus) Res, F.J. Aukes, T. Hellinga, mevr. E. Bakker - Pieters, P.C.W. (Piet) de Wildt, J. (Jan) de Nijs en Th. (Dirk) Berlee. Zittend P. (Piet) de Vries (wethouder), H. Hemmer (wethouder), burgemeester Sloet met hoogstwaarschijnlijk zijn moeder en N.A. van Lunen (gemeente-secretaris).
De voltallige gemeenteraad bij de installatie van burgemeester Sloet in 1937. Van links naar rechts staand G.F. (Gerrit) Res, P.M. (Piet) Borst, B. (Nardus) Res, F.J. Aukes, T. Hellinga, mevrouw E. Bakker-Pieters, P.C.W. (Piet) de Wildt, J. (Jan) de Nijs en Th. (Dirk) Berlee. Zittend P. (Piet) de Vries (wethouder), H. Hemmer (wethouder), burgemeester Sloet met hoogstwaarschijnlijk zijn moeder en N.A. van Lunen (gemeente-secretaris).

Jaarboek 33, pagina 26

De gasfabriek strijdpunt bij de verkiezingen

Een kleine groep ingezeten onder aanvoering van Gerrit Res voert eind 1930 actie tot opheffing van de gemeentelijke gasfabriek en pleit voor directe levering van hoogovengas door Beverwijk en voor levering van stroom door het PEN. De directeur van de gasfabriek, Jac. van Hoeve, maakt een kostenvergelijking, waaruit blijkt dat er beslist geen financieel voordeel verbonden is aan gaslevering door Beverwijk. Verder wijst Van Hoeve op het belang dat de gemeente heeft bij het bezitten van een eigen zelfstandig productiebedrijf.

De gemeenteraad staat unaniem achter de directeur; de raad vindt ook het sociale aspect van de gasfabriek van belang, met name het feit dat er in deze crisistijd werk geboden wordt aan tien personen in vaste dienst en er ook steeds werk is voor losse arbeiders. Bovendien wordt jaarlijks 7000 hectoliter cokes verkocht aan vooral de kleine man, voor 20 cent per hectoliter minder dan in Beverwijk. Tegen de directe stroomlevering door het PEN heeft de gemeenteraad geen principiële bezwaren, maar wel tegen de manier waarop het PEN dit bedrijf in handen tracht te krijgen door zeer hoge stroomtarieven en de onwil om het aflopende contract te verlengen.

Met de gaskwestie ontbrandt de verkiezingsstrijd voor de te houden gemeenteraadsverkiezingen van juni 1931 in volle hevigheid. De rooms-katholieke kiesvereniging met Gerrit Res als een van de voormannen en kandidaat voor de gemeenteraad wil een nieuw en onpartijdig onderzoek naar de levering van gas en elektriciteit; deze kiesvereniging stelt op 18 februari 1931 een eigen commissie van onderzoek in bestaande uit de heren Gerrit Res en Piet de Wildt.

Bij voortduring zijn er pogingen van Res in het werk gesteld om te komen tot opheffing van de gasfabriek: door de directeur van corruptie te beschuldigen en door rapporten van de directeur van het gasbedrijf te Beverwijk te overleggen met vernietigende kritiek op het beheer van het gasbedrijf te Castricum. Bovendien zijn geruchten in omloop gebracht dat er hier geknoeid wordt en ook zelfs dat Van Hoeve wegens fraude is gearresteerd.

Telkens blijkt uit onderzoek van onpartijdige deskundigen dat er geen sprake is van corruptie of fraude en dat het voor Castricum goedkoper is om de eigen gasfabriek in bedrijf te houden.

Inmiddels is wel het nodige wantrouwen gezaaid en is het dorp verdeeld in voor- en tegenstanders. Door beide groepen worden huis-aan-huis-pamfletten verspreid. De gaskwestie leidt tenslotte tot een scheuring in de Rooms-Katholieke Staatspartij. De groep, die zich voorstander blijft tonen van levering van stroom door het PEN en gas door Beverwijk, gaat met een vrije lijst onder aanvoering van Gerrit Res de verkiezingen in. De nieuwe raad, die op 1 september 1931 wordt geïnstalleerd, is ingrijpend gewijzigd; van de acht zetels in de oude raad heeft de Rooms-Katholieke Staatspartij er vier moeten afstaan aan de Vrije Groep, ook wel de vrije lijsters genoemd. Naar de Vrije Groep zijn overgestapt uit de oude raad de raadsleden Nardus Res en Piet Twisk; nieuw gekozen daarin zijn Gerrit Res en Piet Borst. Voor de Rooms-Katholieke Staatspartij zijn gekozen de heren Jan de Nijs, Hendrik Hemmer, Piet de Vries en Cor Spaansen.

Een van de pamfletten in de heftige strijd tussen voor- en tegenstanders voor aansluiting bij het PEN en het gasbedrijf Beverwijk.
Een van de pamfletten in de heftige strijd tussen voor- en tegenstanders voor aansluiting bij het PEN en het gasbedrijf Beverwijk.

De Vrije Groep laat geen gelegenheid onbenut om het gasbedrijf te dwarsbomen; elk verzoek om uitbreiding of verbetering van het bedrijf wordt tegengewerkt. De beide heren Res maken vanaf 1 september 1931 ook deel uit van de commissie voor de bedrijven, waarin zij zich maximaal inspannen om de beëindiging van het bedrijf te bespoedigen.

De meerderheid van de raad is echter voorstander van een gemeentelijk gasbedrijf. Hierdoor worden de verzoeken tot het verlenen van kredieten voor uitbreidingen van het gasbedrijf uiteindelijk met een meerderheid van stemmen toch aangenomen.


Jaarboek 33, pagina 27

Samenstelling gemeenteraad:

Burgemeesters:
Lommen, P.H.L.J. gedurende periode van 1-8-1918 tot 10-11-1936 (overleden)
Clooster, C.A.F.H.W.B. van den, baron Sloet tot Everlo gedurende periode van 15-2-1937 tot 4-12-1941

Raadsleden:
Hemmer, H. zetel a, Vrije Lijst, gedurende periode van 4-9-1923 tot 27-6-1938
Spaansen, C.P. zetel a, Vrije Lijst, gedurende periode van 23-8-1938 tot 4-7-1941
Res, B. zetel b, Vrije Lijst gedurende periode van 2-5-1927 tot 5-9-1939
Borst, P.M. zetel c, Vrije Lijst, gedurende periode van 1-9-1931 tot 4-7-1941
Res, G.F. zetel d, Vrije Lijst, gedurende periode van 1-9-1931 tot 5-9-1939
Wildt, P.C.W. de zetel e, Vrije Lijst, gedurende periode van 3-9-1935 tot 24-2-1945
Vries, P. zetel f, RKSP, gedurende periode van 4-9-1923 tot 4-7-1941
Nijs, J. de zetel g, RKSP, gedurende periode van 19-12-1927 tot 5-9-1939
Tol, C. zetel h, RKSP, gedurende periode van 3-9-1935 tot 29-11-1936
Berlee, Th. zetel h, RKSP, gedurende periode van 20-1-1937 tot 4-7-1941
Hellinga, T. zetel i, SDAP, gedurende periode van 4-9-1923 tot 18-9-1941
Vijgh, E.C. van der zetel j, SDAP, gedurende periode van 3-9-1935 tot 12-5-1936
Bakker-Pieters, E. zetel j, SDAP, gedurende periode van 24-7-1936 tot 30-4-1941
Aukes, F.J. zetel k, VDB, gedurende periode van 6-9-1927 tot 8-4-1937
Brouwer, C.J. zetel k, VDB, gedurende periode van 30-6-1937 tot 5-9-1939

Wethouders:
De twee wethouders gedurende deze raadsperiode zijn H. Hemmer en P. de Vries. H. Hemmer wordt na zijn vertrek opgevolgd op 1-9-1938 door T. Hellinga.

Inhuldiging burgemeester Sloet op het raadhuis.
Inhuldiging burgemeester Sloet op het raadhuis.

Ontwikkelingen in deze raadsperiode

 • Burgemeester Lommen overlijdt op 10-11-1936. Hij wordt opgevolgd door burgemeester Van den Clooster, baron Sloet tot Everlo, zich kortweg Sloet noemend.
 • De provinciale weg ten noorden van de Schulpvaart tussen Limmen en Bakkum is in 1936 gereed gekomen.
 • Uitbreidingsplan voor Castricum en Bakkum wordt in 1936 vastgesteld.
 • De heringerichte rijksstraatweg (Dorpsstraat) wordt in 1937 geopend.
 • Het rioleringsplan wordt uitgevoerd bij wijze van werkverschaffing.
 • Woningbouw aan de Nuhout van der Veenstraat, Brakenburgstraat, Van Egmondstraat, Jacob Catsstraat, Prins Bernhardstraat en Koningin Julianastraat.
 • Woningen aan de Puikman zijn in 1939 gerealiseerd.
 • Johannes Seulijn volgt in 1939 Abraham van Poelgeest op als dominee van de Ned. Hervormde kerk.

Jaarboek 33, pagina 28

De raadsperiode van 5 sept. 1939 tot 3 sept. 1946 (11 raadszetels)

De verkiezingen worden gehouden op 14 juni 1939. Er zijn 6 lijsten: de KVP, Lijst 4, SDAP, de Vrije Lijst en de VDB halen elk 2 zetels, en de combinatie AR+CHU 1 zetel.
Er worden 3150 stemmen uitgebracht.
De beëdiging van de raadsleden is op 5-9-1939.

Samenstelling gemeenteraad:

Burgemeesters:
Clooster, C.A.F.H.W.B. van den, baron Sloet tot Everlo gedurende periode van 15-2-1937 tot 4-12-1941
Vries, R. de (waarnemend) gedurende periode van 5-12-1941 tot 22-2-1942
Vreugde, W.M.J.A. (waarnemend) gedurende periode van 22-2-1942 tot 30-6-1942
Masdorp, W.J. gedurende periode van 30-6-1942 tot 9-5-1945
Nieuwenhuijsen, J.J. (waarnemend) gedurende periode van 9-5-1945 tot 15-11-1945
Smeets, C.F. gedurende periode van 15-11-1945 tot 1-12-1968

Raadsleden:
Vries, P. zetel a, KVP, gedurende periode van 4-9-1923 tot 4-7-1941
Berlee, Th. zetel b, KVP, gedurende periode van 20-1-1937 tot 4-7-1941
Spaansen, C.P. zetel c, Lijst 4, gedurende periode van 23-8-1938 tot 4-7-1941
Winter, D. de zetel d, Lijst 4, gedurende periode van 5-9–1939 tot 4-7-1941
Hellinga, T. zetel e, SDAP, gedurende periode van 4-9-1923 tot 18-9-1941
Bakker-Pieters, E. zetel f, SDAP, gedurende periode van 24-7-1936 tot 30-4-1941
Roosenschoon, C.F. zetel f, SDAP, gedurende periode van 23-5-1941 tot 4-7-1941
Wildt, P.C.W. de zetel g, Vrije Lijst, gedurende periode van 3-9-1935 tot 24-2-1945
Borst, P.M. zetel h, Vrije Lijst, gedurende periode van 1-9-1931 tot 4-7-1941
Hogenstijn, D zetel i, VDB, gedurende periode van 5-9-1939 tot 4-7-1941
Turkstra, F. zetel j, VDB, gedurende periode van 5-9-1939 tot 1-9-1944
Bastiaan, J. zetel k, AR+CHU, gedurende periode van 5-9-1939 tot 4-7-1941

Wethouders:
De twee wethouders aan het begin van deze raadsperiode zijn T. Hellinga en F. Turkstra (openbare werken, sociale zaken).

Verdeling raadszetels over de politieke partijen, 1919-1939

Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP)
1919: 5 1923: 9* 1927: 8 1931: 4 1935: 3

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP)
1919: 1 1923: 2 1927: 2 1931: 1 1935: 2 1939: 2

Combinatie CHU + ARP
1919: 1 1931: 1 1939: 1

Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) Vrije Lijst
1927: 1 1931: 1 1935: 1 1939: 2

Katholieke Volks Partij (KVP) (vervolg RKSP) Lijst 4
1939: 2

Totaal aantal raadsleden
1919: 7 1923: 11 1927: 11 1931: 11 1935: 11 1939: 11

* Inclusief de rooms-katholieke Bond voor overheidspersoneel

Tweede Wereldoorlog

In de oorlogsjaren worden de activiteiten van de gemeenteraad tot nul teruggebracht. Vanaf september 1941 worden in Nederland de gemeenteraden buiten spel gezet en blijven de wethouders in functie als ambtenaren onder het gezag van de burgemeester. De laatste gemeenteraadsvergadering wordt gehouden op 4 juli 1941. Voor de raadsleden wordt deze datum in bovenstaand overzicht als einde van hun raadsperiode gehanteerd. T. Hellinga bedankt als wethouder per brief van 4-9-1941; zijn ontslag volgt per 18-9-1941.

Burgemeester Sloet tot Everlo maakt door zijn vele persoonlijke grieven en andere zonderlinge daden en opvat-


Jaarboek 33, pagina 29

tingen veel vijanden, ook bij zijn superieuren. Zijn ambtsuitoefening in Castricum levert hem een officiële waarschuwing op van de minister op verzoek van de commissaris der Koningin van Noord-Holland, die overigens erkent dat Sloet weliswaar voor de gemeente veel heeft bereikt, maar hem een onmogelijke man vindt. Sloet is eigenlijk niet te handhaven. In december 1940 is er een voorstel van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken om hem te ontslaan. Sloet is inmiddels lid geworden van de NSB en rekent erop onder die bescherming burgemeester te kunnen blijven. Het voorstel om hem te ontslaan wordt dan ook door de Duitse autoriteit afgewezen.

Als waarnemend burgemeester wordt hij per 5 december 1941 opgevolgd door R. de Vries. Deze voormalige textielagent is meer rechtuit, maar in zijn felheid voor de NSB en aanverwante organisaties vergelijkbaar met Sloet. Hij tracht met zijn reizigerstactiek (red: tactiek om je ergens aan te onttrekken, er niet bij te hoeven zijn) en praatjes de gemeentenaren over te halen om lid te worden van de NSB en Winterhulp (red: ondersteuning door het nationaal socialisme), echter zonder succes. Twee maanden na zijn komst wordt De Vries door de ‘Rijkscommissaris voor de Bezette Nederlandse Gebieden’ benoemd tot burgemeester van Texel.

Zijn opvolger in Castricum wordt de toenmalige burgemeester van Heemskerk W.M.J.A. Vreugde. Opnieuw een partijman, die als een slappe figuur wordt gekenschetst, in Castricum niet veel verkeerde dingen heeft gedaan en veel aan zijn ambtenaren overlaat. Volgens een artikel in Strijd pleegt hij fraude te Heemskerk met Winterhulpgelden en komt in de gevangenis terecht, aan de gevolgen waarvan hij is overleden.

De installatie van de heer W.J. Masdorp tot burgemeester van Castricum op 30 juni 1942 door de ‘commissaris der provincie’ mr. A.J. Backer. Dit vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.
De installatie van de heer W.J. Masdorp tot burgemeester van Castricum op 30 juni 1942 door de ‘commissaris der provincie’ mr. A.J. Backer. Dit vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

Als opvolger wordt per 30 juni 1942 als burgemeester benoemd W.J. Masdorp, voordien bankbediende en verzekeringsagent in Den Haag, waar hij ook lid was van de NSB Masdorp blijkt al spoedig een vurig propagandist te zijn voor de NSB, Winterhulp, Rechtsfront en dergelijke. Tijdens de periode Masdorp vinden de evacuaties en het slopen van huizen plaats. Bij zijn veroordeling na de bevrijding zijn er ook positieve verklaringen over het functioneren van Masdorp. Zo zou hij het slopen zoveel mogelijk hebben beperkt en waren er in Castricum nooit razzia’s geweest, zoals die wel hebben plaatsgevonden in Limmen en Egmond.

Op 16-1-1942 wordt L.H.J. Westerop benoemd tot wethouder. Westerop is gemeente-opzichter 1e klasse, hoofd van de dienst bouw- en woningtoezicht in Castricum en lid van de NSB Na zijn benoeming krijgt hij de portefeuille openbare werken. Een jaar later wordt de combinatie wethouder en ambtenaar door het provinciaal bestuur niet toelaatbaar geacht. Hij wordt voor de keuze gesteld of als wethouder aan te blijven of als ambtenaar, maar dan als directeur gemeentewerken. Westerop kiest voor het laatste en dient een verzoek in voor eervol ontslag als wethouder op 25-1-1943. Dit wordt hem op 30-3-1943 verleend. Als zijn opvolger wordt op 20-12-1943 Petrus C.W. (Piet) de Wildt benoemd.

Op 24-8-1944 dient F. Turkstra een verzoek in tot ontslag als wethouder; al eerder heeft hij zijn lidmaatschap van de NSB neergelegd en in het verlengde hiervan wil hij ook zijn overige functies neerleggen: als waarnemend burgemeester, wethouder en wijkleider der Nederlandse Volksdienst. Toestemming van het provinciaal bestuur tot ontslagverlening volgt op 24-1-1945. De burgemeester verleent dit ontslag al met ingang van 1-9-1944, omdat volgens hem Turkstra sinds 24-8-1944 niet meer als wethouder actief is geweest.

Piet de Wildt vraagt op 24-2-1945 om verlening van zijn ontslag als wethouder, omdat hij niet wil voldoen aan de voorwaarden, die de burgemeester stelt aan het wethoudersambt.

Ontwikkelingen in deze raadsperiode

 • Op 1 januari 1941 telt Castricum 8.412 inwoners. Door de evacuatie en afbraak van 267 panden is het aantal inwoners enorm teruggelopen: op 1 januari 1944 telt Castricum nog maar 3.009 inwoners.
 • In 1941 wordt het Nieuwsblad voor Castricum verboden.
 • Dominee Seulijn overlijdt plotseling op 27 november 1942 bij zijn gedwongen vertrek uit zijn woning.
 • Uit represaille worden in 1943 door de Duitsers drie huizen aan de Pernéstraat in brand gestoken, evenals de boerderij van Cornelis Groen aan de Kerkedijk.
 • Het distributiekantoor gaat in vlammen op, de centrale keuken wordt in bedrijf genomen en de verzetsman dokter Leenaers overlijdt (1944).
 • Tweemaal tien gevangenen worden langs de provinciale weg gefusilleerd (1945).

Einde van de oorlog

Onmiddellijk na het einde van de oorlog wordt Masdorp uit zijn ambt ontslagen en gevangen genomen. Op 9 mei 1945 wordt als waarnemend burgemeester benoemd de heer J.J. Nieuwenhuijsen, die al sinds 1912 burgemeester van Limmen was.
Waarnemend burgemeester J.J. Nieuwenhuijsen richt in een brief van 18 mei 1945 een verzoek aan de personen die op 10-5-1940 als wethouder in functie waren om wederom hun functie te aanvaarden. Dit geldt alleen voor


Jaarboek 33, pagina 30

T. Hellinga, dan wonende te Almelo en niet voor F. Turkstra in verband met zijn lidmaatschap van de NSB. Hellinga is al 2,5 jaar uit de gemeente en heeft bedenkingen, omdat hij niet meer in voldoende mate op de hoogte is van de vele veranderingen die er deze jaren in Castricum hebben plaats gevonden. Op 31 mei 1945 schrijft Hellinga dat hij toch graag weer de functie van wethouder zal aanvaarden. Hij zal deze functie bekleden tot het aantreden van de nieuwe raad op 3 september 1946.

Nieuwenhuijsen blijft een half jaar waarnemend burgemeester. Op 15 november 1945 wordt hij opgevolgd door de heer C.F. Smeets. Hiermee begint een lange ambtsperiode van burgemeester Smeets, die zal eindigen in december 1968.

In het volgend jaarboek wordt dit artikel voortgezet met de beschrijving van het gemeentebestuur vanaf de nieuwe gemeenteraad in september 1946.

Simon Zuurbier

Bronnen:

Archieven:

 • Regionaal Archief Alkmaar: archief gemeente Castricum 1812 – 1980, burgerlijke stand en bevolkingsregisters gemeente Castricum.
 • Centraal Bureau voor Genealogie.

Publicaties

 • Baartmans-van den Boogaart, J. en anderen, ‘Wegens bijzondere omstandigheden …’, ’s-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944, Alphen aan de Maas, 2008.
 • Blauw, K., Rapport der provinciale commissie ter bestudering van de gemeentelijke indeling van Noord-Holland (6 banden), Eerste deel: algemene beschouwingen, bijlage: historisch overzicht van de gemeentelijke indeling van Noord-Holland.
 • Kaan, N.A., De gemeente Castricum en haar raadhuizen, 5e Jaarboekje Oud-Castricum.
 • Kocken, mr. M.J.A.V., Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur, ‘s-Gravenhage 1973.
 • Koelma, mr. A., De Gemeentewet, in het bijzonder voor raadsleden toegelicht, Alphen aan den Rijn, 1940.

Personalia leden van het gemeentebestuur van 1919 tot 1946:

Aukes, Frederik Johannes, geboren Haarlem 11-9-1861, komt op 26-10-1922 van Alkmaar, dan zonder beroep en gaat wonen Van Oldenbarneveldweg 32, bij zijn dochter-arts, vestigde zich op 20-11-1942 in Rheden, aldaar overleden 7-9-1943, gehuwd met Anna Timmers, zoon van Frederik J. Aukes en Barbera G. Becht.
Raadslid VDB van 6-9-1927 tot 8-4-1937.

Bakker-Pieters, Elske, geboren Leeuwarden 20-9-1891, verpleegster, woonde vanaf september 1918 op Duin en Bosch, nadien Dr. Jacobilaan 23, vestigde zich op 19-2-1964 in Apeldoorn, aldaar overleden 7-2-1967, gehuwd met Antonius E. Bakker, dochter van Jan Pieters en Tjitske van Klaarbergen.
Raadslid SDAP van 24-7-1936 tot 30-4-1941.

Bastiaan, Johannes, geboren IJsselmuiden 9-4-1907, verpleger, komt 11-4-1928 van Avereest, woonde Duin en Bosch nummer 22, in de oorlog geëvacueerd in Den Dolder, woonde vanaf 1969 in de Gobatstraat 23, overleden Alkmaar 7-4- 1975, gehuwd met Guurtje Maarsse, zoon van Hendrik Bastiaan en Grietje Wind.
Raadslid ARP+CHU van 5-9-1939 tot 4-7-1941; van 3-9-1946 tot 6-9-1949; van 9-8-1951 tot 1-9-1953.

Beentjes, Petrus, geboren Castricum 19-6-1870, veehouder op de Van Tienhovenhoeve, overleden Bakkum 23-10-1938, gehuwd met Antje Bruin, zoon van Klaas Beentjes en Johanna Brakenhoff.
Raadslid RKSP van 8-1-1926 tot 6-9-1927.

Berlee, Theodorus (Dirk), geboren Beverwijk 5-7-1901, verpleger, kwam in 1922 van Beverwijk, woonde Bakkummerstraat 85, voorzitter KVP-fractie sinds jan. 1953, overleden Alkmaar 14-6-1961, gehuwd met Anna M. Schermer, zoon van Antonie Berlee en Francina Korsman.
Raadslid RKSP van 20-1-1937 tot 5-9-1939; KVP van 5-9-1939 tot 4-7-1941 en van 3-9-1946 tot 14-6-1961 (overleden).

Borst, Petrus Martinus, geboren Schagen 11-11-1879, veehouder, landbouwer, woonde Bleumerweg 20, overleden Bakkum 28-10-1962, gehuwd met Marijtje Zonneveld, zoon van Cornelis Borst en Anna M. Janse.
Raadslid Vrije Lijst van 1-9-1931 tot 4-7-1941.

Brouwer, Cornelis Johannes, geboren Den Helder 16-4-1893, bureel ambtenaar, woonde Beverwijkerstraatweg 2, overleden Castricum 7-11-1952, gehuwd met Jetske Scheer, zoon van Cornelis J. Brouwer en Trijntje Reuvers.
Raadslid VDB van 30-6-1937 tot 5-9-1939.

Clooster, Constant Arnold Franciscus Herman Willy Bernard van den, baron Sloet tot Everlo, geboren Tilburg 3-4-1898, burgemeester van ‘s-Hertogenbosch van 1941 tot 1943, advocaat en procureur, kunstschilder, overleden ‘s-Gravenhage 17-10-1977, gehuwd met Louise P. van Linden Tol, zoon van mr. Arnoldus L.N. van den Clooster, baron Sloet tot Everlo en Josephine A.M. Gompertz.
Burgemeester van 15-2-1937 tot 4-12-1941.

Hellinga, Tijmen, geboren Cornwerd (Friesland) 9-10-1882, timmerman op Duin en Bosch, woonde Dr. Jacobilaan 43, overleden Amsterdam 12-4-1963, gehuwd met Tjitske Kooistra, zoon van Wytze Hellinga en Sijtske de Boer.
Raadslid SDAP van 4-9-1923 tot 18-9-1941; wethouder van 1-9-1938 tot 18-9-1941 en van juni 1945 tot 3-9- 1946.

Hemmer, Hendrikus, geboren Tubbergen 11-2-1874, brood- en koekbakker, woonde Dorpsstraat 50, overleden Alkmaar 21- 3-1941, gehuwd met Johanna B.N. Breijder, zoon van Hendrikus Hemmer en Geertrui Hondebrink.
Raadslid RKSP van 4-9-1923 tot 3-9-1935; Vrije Lijst van 3-9-1935 tot 12-8-1938 (brief van 27-6-1938 ontslag om gezondheidsredenen); Wethouder van 8-1-1926 tot 12-8-1938.

Hogenstijn, Dirk, geboren Castricum 7-2-1891, tuinder, bollenkweker, woonde Kramersweg 35, overleden Bloemendaal 3-6-1991, gehuwd met Leentje Mooij, zoon van Jan Hogenstijn en Marijtje Ineke.
Raadslid VDB van 5-9-1939 tot 4-7-1941.

Kuijs-Piepers, Geertrudis (Guurtje), geboren Castricum 22-11- 1879, woont Dorpsstraat 51, overleden Castricum 8-12-1942, gehuwd met Petrus Kuijs (raadslid), dochter van


Jaarboek 33, pagina 31

Willem Piepers en Mietje Heesterbeek.
Raadslid RKSP van 24-4-1928 tot 1-9-1931.

Kuijs, Gerrit, geboren Castricum 8-7-1863, landbouwer, tuinder aan de Brakersweg, overleden Castricum 15-3-1938, gehuwd met Aagje Admiraal, zoon van Pieter Kuijs en Aaltje Duijnmeijer.
Raadslid van 7-9-1909 tot 1-9-1931; wethouder van 4-9-1 923 tot 6-9-1927.


Kuijs, Petrus, geboren Castricum 7-7-1879, bloemkweker en koopman in zaden en tuinvruchten, overleden Castricum 22-6- 1951, gehuwd met Geertrudis Piepers (raadslid), zoon van Pieter Kuijs en Koosje Brakenhoff.
Raadslid van 27-7-1910 tot 4-9-1923; wethouder van 2-9-1919 tot 4-9-1923.

Liefting, Adrianus, geboren Egmond-Binnen 6-11-1867, tuinder, veehouder, woonde aan de Limmerweg, overleden Bakkum 25-1-1952, gehuwd met Adriana Apeldoorn, zoon van Pieter Liefting en Willemijntje Bussing.
Raadslid RKSP van 4-9-1923 tot 24-4-1928.

Lommen, Petrus Henricus Leo Josephus (Piet), geboren Tilburg 10-9-1885, ambtenaar ter secretarie te Valburg, te Ursem, lid Provinciale Staten van Noord-Holland, burgemeester, overleden Castricum 10-11-1936, gehuwd met Emma F.R.M. (Emmy) Maury, zoon van Maximinus D.H.H. Lommen, koopman en Geertruida M.C. Spigt.
Burgemeester van 1-8-1918 tot 10-11-1936 (overleden).


Louter, Gerrit, geboren Castricum 28-11-1863, landbouwer en kruidenier, woonde op het Schulpstet en in de Dorpsstraat, overleden Castricum 15-5-1958, gehuwd met Adriana de Weijer, zoon van Simon Louter en Guurtje Brakenhoff.
Raadslid van 2-9-1913 tot 2-9-1919; 4-9-1923 tot 1-9- 1931; wethouder van 6-9-1927 tot 1-9-1931.

Masdorp, Wilhelmus Jacobus, geboren Amsterdam 5-11-1899, woonde Wilhelminalaan 23, overleden Alkmaar 16-5-1962, gehuwd met Joanna M. van den Hoek, zoon van Dirk C. Masdorp en Geertruida R. van der Bilt.
Burgemeester van 30-6-1942 tot 9-5-1945; ontslag als burgemeester door de Minister van Binnenlandse Zaken in verband met lidmaatschap NSB.

Middelveld, Geert, geboren Emmen 2-10-1875, klerk, woonde Dorpsstraat 5, overleden Castricum 20-10-1942, gehuwd met Antje Tijs, zoon van Hilbert Middelveld en Zwaantien Houwing.
Raadslid ARP+CHU van 2-9-1919 tot 4-9-1923.

Nieuwenhuijsen, Johannes Jacobus, geboren ’s-Gravenhage 15-1-1885, burgemeester van Limmen (1912-1950), overleden Bergen 12-9-1955, gehuwd met Maria A. Verweij, zoon van Johannes C Nieuwenhuijsen en Neeltje de Ronde.
Waarnemend burgemeester van 9-5-1945 tot 15-11-1945.

Nijs, Johannes de, geboren Castricum 29-4-1894, metselaar, woont Stationsweg 21, overleden Castricum 23-10-1969, gehuwd met (1) Wilhelmina C. Dam, (2) Augusta M. Lammens, zoon van Matthias de Nijs en Maria Delis.
Raadslid RKSP van 19-12-1927 tot 5-9-1939.

Poel, Cornelis (Kees), geboren Assendelft 23-3-1870, veehouder, woonde Breedeweg 9, overleden Castricum 18-5-1933, gehuwd met (1) Geertruida Velserboer, (2) Maartje Kuijs,zoon van Cornelis Poel en Antje Jak.
Raadslid RKSP van 4-9-1923 tot 2-5-1927.

Res, Bernardus, geboren Castricum 1-1-1871, kruidenier, woonde in de Burgemeester Mooijstraat, overleden Castricum 30-1-1952, gehuwd met Johanna de Weijer, zoon van Willem Res en Neeltje Duijn
Raadslid RKSP van 2-5-1927 tot 5-9-1939.

Res, Gerardus Franciscus, geboren Castricum 21-10-1873, brood- en koekbakker op de Dorpsstraat 88, overleden Castricum 24-6-1947, gehuwd met Maria de Waard, zoon van Johannes Res en Maartje Brakenhoff.
Raadslid RKSP van 6-9-1927 tot 19-12-1927; Vrije Lijst 1-9-1931 tot 5-9-1939.

Roosenschoon, Cornelis Ferdinand, geboren Den Haag 20- 6-1901, journalist, kwam 3-1-1934 van Amsterdam, woonde Heereweg 11, vestigt zich op 26-11-1942 in Den Haag, overleden Berrias et Casteljau (Friesland) 6-7-1979, gehuwd met Adriana J.M. Stolk, zoon van Jan Roosenschoon en Jeannette D. Gration.
Raadslid SDAP van 23-5-1941 tot 4-7-1941.

Schipper, Hendrik, geboren Bloemendaal 26-8-1885, verpleger, woonde in Bakkum, in 1930 benoemd in het hoofdbestuur van de ambtenarenbond, vestigt zich op 24-6- 1930 in Den Haag, aldaar overleden 10-4-1949, gehuwd met Johanna M. van Herk, zoon van Hendrik Schipper en Catharina van der Reijden.
Raadslid SDAP van 2-9-1919 tot 13-6-1930.

Schuijt, Jacob, geboren Velsen 16-7-1875, landbouwer aan de Cieweg, overleden Leidschendam 17-6-1957, gehuwd met (1) Bregje Hofland, (2) Maria Gallé, (3) Cornelia Bakker, zoon van Jan Schuijt en Neeltje Castricum.
Raadslid van 4-9-1917 tot 11-6-1920.

Smeets, Cornelius Franciscus, geboren Posterholt (Limburg) 12-11-1903, woonde in de ambtswoning aan de Stationsweg, later aan de Adm. de Ruyterlaan, overleden Castricum 23-2-1978, trouwt met Cornelia M. Koot, zoon van Frans J.I. Smeets en Maria A.H.G. Ketels.
Burgemeester van 15-11-1945 tot 1-12-1968.

Spaansen, Cornelis Petrus, geboren Castricum 11-6-1892, veehouder, woonde Breedeweg 72, overleden Alkmaar 15-6-1976, gehuwd met Catharina M. de Wit, zoon van Cornelis Spaansen (raadslid) en Johanna Henneman.
Raadslid RKSP van 1-9-1931 tot 3-9-1935; Vrije Lijst van 23-8-1938 tot 5-9-1939; Lijst 4 van 5-9-1939 tot 4-7-1941.

Tol, Cornelis (Cees), geboren Edam 28-8-1900, schilder, komt op 10-6-1927 van Uitgeest, woonde Breedeweg 24, overleden Zaandam 31-3-1967, gehuwd met Catharina Kortekaas, zoon van Cornelis Tol en Antje Mol.
Raadslid RKSP van 3-9-1935 tot 8-12-1936.

Turkstra, Frederik, geboren Purmerend 21-3-1898, metselaar-aannemer, komt in 1934 van Uitgeest, woonde Torenstraat 14, vanaf 1942 aan de Breedeweg, vestigt zich op 1-4- 1974 in Odoorn, overleden Emmen 19-2-1987, gehuwd met (1) Aagje Pot, (2) Metje Bron, zoon van Pieter Turkstra en Geertje Ham.
Raadslid VDB en wethouder van 5-9-1939 tot 1-9-1944.

Twisk, Pieter, geboren Castricum 15-2-1865, veehouder en directeur Boerenleenbank, overleden Heiloo 9-4-1939, gehuwd met (1) Adriana Bakker, (2) Hendrika van Benthem, zoon van Cornelis Twisk en Willemijntje Kuijs. Raadslid van 16-11-1910 tot 2-9-1919; RKSP van 9-7- 1920 tot 1-9-1931, Vrije Lijst van 1-9-1931 tot 3-9-1935.


Jaarboek 33, pagina 32

Vreugde, Wilhelmus Maria Johannes Adrianus, geboren Breda 30-1-1897, burgemeester van Heemskerk van 30-10- 1929 tot 9-11-1942, woonde in Heemskerk aan de Marquettelaan, overleden Heemskerk 10-9-1943, gehuwd met Maria W.A.R. Frencken, zoon van Petrus A. Vreugde en Maria P.J. Verdonk.
Waarnemend burgemeester van circa 22-2-1942 tot 30-6-1942.

Vries, Pieter de, geboren Castricum 20-1-1883, metselaar, arbeider, landbouwer, woonde aan de Vinkebaan 8, 1e Groenelaan 36, vanaf 1955 in Beverwijk, overleden Heemskerk 2-5- 1960, gehuwd met Anna Zonneveld, zoon van Cornelis de Vries en Antje Castricum.
Raadslid RK Bond van Overheidspersoneel van 4-9- 1923 tot 6-9-1927; RKSP van 6-9-1927 tot 5-9-1939; KVP van 5-9-1939 tot 4-7-1941 en van 3-9-1946 tot 8-11-1955; wethouder van 1-9-1931 tot 5-9-1939 en van 3-9-1946 tot 30-9-1955.

Vries, Rijk de, geboren Deventer 14-8-1901, woonde Pr. Bernhardstraat, overleden Bussum 2-9-1968, gehuwd met (1) Aaltje de Vries, (2) Irene Heyting, zoon van Johan de Vries en Johanna H. van der Laan.
Waarnemend burgemeester van 5-12-1941 tot 22-2-1942.

Vijgh, Evert Cornelis van der, geboren Nieuwer Amstel 27-11- 1887, verpleger, komt in 1920 in Castricum, woont Van Oldenbarneveldweg 5, vertrekt 11-9-1936 naar Den Haag, overleden Den Haag 12-12-1971, gehuwd met Hendrica A. Memelink, zoon van Pieter van der Vijgh en Trijntje van Weelij.
Raadslid SDAP van 3-9-1935 tot 12-5-1936.

Weenk, Peter, geboren Arnhem 23-11-1879, jachtopziener, woonde aan de Oude Schulpweg 3 (Kijk-uit) en de Sifriedstraat 13, vestigt zich op 9-10-1950 in Hoogkarspel, overleden Batenburg (Gld) 11-8-1954, gehuwd met Adriana C. Daniëlse, zoon van Cornelis Weenk en Catharina Kas.
Raadslid ARP+CHU van 1-9-1931 tot 3-9-1935.

Westerman, Johan Heinrich, geboren Workum 7-9-1887, stoker, woont Dr. Jacobilaan nummer, 17, vestigt zich op 14-7-1955 in Arnhem, aldaar overleden 30-3-1961, gehuwd met Antje van Zwieten, zoon van Johan L. Westerman en Feikje Harkema.
Raadslid SDAP van 29-8-1930 tot 1-9-1931.

Westerop, Lambertus Hendrik Jan, geboren Zwolle 23-5-1888, directeur gemeente werken, architect, woonde vanaf 17-11-1941 in Castricum aan de Geelvinckstraat, vestigt zich op 16-6-1943 in Heerde, overleden Harderwijk 9-6-1953, gehuwd met Maria E Reimerink, zoon van Lambertus Westerop en Annetje Splietelhof.
Wethouder van 16-1-1942 tot 30-3-1943.

Wildt, Petrus Cornelis Wilhelmus (Piet) de, geboren Uitgeest 12- 7-1897, veehouder, woont Breedeweg 45, komt op 10-5- 1921 van Uitgeest, overleden Castricum 11-1-1976, gehuwd met Elizabeth C.M. Pronk, zoon van Wilhelmus H. deWildt en Anna M. Leek.
Raadslid Vrije Lijst van 3-9-1935 tot 24-2-1945; wethouder van 20-12-1943 tot 24-2-1945.

Winter, Dirk de, geboren Castricum 26-12-1890, wagenmaker, woonde aan de Bakkummerstraat naast de Beatrixklok, overleden Alkmaar 15-1-1969, gehuwd met Catharina Pepping, zoon van Dirk de Winter en Maartje Lute. Raadslid Lijst 4 van 5-9-1939 tot 4-7-1941.

Zandbergen, Hendricus Johannes, geboren Amsterdam 16-7- 1888, verpleger, woonde Mient 115, overleden Nijverdal 13-7-1957, gehuwd met Catharina Rijpstra, zoon van Johannes Th. Zandbergen en Maria A. Kink.
Raadslid RKSP van 2-9-1919 tot 4-9-1923; rooms-katholieke-bond voor overheidspersoneel van 4-9-1923 tot 6-9-1927.

Deel dit bericht
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties