16 november 2020

Castricum – Honderd jaar geleden 1888 (Jaarboek 12 1989 pg 43-44)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 12, pagina 43

Castricum – Honderd jaar geleden 1888

Jacob Boreel van Hogelanden, burgemeester van Castricum van 1877 tot 1888.
Jacob Boreel van Hogelanden, burgemeester van Castricum van 1877 tot 1888. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

De belangrijkste gebeurtenis in het jaar 1888 was het vertrek van burgemeester Jonkheer Boreel van Hogelanden. Hij werd opgevolgd door een geboren en getogen Castricummer: Johannes Mooij.

Burgemeester Mooij op zijn werkkamer in het raadhuis, Dorpsstraat 65 in Castricum.
Burgemeester Mooij op zijn werkkamer in het raadhuis, Dorpsstraat 65 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Verder is er in de samenstelling van het Gemeentebestuur in 1888 geen verandering gekomen; naast de burgemeester be­staat het uit de wethouders Adriaan van der Park en Jacob Kuijs en de raadsleden Willem Melker, Jan Adam van Soll, Frans Glo­rie, Simon Louter en Jan Schuit.

De Heer Jan Holland heeft al een aantal jaren een vergunning om een stoomtramlijn van Castricum naar de Egmonden aan te leggen en te exploiteren. In de voorafgaande jaren kwamen met grote regelmaat verzoeken van de heer Holland bij het gemeen­tebestuur binnen om verlenging van de vergunning of om de strenge eisen aan de aanleg en exploitatie te verzachten. In het jaar 1888 wordt niets meer van hem vernomen.

Op 1 januari 1888 telt Castricum 1.658 inwoners, op 31 december 1888 is dit aantal toegenomen tot 1.679; in dit jaar worden in Castricum 62 kinderen geboren, worden 8 huwelijken gesloten en overlij­den 21 personen (waarvan 8 jonger dan één jaar). Door het gro­te verschil in het aantal geborenen en overledenen en doordat er maar 20 personen meer zich elders vestigen (104) dan er in Castricum komen wonen (84), neemt het inwonertal toe.

30 april 1888

Op eigen verzoek neemt burgemeester Boreel van Hogelanden met ingang van 1 mei 1888 ontslag als burgemeester van Castri­cum. In zijn afscheidswoord brengt de scheidende burgemeester de leden op de meest ernstige wijze onder het oog dat steeds de uitgaven van dit bestuur de ontvangsten overtroffen hebben, waardoor het niet kan uitblijven dat de financiën van de ge­meente in het ongerede zullen geraken. Tenslotte spreekt de voorzitter de Raad een hartelijk woord van afscheid en hoopt dat het de Gemeente van Castricum steeds wel moge gaan, on­der dankzegging voor het vertrouwen dat hem zovele jaren is geschonken.

13 juni 1888

In de raadsvergadering vraagt Johannes Mooij ontslag als gemeente-ontvanger in verband met zijn benoeming als burge­meester van de gemeente Castricum. Dit ontslag wordt eervol verleend onder hartelijke dankzegging voor de vele diensten die door hem zijn bewezen gedurende zijn 15-jarige werkkring als ontvanger aan de gemeente.

21 juni 1888

Johannes Mooij wordt door de gemeenteraad geïnstalleerd als burgemeester; drie dagen eerder heeft hij in handen van de Commissaris des Konings de eed afgelegd. De burgemeester wordt benoemd tot secretaris en tevens tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dirk Schotvanger wordt benoemd tot de nieu­we gemeenteontvanger van Castricum.

27 juni 1888

Door de nieuw benoemde gemeenteontvanger wordt als borg­ tocht voorgedragen een stuk weiland ter grootte van ruim an­ derhalve hectare genaamd ‘de Bijl’ en gelegen in de Castricummer polder. Als waarborg wordt dit onvoldoende ge­acht; om die reden wordt er nog een klein stukje bouwland van 77 are en eveneens gelegen in de Castricummer polder aan toe­ gevoegd.

Door raadslid Jan Schuit wordt het wenselijk geacht, dat de straatweg weer eens zou worden gedekt met zand. Dit voorstel vindt algemene bijval, echter met het oog op de snelle droogte is het wenselijk dit toch nog enige tijd uit te stellen.

8 augustus 1888

Door de Commissaris des Konings is met ingang van 20 augus­tus 1888 eervol ontslag verleend aan de veldwachter Willem van Dijk.

Versierde hondenkar van Jan Tervoort met boter kaas en eieren, Bakkummerstraat 101.
Versierde hondenkar van Jan Tervoort met boter kaas en eieren, Bakkummerstraat 101. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

De plaatselijke politieverordening wordt uitgebreid met het vol­gende artikel: “Ook is het verboden honden, die bij doortrek­kende wagens of karren behooren, onbeheerd te laten losloopen bij te nemen rustplaatsen van de eigenaren dier hon­den, maar moeten zoodanige honden aan een ketting of touw worden vastgelegd, doch zal die vastlegging niet aan rij- of voer­tuigen mogen geschieden maar op zoodanige wijze en plaats, dat die honden niet aan het publiek verkeer hinderlijk of ge­vaarlijk kunnen zijn”.

29 augustus 1888

De raadsleden Adriaan van der Park en Jan Adam van Soll zijn periodiek aftredend en worden herkozen.

26 september 1888

Cornelis Bakker wordt door de Commissaris des Konings be­noemd tot veldwachter.

De burgemeester dankt raadslid J.A. van Soll voor het ge­schenk, zijnde een voorzittershamer, voor het openen en sluiten der vergadering.

10 oktober 1888

Gedeputeerde Staten gaan niet akkoord met het voorstel om het traktement van de burgemeester te verhogen.

15 november 1888

Jacob Pietersz Kuijs wordt benoemd tot Heemraad van de St. Aagtendijk in de vacature die is ontstaan door het overlijden van Cornelis Mooij Jz.


Jaarboek 12, pagina 44

De Vinkebaan richting spoorwegovergang gezien. In het midden de woningen van Piet de Vries en Siem en Jan Ooms.
De Vinkebaan richting spoorwegovergang gezien. In het middede woningen van Piet de Vries en Siem en Jan Ooms. Foto uit 1913.

Door de heer Schuit wordt gewezen op de slechte toestand van het huisje van P. de Vries Wz. en hij stelt voor dit te laten repare­ren voor rekening van de Algemene Armen, mits na overlijden van P. de Vries en echtgenote het huisje zou komen aan de Alge­mene Armen. Dit voorstel wordt aangenomen.

31 december 1888

De gemeenterekening over het jaar 1888 bedraagt aan in­ komsten 11.311 en aan uitgaven 9.835 gulden; het batig saldo be­draagt derhalve 1.476 gulden. De belangrijkste inkomsten worden gevormd door de gemeentelijke belastingen (4.678 gulden), aandeel in de rijks personele belasting (2.843 gulden), het batige saldo van het vorige jaar (1.401) gulden, de rijksvergoeding voor het lager onderwijs (1.035 gulden), verpachting van gemeentelijke eigendommen (739 gulden), schoolgeld (420 gulden) en overige inkomsten zoals bijvoor­beeld boeten (195 gulden). De belangrijkste uitgaven worden gevormd door de kosten van het lager onderwijs (4.059 gulden), kosten geldle­ning (2.419 gulden), bestuurskosten (1.209 gulden), verpleging van krankzinnigen (720 gulden), politie (459 gulden), algemene bouwkosten (260 gulden), armwezen (202 gulden), wegwerken (156 gulden) en overige uitgaven (351 gulden).

S.P.A. Zuurbier

De in het papieren jaarboek gekaderde tekst over burgemeester Boreel van Hogelanden is als apart artikel gedigitaliseerd.

Deel dit bericht
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties