18 maart 2021

Castricum en Bakkum in 1967 (Jaarboek 40 2017 pg 4-17)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 40, pagina 4

Castricum en Bakkum in 1967

Zicht op de componistenbuurt vanaf de Alkmaarderstraatweg in 1967.

In het eerste artikel van het jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Werkgroep Oud-Castricum wordt teruggeblikt op het oprichtingsjaar 1967. Er is sinds die tijd maatschappelijk en in het aanzien van het dorp heel veel veranderd. Een mooi moment dus om een aantal kenmerkende gebeurtenissen in Castricum en Bakkum in dat jaar te benoemen en in beeld te brengen. Ook komen er personen aan het woord die een speciale relatie met 1967 hebben.

De woelige jaren zestig

In de jaren (negentien) zestig zaten we nog midden in de Koude Oorlog, de gewapende vrede tussen de communisten en de kapitalistische wereld.
Op tv verschenen blote borsten, radiopiraten stuurden popmuziek de ether in en protestjongeren probeerden taboes te doorbreken. Gezagsdragers werden overal uitgedaagd en de roep om medezeggenschap klonk. In 1967 begon de Flower Powerperiode. Het nummer ‘All You need is love’ van de Beatles werd het volkslied van de subcultuur van de jaren (negentien)zestig.
Het was ook het jaar van de geboorte van kroonprins Willem-Alexander, de opkomst van Nieuw Links, de presentatie van de kleurentelevisie op de Firato, de olieramp van de Torry Canyon en prof. dr. Barnard transplanteerde in Zuid-Afrika voor het eerst een mensenhart.

Hoe zag ons dorp er toen uit?

Op 1 januari 1967 telden Castricum en Bakkum in totaal 16.375 inwoners. Aan het eind van het jaar stond de teller op 16.980, een toename dus van ruim 600 mensen.
Er waren 171 straten bebouwd en het gehele dorp bevatte 3165 woningen. Even ter vergelijking: per 1 juli 2017 hadden Castricum en Bakkum 365 straten en ongeveer 10.800 woningen.

De belangrijkste verbinding van het dorp met de provinciale weg tussen Uitgeest en Limmen was de Alkmaarderstraatweg. Ten oosten daarvan waren er alleen weilanden, enkele boerderijen, de oude Molendijk en de Cieweg. Ten westen lagen de Oranjebuurt en de Componistenbuurt.
Door de voortdurende bevolkingsgroei stonden nieuwe uitbreidingen in onder andere het plangebied Molendijk op stapel, waarop nog nader wordt ingegaan.

Burgemeester C.F. Smeets, die al vanaf 1945 de eerste burger was, bewoonde een ambtswoning aan de Stationsweg 3. Hij was te bereiken via een viercijferig telefoonnummer en hield elke woensdag spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur. Smeets werd bijgestaan door drie wethouders, te weten de heren W.M. Hendrikse voor Openbare Werken, A. Kooiman voor Onderwijs en Culturele zaken en J. Kraakman voor Sociale Zaken en Huisvesting. De gemeenteraad bestond uit 17 leden en de heer G. Louter vervulde de functie van gemeentesecretaris. Omdat het oude raadhuis aan de Dorpsstraat veel te klein was geworden, was het gemeentelijk apparaat ook op vijf andere plaatsen in het dorp ondergebracht.

Het Dr. Leenaershuis aan de Mient was toen de uitleenpost voor medische hulpmiddelen van de kruisvereniging.
Het Dr. Leenaershuis aan de Mient was toen de uitleenpost voor medische hulpmiddelen van de kruisvereniging.

De gezondheidszorg was ook in die tijd al goed geregeld. Er waren twee kruisverenigingen actief vanuit het wijkgebouw ‘Dr. Leenaershuis’ aan de Mient en we kenden organisaties als Consultatiebureau, Kraamverpleging en Gezinsverzorging. Mevrouw Scholten – Kloes was de bekende verloskundige.
Ons dorp beschikte over slechts één ambulance, die eigendom was van taxibedrijf Tervoort.


Jaarboek 40, pagina 5

Castricum en Bakkum telden toen samen zes huisartsen en drie tandartsen. Voor de medische verzorging van dieren moest een beroep worden gedaan op dierenartsen uit Uitgeest, Heiloo en Alkmaar.

Met behulp van Coba Scholten - Kloes werden honderden kinderen in ons dorp op de wereld gezet.
Met behulp van Coba Scholten – Kloes werden honderden kinderen in ons dorp op de wereld gezet.

Van terugloop in het kerkbezoek was absoluut nog geen sprake. In Castricum leidde pastoor Minneboo de katholieke kerkgemeenschap ‘St. Pancratius’ aan de Dorpsstraat en er was zelfs een tweede katholieke kerk in een tijdelijk gebouw aan het Kortenaerplantsoen. Aan deze Bethlehemkerk was pastoor Van Dinteren verbonden. Zijn collega’s De Wit en Ten Velthuis stonden voor de Bakkumse parochie in de ‘Maria ten Hemelopneming’ aan de Brederodestraat en vanuit deze gemeenschap werden zondags voor de bewoners van Duin en Bosch ook nog eens kerkdiensten gehouden in het kerkje op het ziekenhuisterrein. Verder bloeide de gereformeerde ‘Maranathakerk’ aan de Pr. Beatrixstraat, evenals de hervormde gemeente in de Dorpskerk, waar respectievelijk de predikanten Y. Stienstra en J. Papineau Salm voorgingen.

De Henricus ULO-school aan de Willem de Zwijgerlaan.
De Henricus ULO-school aan de Willem de Zwijgerlaan.

De verschillen in kerkelijke gezindten waren ook terug te vinden in het scholenbestand. Castricum telde vijf rooms-katholieke lagere scholen en in Bakkum was er één. Er waren twee openbare lagere scholen in Castricum en één in Bakkum, die vroeger als Christelijke school de naam ‘School met den Bijbel’ droeg. Ook had Castricum nog een protestant-christelijke school voor gewoon lager onderwijs en een katholieke school voor meisjes ten behoeve van voortgezet gewoon lager onderwijs (VGLO). De openbare ULO-school bevond zich in de vroegere centrale openbare lagere school aan de Bakkummerstraat, terwijl de katholieke ULO-school ‘St. Henricus’ aan de Willem de Zwijgerlaan was gevestigd. De Land- en tuinbouwschool Noord-Kennemerland, voorganger van het huidige Clusiuscollege, was ook al aan de Oranjelaan te vinden en er waren maar liefst negen kleuterscholen, waarvan vier katholieke, vier openbare en één christelijke. Twee daarvan stonden in Bakkum.

Op het gebied van sport en ontspanning bood ons dorp in 1967 al een scala aan mogelijkheden. Voor een aantal instellingen en verenigingen was het verschil tussen katholiek en openbaar nog wel belangrijk.
Zo kende Castricum bijvoorbeeld een katholieke en openbare bibliotheek die beide een houten noodgebouw als onderkomen hadden. Ook waren er twee voetbal-, gymnastiek– en tafeltennisverenigingen, al of niet gerelateerd aan het katholieke geloof. Het onderscheid was tevens zichtbaar bij de toneelverenigingen en de scoutinggroepen. Dat gold eveneens voor de twee woningcorporaties, te weten de rooms-katholieke Woningbouwvereniging ‘St. Jozeph’ en ‘Goed Wonen’, die beide nog volledig met vrijwilligers garant stonden voor het overgrote deel van de sociale woningbouw in ons dorp.

Het nieuws van maand tot maand

Voor de meeste feiten die hieronder per maand worden beschreven, werden de exemplaren geraadpleegd van het Nieuwsblad voor Castricum uit 1967, waarover Oud-Castricum grotendeels beschikt. Deze krant werd toen uitgegeven door drukkerij Boesenkool in de Geelvinckstraat onder redactie van Karel H. Hille, die medio augustus werd opgevolgd door Ad van de Velde. Het nieuws uit de maand december werd ontleend aan edities van de Alkmaarsche Courant of het Noordhollands Dagblad.

Januari

De eerste krant in 1967 meldde dat er op oudejaarsavond voor ruim 4.500 gulden aan vuurwerk de lucht in ging en dat dit aanmerkelijk meer was dan de afgelopen jaren. Daarbij werd opgemerkt: “Het Chinese vuurwerk in de Dorpsstraat was zo opwindend dat velen hun eigen vuurwerk vergaten …”
Adjudant Van der Water gaf een toelichting op het Castricumse politieprogramma van 1967 en zei over te hard rijden: “Er zijn automobilisten die herhaaldelijk van de Mient en de Kleibroek een racebaan maken. In 1967 zullen we zeker op de Mient regelmatig snelheidscontrole houden en de Kleibroek wordt waarschijnlijk een voorrangsweg.”
De middenstand adverteerde vaak en soms met paginagrote advertenties, zoals modezaak Ronk van de Van Oldenbarneveldweg en kindermodewinkel Hillenbrink uit


Jaarboek 40, pagina 6

Advertentie Keurslager van Haaster.
Advertentie Keurslager van Haaster.

de Burgemeester Mooijstraat, die dat gezamenlijk deden vanwege een opruiming. Jumpers en vesten voor dames werden daarbij aangeboden voor 7,50 gulden, terwijl kinderondergoed voor 1,95 gulden de deur uit mocht. Ook de radio- en televisiezaak van Molenaar-Kaal uit de Burgemeester Mooijstraat stuntte met een enorme uitverkoop en verkocht bijvoorbeeld grammofoonplaten voor 50 cent. Een televisietoestel kostte in die tijd ruim 1.000 gulden en kon na aftrek van 300 gulden inruil en een aanbetaling van 70 gulden afbetaald worden in 18 maandelijkse termijnen.

Het Kooiplein met de ijzerwarenwinkel van J. v. d. Woude.
Het Kooiplein met de ijzerwarenwinkel van J. v. d. Woude.

Er werd deze maand teruggekeken op het één jaar bestaande winkelcentrum Kooiplein en geconstateerd dat het centrum, na een tijd van spanning en afwachten, voldeed aan een zeer grote behoefte van de bewoners van de ‘nieuwe buurt’. Naast een levensmiddelenbedrijf, kapsalons en een slager, waren er onder andere ook een drogisterij, slijterij en een winkel voor ijzerwaren, hout en huishoudelijke artikelen gevestigd.

Einde Nederlandse Vereniging van Forensen

Door de elektrificatie van de spoorlijn Amsterdam- Alkmaar in de jaren 1930 werd de gemeente Castricum een aantrekkelijke woonplaats voor mensen die hun dagelijkse werk in Amsterdam, Haarlem of de Zaanstreek hadden. Men kende elkaar, reisde samen met de trein naar de werkplek en naar huis en er ontstonden vriendschappen. Ook had men veel gemeenschappelijke belangen, zoals een verdere verbetering van de spoordienstregeling en het comfort in de treinen, het collectief aangaan van verzekeringen, bevordering van het culturele leven en de sport in Castricum, etc.

In de tijd van de Forensenvereniging was er nog veel stationspersoneel.
In de tijd van de Forensenvereniging was er nog veel stationspersoneel. Van links naar rechts Piet van der Kamp, Cor van Veen, de restauratrice van het koffiehuis, Stationschef Klein en Siebe Boomsma.

Omstreeks 1935 werd de Nederlandse Vereniging van Forensen opgericht, die bovenstaande items in haar programma had. Deze vereniging werd aangegaan voor de tijd van dertig jaar en in de eerste jaren van haar bestaan was praktisch iedere forens in Castricum lid. Joost Knegt (1925) was een aantal jaren secretaris en vertelde:
“Het was puur een belangenvereniging. Regelmatig was er overleg met de Nederlandse Spoorwegen, met gemeente, provincie en andere instanties en de forensengemeenschap in Castricum groeide en bloeide. Wie zich van buiten de gemeente in Castricum vestigde, werd persoonlijk benaderd en ontkwam er dan nauwelijks aan ook lid te worden. De contributie bedroeg niet meer dan 1,50 gulden per jaar. Ook de middenstand liet zich niet onbetuigd. Men zag de gemeente groeien en dat was goed voor de nering. Vele middenstanders werden ondersteunend lid voor 2,50 gulden.”

In 1967 bleek echter dat er van de bloeiende vereniging nog maar weinig over was. Op 23 januari werd tijdens een sombere vergadering in het bijzijn van een handjevol leden besloten de vereniging op te heffen.
“Het bestuur moet alleen activiteiten ontplooien, want van de leden verneemt men nooit iets. Wij voelen er niets meer voor om de vereniging kunstmatig in stand te houden”, aldus een teleurgestelde voorzitter Th. Nat.


Jaarboek 40, pagina 7

In de krant van 24 januari werden de straatnamen bekend gemaakt voor het zuidelijk deel van plan Molendijk. Het ging maar liefst om 22 straten van Arisven tot Wayenburgh, die allemaal gebaseerd zijn op bijzondere landnamen uit het oude Castricum. De namen werden gekozen uit een lijst die door amateurhistoricus Derk van Deelen was opgesteld.

Uitvoerig werd aandacht besteed aan de Nieuwjaarsrede die door burgemeester Smeets in de vergadering van de gemeenteraad van 25 januari was uitgesproken. De burgervader stelde dat er een negatief financieringssaldo van rond 1.900.000 gulen was verkregen wegens stagnatie in de gronduitgifte in Molendijk. De financiële positie van de gemeente was echter nog gezond te noemen. Smeets deed ook verslag van de vaststelling van bestemmingsplannen, het onderhoud aan wegen, de voortgang in de volkshuisvesting, activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkelingen in de sport. Zo feliciteerde hij voorzitter Duinker van voetbalvereniging CSV met het nieuwe clubhuis. Smeets belichtte eveneens de wenselijkheid van een jeugdsociëteit en de medewerking van de raad om een geldlening te garanderen voor de bouw van een verzorgingshuis voor bejaarden. Tot slot volgde een dankwoord voor allen die het afgelopen jaar in het belang van de Castricumse gemeenschap werkzaam waren geweest en wenste Smeets de raad toe:
“Laten wij de bereidheid tot samenwerking in 1967 nog verder doen uitgroeien en laten wij vriendschappelijk de zaken bespreken met respect voor het inzicht van anderen.”

Coos Joosse (links) en Loes van Keeken hadden landelijk succes met hun ‘Two Women Show’.
Coos Joosse (links) en Loes van Keeken hadden landelijk succes met hun ‘Two Women Show’.

In het laatste Nieuwsblad van januari werd een recensie gegeven van de première van de ‘Two Women Show’ voor de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Castricum in de zaal van Borst. De dames Coos Joosse en Loes van Keeken zouden door hun juweeltjes van cabaretkunst ruimschoots de grote verwachtingen na hun eerste show hebben overtroffen.

Februari

Op 15 februari mochten in Castricum 9422 kiesgerechtigden naar de stembus voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. De KVP was toen veruit de grootste partij in ons dorp en de PvdA nam de tweede plaats in.

In die periode kwam de discussie over een nieuw winkelcentrum in Molendijk op gang. Daarover werd een vergadering gehouden door de gezamenlijke Castricumse middenstandsorganisaties in Hotel Borst. Er bestond namelijk onder de middenstanders enige ongerustheid, omdat zij bang waren dat de bestaande winkelcentra in de dorpskom naar de tweede plaats zouden gaan. Die vrees werd onder anderen door de Rijksconsulent voor de middenstand in Noord-Holland voor een deel weggenomen, maar de conclusie was nog niet dat alle winkeliers enthousiast waren over het nieuwe centrum.

Directeur Piet Boudewijns van Gemeentewerken nam per 1 maart 1967 afscheid.
Directeur Piet Boudewijns van Gemeentewerken nam per 1 maart 1967 afscheid. Hier zit hij geheel rechts. Naast hem v.r.n.l. gemeentesecretaris Louter, wethouder Meijer en Klaas Veldt (eerste voorzitter van Oud-Castricum).

De heer Piet Boudewijns, directeur Gemeentewerken, was ook op deze vergadering aanwezig om een toelichting te geven op de planvorming en het aantal inwoners in de nieuwe woonwijk. Het was een van zijn laatste taken, want per 1 maart werd de directeur ontslag verleend wegens zijn overstap naar het bedrijfsleven.

Gouden huwelijksfeesten waren toen nog bijzonder en werden in de krant vermeld. Het 50-jarig echtpaar Van Amersfoort – Pekel mocht op 18 februari de gelukwensen in ontvangst nemen van burgemeester Smeets en gemeentesecretaris Louter en werd in Hotel Borst ook nog eens verrast met een optreden van de Castricumse Fanfare.

Henk, we hebben geen licht meer!

Bets (1935) was het vijfde kind van Henk van Amersfoort (1895-1969) en Pietje Pekel (1895- 1974), die op 18 februari 1967 hun 50-jarig huwelijk herdachten. Zij memoreerde: “Vader kwam uit Beverwijk en begon in 1919 als lijnwerker bij het


Jaarboek 40, pagina 8

PEN. In 1921 werd hij aangesteld in Castricum als monteur/meteropnemer. Wij woonden aan de Bakkummerstraat 27 in een klein wit huisje waar ik ben geboren. Ik heb daar tot twee jaar geleden gewoond en vorig jaar is het gesloopt. Mijn vader schreef regelmatig stukjes voor het Nieuwsblad voor Castricum. Ook leverde hij teksten voor de Revue van Wub van Weenen en verzorgde de decors. Daarnaast was hij actief voor de voetbalclub CSV, het Oranjecomité en de vereniging Bakkum Buurt Belang. Omdat mijn vader zo’n beetje de enige elektricien in het dorp was, werd hij nog wel eens uit bed gehaald als er ergens een storing was. Soms liepen de mensen dan over de Bakkummerstraat en riepen: ‘Henk, Henk, we hebben geen licht meer.’ En dan ging hij eruit om de boel te repareren.

Het echtpaar Van Amersfoort - Pekel.
Het echtpaar Van Amersfoort – Pekel.

Hun gouden bruiloft werd in Hotel Borst gevierd. Het was ontzettend druk tijdens de receptie en ’s avonds hadden we een feest in de grote zaal. Omdat vader toen al wat ziekelijk was, zal het hem wel de nodige energie hebben gekost, maar hij was er de man niet naar om dat te laten merken.”

Toneelgroep Forento besloot wegens groot succes begin maart een extra voorstelling voor de jeugd te geven van het stuk ‘De Geldmolen’.
Het dorp werd eind februari opgeschrikt door het overlijden van de tweejarige Johnny Dekker als gevolg van de zware verwondingen die hij een week eerder bij een verkeersongeluk in de Dorpsstraat had opgelopen.

Maart

In de krant van 3 maart staat beschreven dat de duinen bij Castricum veel afslag hadden ondervonden door de stormen van de laatste weken. Ook zouden zij veel te lijden hebben gehad doordat het strand zo’n 80 cm lager was geworden. Als oorzaak daarvan noemde strandexploitant en strandvonder Thijs Bakker de verlenging van de pier bij IJmuiden, waardoor de getijstroom naar zijn mening een andere loop had gekregen. De slotconclusie van het artikel was dat er voor het komende strandseizoen enige moeilijkheden voor zowel exploitanten als bezoekers werden verwacht.

The Frogs bij Borst in 1967.
The Frogs bij Borst in 1967. Van links naar rechts Dave van der Schaaf, Nico de Graaf, Jean Hanck, Kosmos Dekker en Fiep Holleman.

Belangrijk nieuws was er ook over de plaatselijke popgroep ‘The Frogs Ltd’. Nadat eerder was aangekondigd dat de band als eerste in Nederland met een echte sitar zou gaan spelen, volgde deze maand veel publiciteit over het uitkomen van de eerste grammofoonplaat van de Castricumse formatie. Deze kreeg de titel ‘The man on the cloud’.

Hoewel er nog steeds onzekerheid bestond over de realisatie van het winkelcentrum in Molendijk, zou Vroom en Dreesmann volgens zeer betrouwbare bron van de 15.000 vierkante meter beschikbare bouwgrond 3000 vierkante meter hebben aangevraagd. Daarnaast had Albert Heijn belangstelling voor 2000 vierkante meter, aldus de krant van 10 maart.
Voor de bouw van ruim 250 huurwoningen in Molendijk-Noord stelden B. en W. de raad voor grond te verkopen aan de aannemers Jac. de Nijs en Flink uit Castricum en Smits bouwbedrijf uit Beverwijk.
Op een oproep van de Castricumse Reddingsbrigade aan ouders van kinderen tussen 6 en 10 jaar of zij belangstelling hadden voor een zwemcursus in het Beverwijkse Sportfondsenbad, werd massaal gereageerd. Dat bevestigde weer eens de noodzaak van een bad in Castricum, “waarop men volgens CRB-secretaris R. Smit al meer dan 30 jaar zou wachten”.
Het was in de jaren 1960 nog gebruikelijk dat de PTT het aantal televisietoestellen registreerde. Zodoende berichtte de krant dat er per 1 januari 1967 in ons dorp 3.154 toestellen waren geteld.

De eerdergenoemde gewijzigde stroom van de zee vanwege de pier had volgens hengelsportspecialist Piet van Kessel een gunstige uitwerking op het zeevissen, want hij deelde in de krant van 14 maart mee dat er bijzonder veel gul werd gevangen.
In dezelfde krant werd veel ruimte besteed aan de uitslag van een fotowedstrijd met als onderwerp ‘Het kind’, die door het Nieuwsblad in samenwerking met de Stichting ter Bevordering van de Amateurfotografie en Foto Kino Spaan werd georganiseerd. Er werden maar liefst 10 prijzen en even zoveel eervolle vermeldingen uitgereikt. Winnaar werd de heer A.J. Bertram.


Jaarboek 40, pagina 9

Ook grote veranderingen in het voorgezet onderwijs en de daarop betrekking hebbende samenwerking van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum, kwamen aan de orde. Per 1 september 1968 zouden de ULO- en HBS-scholen namelijk Mavo en Havo worden.

Om het gebrek aan kleuterscholen op te heffen kocht de gemeente twee verrijdbare wagens van 14 m lang die minder kostbaar waren dan noodlokalen. Zowel in Bakkum als Castricum kwam er een te staan.
Tot slot werd deze maand in een uitvoerig artikel de waarde van de judosport gepromoot door voorzitter H.J. de Wolff van de Castricumse Judo Club.

Gedenksteen voor de eerste steenlegging van de bouw van 24 NKV-woningen in Molendijk.
Gedenksteen voor de eerste steenlegging van de bouw van 24 NKV-woningen in Molendijk.

April

Op 6 april legde burgemeester Smeets de eerste steen van 24 woningen aan Wayenburgh in Molendijk voor leden van het Nederlands Katholiek Vakverbond.
“Het heeft ongeveer vijftien jaren geduurd voor het NKV de goedkeuring van de diverse instanties heeft kunnen verkrijgen, maar nu is men dan zo ver”, memoreerde Smeets. Na de steenlegging ontving Castricums eerste burger uit handen van bouwer J. Res een zilveren troffel.
Het Rode Kruis, afdeling Castricum, deed in de krant van 11 april een dringend beroep op de inwoners om twee dagen later naar de bloedafnameavond in de Juliana van Stolbergschool te komen. Het streven was om 250 flessen bloed af te nemen. Dat aantal werd niet gehaald, maar de organisatie was toch heel dankbaar met een resultaat van 235 flessen.
Voor de spelers en supporters van het eerste elftal van voetbalclub CSV werd 9 april een trieste zondag, omdat de hoofdmacht thuis met 1-4 verloor van Vios uit Warmenhuizen en daardoor naar de vierde klasse KNVB degradeerde.

Het pand van Oudejans aan de Torenstraat 4.
Het pand van Oudejans aan de Torenstraat 4.

Geadverteerd werd er ook nog volop. Bij Keurslager Haaster aan het Kooiplein werd twee dagen een demonstratie gegeven van Unox-soepen en de firma Oudejans bood witgoed, een televisie met drie netten en een bandrecorder tegen scherpe prijzen aan. Bij aankoop werd ook de elektrische installatie op aarding getest en ontving men een zevenpersoons ijstaart cadeau …

In De Rustende Jager werd op 13 april vergaderd over een eventueel te stichten gemeenschapshuis. De heer Van Wijk, functionaris van het Provinciaal Opbouworgaan van Noord-Holland, zei daar onder meer over:
“Een gemeenschapshuis voor Castricum kan ongeveer zes ton kosten. De bevolking zal bereid moeten zijn een offer te brengen door ongeveer 60.000 gulden op te brengen.”
Ook werd duidelijk gesteld dat een dergelijk gebouw bedoeld was voor bijeenkomsten en vergaderingen van meerdere verenigingen vanwege een schreeuwend tekort aan zalen. Daaraan werd toegevoegd dat het beslist geen veredeld café mocht worden of dat er bruiloften en partijen werden gegeven.“Sterke drank is in zo’n huis taboe!”, aldus Van Wijk.

Een treurig bericht betrof het verdrinken van de tweejarige Ria de Zeeuw in de vijver aan de Casimirstraat. Mond-op-mondbeademing van gymnastieklerares R. Akse mocht helaas niet meer baten.
De aandacht werd ook gevestigd op de schrijnende parkeersituatie bij het strand, waar slechts ruimte was voor 400 auto’s. De vraag was toen nog: “Wanneer zal hier een parkeerplaats zijn voor 2.000 auto’s?”

De kop van het Nieuwsblad van 28 april was oranje gekleurd in verband met de geboorte van kroonprins Willem-Alexander een dag daarvoor. Vlak voor het ter perse gaan van deze krant deelde het gemeentebestuur het besluit mee dat aan de kinderen, die op dezelfde dag als de prins waren geboren, een spaarbankboekje zou worden aangeboden. Dit mooie gebaar kostte de gemeente echter geen cent, want er kwamen die dag in Castricum en Bakkum geen nieuwe burgers bij.
Voor plaatsgenoot prof. dr. A. Heijting was het wel een bijzondere dag, omdat hij werd benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. De hoogleraar aan de gemeentelijk universiteit van Amsterdam ontving deze Koninklijke onderscheiding op basis van zijn grote bijdragen aan het vak wiskunde.

Mei

Het nieuws in deze maand opende met het bericht dat de plannen voor de bouw van een zwembad gereed waren. De kosten daarvan waren begroot op 1 à 1,5 miljoen gulden.


Jaarboek 40, pagina 10

Zoals toen gebruikelijk werd er op 13 mei een luilak-wandeltocht gehouden. Deelname kostte twee kwartjes, waarvoor een rol drop, een krentenbol en aan het eind een insigne werden verstrekt. Volgens het Dagblad Kennemerland van 16 mei gedroeg de jeugd zich echter schandalig en vernielzuchtig in de luilaknacht. Rond de Eerste Groenelaan werden rookbommen tot ontploffing gebracht en op en nabij het strand vond een groot aantal vernielingen plaats of werden masten en palen in brand gestoken.

De datum 16 mei was overigens een belangrijke voor de Werkgroep Oud-Castricum, omdat op die dag de oprichtingsvergadering in het oude raadhuis plaatsvond onder leiding van Derk van Deelen. Klaas Veldt, oud-wethouder van Castricum, werd gekozen tot eerste voorzitter.
Ook voor Peter Willemse, herenkapper in Uitgeest, en Riekie Dam uit Castricum werd 16 mei een memorabele datum. Zij traden op die bewuste dinsdag in het huwelijk, dat uiteraard ook in het raadhuis aan de Dorpsstraat werd voltrokken.

Piet Willemse en Riekie Dam trouwden op 16 mei 1967.
Piet Willemse en Riekie Dam trouwden op 16 mei 1967.

Getrouwd op 16 mei 1967

Petrus Adrianus (Piet) Willemse (1933) werd in Uitgeest geboren en heeft daar zijn hele leven gewoond. In de (negentien)zestiger jaren leerde hij Henrica Teresia (Riekie) Dam (1939-1999) kennen die aan de Oosterbuurt 1 in Castricum woonde. Piet vertelde daarover: “We hebben elkaar ontmoet op een dansavond bij café Ammeraal in de Burg. Mooijstraat. Voordat burgemeester Smeets ons trouwde, had ik nog een praatje met hem. Hij zei dat er grote tegenstellingen in de gemeenteraad waren en dat hij teleurgesteld was, omdat hij daar nooit een eenheid van had kunnen maken. Op dezelfde dag is ons kerkelijk huwelijk voltrokken in de Pancratius door mijn broer Gerard, die priester was in Arcen.”
Het echtpaar ging in Uitgeest wonen, waar het twee keer verhuisde:
“Ik ben mijn hele leven kapper geweest en heb nog een eigen zaak aan de Langebuurt met een beetje verkoop van rookwaren. Riekie werkte jarenlang in Castricum in de kruidenierszaak van Glorie en de winkel van Welkers. We kregen twee prachtige dochters die in 1968 en 1971 zijn geboren. Helaas is Riekie eind 1999 plotseling overleden. Af en toe kom ik nog in Castricum bij familie van haar of om een boodschapje te doen.”

Aan burgermeester Smeets werd op vrijdagmiddag 19 mei door Nico de Graaf, leadzanger van The Frogs, het eerste exemplaar van ‘The man on the cloud’ overhandigd. De burgervader stelde dat op prijs en sprak de wens uit dat de popgroep na plaatselijke en landelijke populariteit ook gehoor mocht vinden in de gehele wereld.

Joop Hageman vierde op 26 mei zijn 40-jarig jubileum bij Jac. de Nijs. De jubilaris staat hier tussen de vijf broers De Nijs.
Joop Hageman vierde op 26 mei zijn 40-jarig jubileum bij Jac. de Nijs. De jubilaris staat hier tussen de vijf broers De Nijs. V.l.n.r. staand: Jacob, Joop Hageman en Gerrit; zittend: Piet, Jan en Arie.

Een week later vierde Joop Hageman zijn 40-jarig jubileum als metselaar bij bouwbedrijf Jac. de Nijs. Ook werd feestelijk stilgestaan bij het feit dat hij al 45 jaar zijn deuntje meeblies op de grote ‘hoempa-hoempa’ (blaasbas) bij de fanfare.

Makelaar Oostenbrink adverteerde deze maand met de verkoop van ‘zeer royale dubbele villa’s met garage, berging en CV’ in Molendijk. De koopsom bedroeg 67.500 gulden. Met een krappe meerderheid van stemmen werd de heer R. Vries uit Dedemsvaart door de raad gekozen als nieuwe directeur gemeentewerken. Er ging een lange discussie vooraf aan het principeakkoord van de raad met het stichten van een openbare lagere driemansschool in Bakkum.

Juni

Onder voorzitterschap van de heer Hillenbrink ging deze maand de ‘Stichting Winkelcentrum Burg. Mooijstraat’ van start. Het doel was om te komen tot een aantrekkelijke winkelstraat met als voordeel dat men met rechtspersoonlijkheid als eenheid naar buiten kon optreden.

Pastoor Fritschy kwam op 2 juni naar Castricum om het huwelijk van Jaap Biesterbos en Loes Hoogervorst in te zegenen. Toon Lute en Neeltje Hollenberg vierden hun 55-jarige huwelijksfeest. De bruidegom was de laatste schelpenvisser aan het Castricumse strand.


Jaarboek 40, pagina 11

Vitesse ’22 stond feestelijk stil bij haar 45-jarig bestaan en organiseerde onder andere op 4 juni het jaarlijkse pupillentoernooi.
Op vrijdagavond 9 juni werd er in Castricum en Bakkum voor de actie ‘Steun Israël’ een huis-aan-huiscollecte gehouden. Daartoe was er, net als in vele andere plaatsen, ook hier een comité opgericht. Het geld werd ingezameld om de economische nood in het door de oorlog getroffen land enigszins te kunnen opvangen. Om 23.00 uur deelde het comité verheugd mee dat de opbrengst totaal 9.488,09 gulden bedroeg.

Het veilinggebouw aan de Kramersweg moest worden gesloten.
Het veilinggebouw aan de Kramersweg moest worden gesloten.

Halverwege de maand beslechtten bestuur en leden van de coöperatieve tuinbouwvereniging ‘Ons Belang’ het lot over de veiling aan de Kramersweg. Omdat de exploitatie niet meer lonend was, besloot de vergadering de vereniging te ontbinden en de veiling te sluiten. De verkoop van het gebouw werd opgedragen aan een commissie, bestaande uit directeur J. Schut en de leden H. Twisk en C. Res.
Ook was er nieuws over het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch, waar drie nieuwe paviljoens in gebruik werden genomen. Deze uitbreiding, die plaats bood aan 900 patiënten, was noodzakelijk in verband met de sluiting van het psychiatrische ziekenhuis in Medemblik.

Henk Hoogervorst, directeur van het modeatelier Hovor, zorgde voor een bijzondere stunt die ook de Panorama haalde. Hij trakteerde zijn 72 personeelsleden vanaf 21 juni op een 14-daagse vakantiereis naar de Spaanse badplaats Salou en huurde daarvoor een DC9 af. De gulle baas hoopte “dat hij zijn modinettes na gepast feestvieren en zonnebaden uitgerust en tevreden aan hun ouders kon afleveren”.

Henk Hoogervorst met zijn modinettes in Salou. Gerda Schouten zit links op de tweede rij.
Henk Hoogervorst met zijn modinettes in Salou. Gerda Schouten zit links op de tweede rij.

Met ‘de baas’ op stap

Gerda Schouten (1947) was een van de modinettes van Hovor en maakte ook de reis in 1967 mee:
“Ik was 14 toen ik bij het bedrijf begon met een weekloon van 27,50 gulden en heb daar gewerkt tot ik mij op mijn 20e omschoolde tot kraamverzorgster. Henk Hoogervorst begon met deze vakanties voor zijn personeel in 1962. Toen gingen we al naar Italië, maar reisden per bus en stonden op campings. In 1967 mochten de partners ook mee, alhoewel dat er maar een paar waren. We verbleven toen in appartementen in Salou. Alles werd door Hoogervorst betaald, inclusief het zakgeld dat in de vorm van een gratificatie werd uitbetaald.
Ik heb die vakanties als heel gezellig ervaren. Alles deden we samen en er heerste een geweldige sfeer. Het was ook een prachtige kans om iets van het buitenland te zien. Wij noemden Hoogervorst altijd ‘de baas’ en zo ondertekende hij ook de brieven aan zijn medewerkers. Tijdens de reizen hield hij ons als een waakhond in de gaten, zodat er geen kans was om met een buitenlandse jongen op stap te gaan …”

Hoogervorst gaf vanuit Spanje ook nog eens toestemming om de ‘Pop-show ‘67’, die in het veilinggebouw geen doorgang kon vinden, in zijn nieuwe atelier aan de Gasstraat te houden.

De Castricumse biljartvereniging ‘De Rustende Jager’ zorgde na een bestaan van slechts ruim een jaar voor een unieke prestatie door beslag te leggen op het landskampioenschap in de vierde klasse libre.


Jaarboek 40, pagina 12

Juli

Pop-show '67 in de Hovor hallen.
Pop-show ’67 in de Hovor hallen.

Op vrijdag 7 juli vond volgens het Nieuwsblad het ‘Grootste tienerfeest van Noord-Holland’, oftewel de Popshow ’67 plaats. Naast revolutionaire groepen als The Golden Earrings en Q65 traden bekende artiesten als Armand, Whistling Jack Smit en Margie Ball op. Herman Stok was de presentator en de gehele show werd door de VARA opgenomen. Het evenement kreeg niet de belangstelling die men had verwacht, waarschijnlijk omdat het tienerpubliek de toegangsprijs van 7,50 gulden aan de hoge kant vond.

In de Nederlands hervormde kerk aan de Dorpsstraat begon op 19 juli een serie orgelconcerten die in samenwerking met de VVV Castricum werd georganiseerd. Daarvoor werden zelfs organisten uit Wenen uitgenodigd. Waarnemend burgemeester Hendrikse opende in de Juliana van Stolbergstraat een kunstexpositie, waar onder meer schilderijen van Cor Heeck uit Bakkum en Lide Tulp uit Castricum waren te bezichtigen. Ook hingen er foto’s van Paul Honigh, de huisfotograaf van het Nieuwsblad. De nog prille Werkgroep Oud-Castricum oogstte groot succes met de tentoonstelling ‘Kastrikum, Vroeger en Nu’ die door meer dan 1300 personen werd bezocht. Tijdens de tentoonstelling werden diverse schenkingen gedaan voor een toekomstige oudheidkamer.

Dick Twisk scoort voor AZ’67 de eerste goal in de eredivisie.
Dick Twisk scoort voor AZ’67 de eerste goal in de eredivisie.

De eerste goal voor AZ’67 in de eredivisie

Dick Twisk (Castricum, 1943) was voetbalprof van 1964 tot 1975. Daarvoor speelde hij bij Vitesse ’22. Nadat Twisk op Cees Molenaar indruk had gemaakt door zijn optreden in het Noord-Hollands amateurelftal, kreeg de Castricummer zijn eerste contract bij FC Zaanstreek. Deze club fuseerde op 1 juli 1967 met Alkmaar ’54 en zodoende kwam Dick in de hoofdmacht van AZ’67 terecht. De bekende oudvoetballer, die in ons dorp bleef wonen, memoreerde:
“Het kwam mij wel goed uit, want bij Zaanstreek speelden we in Zaandijk, waar ik altijd met de trein naartoe ging. Alkmaar was dichterbij en daarvoor kon ik de brommer pakken. We hadden in die tijd hele magere contracten die per jaar opzegbaar waren of stilzwijgend werden verlengd. Na de fusie kreeg ik dus mijn eerste contract bij AZ. Onze verdiensten bestonden alleen uit premies voor wedstrijden en trainingen. Ik meen dat ik begon met 100 gulden voor een gewonnen wedstrijd, 50 gulden voor een gelijk spel en voor een nederlaag ontvingen we niets. Een training leverde slechts 25 gulden op.
AZ startte in de eerste divisie en promoveerde aan het eind van het seizoen 1967-1968 naar de eredivisie. Ik maakte toen de eerste goal in de openingswedstrijd tegen Holland Sport op 18 augustus 1968. In Alkmaar heb ik mooie jaren meegemaakt, met als een van de hoogtepunten de overwinning voor de KNVB-beker in april 1970 tegen het glorieuze Ajax met Cruijff, Swart en Keizer. In totaal kwam ik 170 keer uit voor AZ. Mijn laatste wedstrijd speelde ik eind 1973, maar toen moest ik afhaken vanwege een hardnekkige achillespeesblessure. Daarna werd ik trainer bij onder andere Vitesse ’22 en de Dames Voetbalclub Castricum.”

Veel commotie ontstond er rond de verkoop van 221 woningen in Molendijk door de Stichting Eigen Woningbezit Castricum (SEW), omdat de daarvoor ingeschreven woningzoekenden volgens de krant van 25 juli nog voor de bouw 3 procent eigen geld zouden moeten betalen. Dat kwam neer op bedragen variërend van 9.270 tot 11.970 gulden.
Het commentaar van de krant luidde: “Triest dat kopers zoveel eigen geld op tafel moeten leggen. Het overgrote deel zal nu bewoond worden door mensen van buiten Castricum. Alleen het gemeentebestuur en de raad kunnen andere bouwers benaderen en ervoor zorgen dat er goedkope woningen komen voor financieel minder ster-


Jaarboek 40, pagina 13

kere inwoners.” De soep werd echter niet zo heet gegeten als opgediend, want tijdens een verhitte vergadering op 26 juli beloofde het bestuur van SEW dat de ingeschrevenen een nieuwe brief kregen en het eigen geld verlaagd werd van 30 procent naar 10 procent.

Zoals gebruikelijk werd deze maand weer de wielerronde van Castricum verreden, waarvoor de plaatselijke middenstanders verschillende fraaie prijzen beschikbaar stelden. Ook werd er gewandeld en namen elf Castricummers van wandelvereniging ‘Kijk-Uit’ met goed resultaat deel aan de Apeldoornse vierdaagse.

Augustus

In een interview met ir. H. Veenendaal van het PWN sprak hij de wens uit dat de aanleg van een parkeerterrein bij Castricum aan Zee geen vijf jaar meer op zich liet wachten. Het hoofd van de dienst terreinen hoopte ook dat het Rijk 50 procent van de aanlegkosten voor zijn rekening zou nemen die op ongeveer een half miljoen waren begroot.

Zo werd er nog geparkeerd aan het strand.
Zo werd er nog geparkeerd aan het strand.

Parkeernood

In 1967 werd de parkeernood in Castricum aan Zee zo schrijnend, dat men besloot het terrein ‘Commissarisveld’ onderaan de Kluft te gebruiken als extra parkeergelegenheid. Automobilisten die daar parkeerden, werden dan gratis met een busje naar het strand gebracht. Ondernemer Jan Biesterbos, eigenaar van de stallingen aan het strand, bekostigde dit vervoer dat door taxibedrijf Tervoort werd verzorgd.
Deze situatie bevestigde nog eens dat het jarenlange overleg van de gemeente met rijk, provincie en PWN over uitbreiding van de parkeergelegenheid bij Castricum aan Zee nog steeds niet tot een adequate oplossing had geleid. Het ene na het andere plan verdween in de prullenbak, maar Fons Mok (1933), het vroegere hoofd financiën van de gemeente en later gemeentesecretaris, herinnert zich dat de impasse in 1969 werd doorbroken:
Er was uiteindelijk rijkssubsidie toegezegd, maar door de vele voorwaarden zouden de totale aanlegkosten meer bedragen dan wanneer van subsidie werd afgezien. Gekozen werd voor de snelste oplossing: aanleg en exploitatie door de firma Biesterbos, die al sinds 1930 een groot deel van het strandplateau in erfpacht had en daar sindsdien eerst een garage en later een rijwielstalling had. Door samenwerking van alle betrokken partijen kon het nieuwe parkeerterrein, met een capaciteit van circa 1800 auto’s, tenslotte in 1971 in gebruik genomen worden.”

De krant meldde ook dat het duingebied een nieuwe uitkijkpost rijker was. Vanaf dit vijfde uitkijkpunt van het PWN, dat dichtbij de Papenberg lag, had men een prachtige uitzicht over heel Castricum.

Plaatsgenoot en begenadigd tennisster Tine Zwaan behaalde in deze maand de nodige successen. Met haar partner Judith Salomé werd zij Nederlands kampioen in het damesdubbel, terwijl voor Tine in het enkelspel pas in de halve finale uitschakeling volgde. Tegen de krant zei het 20-jarige talent:
“Mijn ouders vinden het wel leuk dat ik tennis, maar mijn studie aan de Academie voor lichamelijke opvoeding vinden ze even belangrijk!”

Jan Dekker, Nederlands kampioen wegracen in de 250 cc.
Jan Dekker, Nederlands kampioen wegracen in de 250 cc.

Ook had Castricum in die dagen een beoefenaar van de motorsport die de top bereikte. Dat was Jan Dekker, die in de klasse 250 cc Nederlands kampioen wegracen 1967 werd. In een vraaggesprek zei de in 1927 geboren coureur:
“Ik bedrijf deze sport slechts als hobby; ik zou er mijn beroep van kunnen maken, maar dan moet ik een internationale startlicentie hebben, waar ik niets voor voel.”

Eind jaren 1960 kwamen de vakanties naar het buitenland steeds meer in trek en deden de reisbureaus nog goede zaken. ‘Zonvaart’ uit de Burg. Mooijstraat adverteerde deze maand met vliegreizen naar Mallorca en de Spaanse kusten voor prijzen vanaf ruim 300 gulden met volledig pension inbegrepen.

Opnieuw bestond er onder de woningzoekenden onrust over de bouw van 124 woningen in Molendijk-Noord. Zij waren van mening dat hun belangen door een politiek steekspel te weinig werden behartigd en hielden


Jaarboek 40, pagina 14

in Castricum en Bakkum een bliksemactie die door het ophalen van 150 handtekeningen een groot succes werd. De gemeenteraad negeerde echter de protesten van de woningzoekenden volkomen, maar slaagde er ook niet in om tijdens de vergadering van 22 augustus een besluit te nemen over de voorstellen die de bouwbedrijven De Nijs-Flink en Biesterbos voor de invulling van het betreffende plan hadden ingediend.

Pastoor De Wit.
Pastoor De Wit.

Pastoor De Wit nam op 31 augustus, na 18 jaar in Bakkum werkzaam te zijn geweest, afscheid van de parochie Maria ten Hemelopneming. Tijdens een receptie in hotel Borst overhandigde de heer Weda hem namens de parochianen een paar klompen en sokken met als inhoud een bedrag van 1.110 gulden.

September

Op 4 september verscheen er een bijzondere krant, genaamd ‘De Noodkreet’. Hierin werden politici en bouwbedrijven op de hak genomen en vroeg men voor de zoveelste keer aandacht voor de woningnood in het dorp. Een actiegroep kwam negen dagen later bij elkaar in café Duinzicht aan de Beverwijkerstraatweg met als doel een permanent comité op te richten. De opkomst viel echter zwaar tegen. Voorzitter A. Bas zei aan het eind van de avond: “Wij moeten voort blijven gaan, want goedkope huurwoningen moeten gebouwd blijven worden. De nood is nog steeds hoog!”

Paul Dekker noemt voor het eerst de kleurentelevisie.
Paul Dekker noemt voor het eerst de kleurentelevisie.

In hotel-café-restaurant De Harmonie bezochten veel men op 21 september een kleurentelevisieshow van radio- en televisiezaak Paul Dekker. De krant schreef:
“De herhaling van de uitzending van donderdagmiddag was een unieke belevenis. Omroepster Ageeth Scherphuis verscheen in een fel geel gekleurde jurk op het scherm.” 
Ook werd er deze avond een koffiezetapparaat gedemonstreerd …

Badmintonvereniging ‘The Shuttles’ organiseerde zaterdag 23 september een geslaagde wedstrijdavond, waarop de gehele Nederlandse top, met bijvoorbeeld Agnes Geene en Boudewijn Ridder, te bewonderen waren.

Bloembollenkweker en raadslid Arie Zonneveld bleef strijden voor het behoud van de veiling en was van mening dat het gebouw uitermate geschikt was voor evenementen als sport-, mode- en popshows.
“De veiling wordt verwaarloosd en ziet er momenteel zeer onooglijk uit. Met een beetje goede wil is er heel wat van te maken”, aldus het raadslid.

Op de agenda van de raadsvergadering van 26 september stond weer de grondtransactie voor de woningbouw in Molendijk-Noord. Daarnaast waren grondverkoop aan de Oranjelaan voor de stichting van een tweede bejaardencentrum en het beschikbaar stellen van een krediet voor de bouw van een vierde openbare lagere school belangrijke onderwerpen. De raad stond nu unaniem achter het voorstel van B. en W. om de firma Biesterbos de 124 woningen, waarvan 62 goedkope huurwoningen, te laten bouwen. Dit was voor het Nieuwsblad aanleiding om op 27 september een extra editie van één blad uit te geven. Het was niet verwonderlijk dat Biesterbos op de achterzijde daarvan adverteerde.

Oktober

Op 6 oktober vond de opening van de tentoonstelling ‘Herfsttooi 67’ plaats in een grote tent bij Johanna’s Hof, waar de in het Noordhollands Duinreservaat voorkomende herfstvruchten en paddenstoelen waren te zien.
De vredesweek van de Nederlandse kerken werd op 15 oktober afgesloten met een gebedssamenkomst voor de vrede in de St. Pancratiuskerk.
Het Nieuwsblad van 13 oktober gaf een uitvoerige beschrijving van de filter- en metaalfabriek van de heer L. Aberkrombie die aan de Mient 111 was gevestigd. De Golden Super NV, de enige fabriek op dit gebied in Nederland, was nog steeds groeiende en vervaardigde ruim 11,5 miljoen filters per jaar.
Deze maand werd de bouw aangekondigd van een nieuw project voor ouderenhuisvesting in opdracht van de ‘Coöperatieve Verzorgingsflat Sans Souci’, waarvan de


Jaarboek 40, pagina 15

toekomstige bewoners de leden zouden zijn. Het project bestond uit 87 tweekamerflats, 15 logeerkamers en 28 autoboxen. De flats, die in prijs varieerden van 53.000 gulden tot 57.000 gulden, werden te koop aangeboden door de makelaars Kloes en Oostenbrink.
Ook werd melding gemaakt van het feit dat de bezwaren tegen het bejaardencentrum aan de Oranjelaan van tafel waren en er spoedig met de bouw kon worden begonnen.

In het weekend van 21 oktober was het oude raadhuis doelwit van een inbrekersgilde dat volgens de krant langzamerhand berucht was. De dieven slaagden erin om de kluis met snijbranders open te krijgen en namen drie geldkistjes met een totaalbedrag van 1.090 gulden mee. Slechts twee dubbeltjes lieten de ongenode gasten op de grond achter …

Rein Duijn behaalde de titel in het half zwaargewicht judo voor junioren.
Rein Duijn behaalde de titel in het half zwaargewicht judo voor junioren.

Op zondag 22 oktober leverde judoka Rein Duijn (1947) tijdens de kampioenschappen van de Nederlandse judobond in Amsterdam een fraaie prestatie. De Bakkummer, die uitkwam in het half zwaargewicht junioren, wist met vier overwinningen beslag te leggen op de eerste plaats.

Dominee Papineau Salm.
Dominee Papineau Salm (rechts).

Er werd in het dorp in het kader van de ‘Anti-Honger-Actie’ tussen 23 en 29 oktober huis aan huis gecollecteerd namens het comité Novib onder leiding van dominee Papineau Salm. De opbrengst was bestemd voor projecten in Indonesië, Brazilië, Equador en Bolivia.

November

Tijdens de raadsvergadering van 7 november werd aan de Castricumse gemeenteraad de begroting 1968 aangeboden. Hierin was een post voor de bouw van een overdekt zwembad opgenomen. Inmiddels had het college hiervoor een plan laten ontwerpen. Naast de te verwachten investeringen voor diverse wegen werd er in de begroting ingegaan op zaken als de parkeergelegenheid bij het strand, nieuwe sportaccommodaties, maatschappelijke steun en het aanstellen van een nieuwe directeur voor de muziekschool. Er werd ook al gesproken over de voorbereidingen van de bouw van een nieuw raadhuis, een gezondheidscentrum en een gemeenschapshuis in combinatie met een cultureel centrum.

De volgens raadslid Meijer gevaarlijke kruising Alkmaarderstraatweg- Kooiweg.
De volgens raadslid Meijer gevaarlijke kruising Alkmaarderstraatweg- Kooiweg.

Omdat de Soomerwegh nog niet bestond, bracht raadslid G. Meijer in dezelfde vergadering de volgens hem zeer gevaarlijke situatie op het verkeerspunt Alkmaarderstraatweg-Kooiweg ter sprake.
Meijer: “Door de smalle uitmonding van de Kooiweg blokkeren bussen een deel van de rijksweg, waardoor het overige verkeer in gevaar wordt gebracht.” Burgemeester Smeets zegde toe dat het college zich zou beraden om tot een zo snel mogelijke oplossing te komen.


Jaarboek 40, pagina 16

Belangstellenden voor rugby werden uitgenodigd voor een training op het Krochtveld aan de Zeeweg met na afloop een instructie van deze in opkomst zijnde sport. Het zou niet lang meer duren voordat ook Castricum over een rugbyclub beschikte. Sinds 2 november kon er wel in verenigingsverband worden gehockeyd door de oprichting van Mixed Hockeyclub Castricum.
Biljarten in verenigingsverband deed men al ruim 30 jaar; Ber Veldt ging op dat moment aan kop van de onderlinge competitie bij ‘Onder Ons’.
Twee leerlingen van pianoleraar Jaap Teer, te weten de 15-jarige Benard van den Boogaard en de 14-jarige Klaas Bakker, mochten op 14 november in de kleine zaal van het Concertgebouw hun muzikale capaciteiten tonen.

De talentrijke Bernard van den Boogaard mocht in het Concertgebouw spelen.
De talentrijke Bernard van den Boogaard mocht in het Concertgebouw spelen.

Vernieuwende muziek van Bernard van den Boogaard

Bernard van den Boogaard werd geboren op 17 januari 1952 in Castricum. Vanaf zijn zesde volgde hij pianolessen en op 17-jarige leeftijd begon hij met zijn studie op het Amsterdams Sweelinck-Conservatorium, waar hij in 1975 de Prijs voor Compositie behaalde. In zijn omvangrijke carrière was Bernard hoofdvakleraar piano aan het Stedelijk Conservatorium in Leeuwarden en commissielid bij de staatsexamens piano. Hij is al jaren docent bij Toonbeeld en heeft daarnaast een praktijk als privédocent piano en theorie. Als pianist maakte hij diverse radio-opnamen en concerteerde als solist in onder meer zijn eigen vier pianoconcerten.
Over zijn optreden in het Concertgebouw op 14 november 1967 vertelde Bernard:
“Het begon allemaal met concoursen in Beverwijk die georganiseerd werden door de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging. Alle muziekleraren uit Kennemerland boden daarvoor getalenteerde leerlingen aan. Ik kreeg toen, net als Klaas Bakker, les van Jaap Teer en heb twee keer een ereprijs gewonnen met eigen composities. De laatste keer speelde ik het nummer ‘Demonomanie opus 36’ en werd daarna met Klaas uitverkoren om in het Concertgebouw te spelen. Het stuk was erg experimenteel met gebruik van wrange klanken en sloot goed aan bij de compositielessen die ik vanaf mijn 13e volgde bij Peter Schat, een componist van moderne klassieke muziek. De titel betekent ‘godsdienstwaanzin’, wat ik een toepasselijke naam vond voor een virtuoos stuk.
Ik speelde vlak voor de pauze en dat was heerlijk, omdat het publiek dan met mijn laatste noten in het achterhoofd koffie ging drinken. Jaap Teer vond het overigens prachtig wat we deden en heeft onze optredens ook altijd gestimuleerd. Hij was een geweldige leraar voor me en ik kan rustig zeggen dat ik de liefde voor de muziek aan hem te danken heb. Deze man had ook opvallend veel creatieve leerlingen uit Castricum, zoals Agnes de Graaf en Jacob Klaasse. Rond 1975 is hij geëmigreerd naar Canada en sindsdien ben ik hem uit het oog verloren. Het is wel ontzettend leuk dat ik via dit interview Klaas Bakker heb bereikt!”

Zoals al vele jaren gebruikelijk werd Sinterklaas op zaterdag 18 november feestelijk ingehaald bij het station, waar de goedheiligman per trein arriveerde. Begeleid door 16 versierde auto’s ondernam de Sint een lange tocht door het dorp met als eindpunt Hotel Kuilman in Bakkum.
Deze maand bestond het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden en Gezondheidskolonies, afdeling Castricum, 50 jaar. In het bestuur zaten onder anderen de dames Keijzer – Bernard, Blei – Lute, Van Jaarsveld – Trap en hoofdonderwijzer Toornstra. De Castricumse afdeling telde ruim 300 leden, waarvoor op 23 november een grote feestavond werd georganiseerd.
De plaatselijke huisarts A. van de Berg werd met ingang van 1 januari 1968 benoemd tot geneesheer-directeur van het Diaconessen ziekenhuis in Rotterdam. Zijn opvolger in Castricum was K. Dekker uit St. Maartensbrug.

December

Het Noordhollands Dagblad van 1 december meldde dat het Vitesse-bestuur wekelijks een clubavond ging instellen, omdat men vond dat de leden te veel langs elkaar leefden. Kapelaan Brandsen en secretaris Thijs zouden het idee verder uitwerken. In het clubblad van CSV liet het bestuur weten dat men zich ergerde aan het feit dat supporters er een gewoonte van maakten om draagbare radio’s mee te nemen naar het voetbalveld. Deze supporters werd verzocht een plaats op het terrein te zoeken waar zij anderen niet zouden storen. Ook werd bericht dat de belangstelling voor de klaverjascompetitie, die door de actie ‘Wij en Zij’ werd georganiseerd, nog steeds toenam. De ruim 100 deelnemers werden verrast door een onverwacht bezoek van St. Nicolaas.

Kapelaan Van der Linden vierde zijn koperen priesterfeest.
Kapelaan Van der Linden vierde zijn koperen priesterfeest.

De St. Pancratiusparochie vierde op 3 december het kope-


Jaarboek 40, pagina 17

ren priesterfeest van kapelaan J. van der Linden. De hoogmis werd bijgewoond door onder anderen burgemeester Smeets, dokter De Jongh en notaris Westen.
Het college van B. en W. stelde de raad voor een krediet te verlenen voor de bouw van een overdekt zwembad. Het ontwerp voor het 25 meter bad in L-vorm was gemaakt door ir. J.W. du Pon. De straten in het bestemmingsplan Molendijk-Noord kregen de namen van Nobelprijswinnaars van de vrede en de wegen in de ‘Broederwijk’ in Bakkum bij Duin en Bosch werden voorzien van namen van personen die in de 19e eeuw veel invloed hadden gehad op de Nederlandse psychiatrie.

Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs vroeg de gemeenteraad medewerking voor de stichting van een tweede protestants-christelijke kleuterschool in Molendijk, omdat de bestaande school aan de Eerste Groenelaan op langere termijn onvoldoende huisvesting zou bieden. Aan dezelfde straat was het onderkomen van de bloeiende Atletiekvereniging Castricum te vinden. Geconstateerd werd echter dat er een betere accommodatie moest komen om volledig te kunnen trainen.
Dokter De Jongh gaf deze maand aan om per 1 januari 1968 zijn functie als gemeentearts neer te leggen. Het college besloot geen vervanger te benoemen. Gezien de veranderde situatie in de gezondheidszorg kon namelijk worden volstaan met het inschakelen van de plaatselijke huisartsen.

Een bekende slogan uit die tijd.
Een bekende slogan uit die tijd.

Op 19 december waren de zieken van de drie parochies in Castricum een dag te gast bij de gidsen en kabouters van de St. Clara-groep. Dit was een initiatief van Guido Simone dat enorm werd gewaardeerd.

In de raadsvergadering van 19 december werd akkoord gegaan met de begroting voor 1968. Als een van de belangrijkste plannen op korte termijn werd de ontwikkeling van Castricum aan Zee genoemd, waarop de burgemeester stelde: “Ik zou het plezierig vinden als de bebouwing aldaar in 1968 van de grond zou komen, want ik heb er nu 22 jaar voor gevochten …”

De boerderij van Jan Schermer aan de Brakersweg 52 brandde grotendeels af.
Rectificatie uit jaarboek 41: De boerderij van Schermer op de foto is niet het pand dat op 20 december 1967 getroffen werd door brand. Deze stolp is namelijk later gesloopt en vervangen door een nieuwe die op genoemde datum grotendeels in vlammen opging.
De boerderij van Jan Schermer aan de Brakersweg 52 brandde grotendeels af.
Rectificatie uit jaarboek 41: De boerderij van Schermer op de foto is niet het pand dat op 20 december 1967 getroffen werd door brand. Deze stolp is namelijk later gesloopt en vervangen door een nieuwe die op genoemde datum grotendeels in vlammen opging.

Een dag later legde een felle brand de boerderij van de familie Schermer aan de Brakersweg grotendeels in de as. De brandweer, waarvan Tinus Hopman toen commandant was, voorkwam dat ook het woonhuis in vlammen opging en men slaagde er eveneens in dat het vee tijdig in veiligheid werd gebracht. De brand ontstond doordat kinderen met lucifers aan het spelen waren in de hooimijt.
Stationschef Rien Verbeek nam op 21 december afscheid van Castricum. Er werd geen opvolger meer benoemd.
Voor de kerstviering in de verschillende plaatselijke kerken bestond massale belangstelling. De krant schreef:
“Overvol waren de kerstnachtzangdiensten in de hervormde- en gereformeerde kerk, evenals de nachtmissen in de drie R.-K. kerken. Een van de hoogtepunten was de nachtmis in de St. Pancratiuskerk, waarbij onder leiding van de heer J. Hoogland de ‘Kronungsmesse’ van Mozart werd uitgevoerd.”
De inwoners van Castricum en Bakkum konden dus gesterkt en hoopvol het nieuwe jaar tegemoet zien.

Hans Boot

Bronnen:

  • Archief gemeente Castricum;
  • Diverse jaarboeken Oud-Castricum;
  • Edities Alkmaarsche Courant, Nieuwsblad voor Castricum en Noordhollands Dagblad;
  • Hovor mode, reünie 1962-1967, 8 oktober 2000.

Met dank aan:

Bets van Amersfoort, Bernard van den Boogaard, Rein Duijn, Ger Foeken, Paul Honigh, Joost Knegt, Fons Mok, Gerda Schouten, Dick Twisk, Fred Weda en Piet Willemse.

Deel dit bericht
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties