16 november 2020

Boreel van Hogelanden – burgemeester (Jaarboek 12 1989 pg 44)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 12, pagina 44

Burgemeester Boreel van Hogelanden

Burgemeester Boreel van Hogelanden.
Burgemeester Boreel van Hogelanden.

De vertrekkende burgemeester jonkheer Mr. Jacob Willem Gustaaf Boreel van Hogelanden was burgemeester en secretaris van Castricum van 1 december 1877 tot 1 mei 1888.

Jacob Boreel stamde af van het rijke patriciërsgeslacht der Boreels, dat meerdere beroemde diplomaten voor zijn tijd had voortge­bracht. Hij was geboren op 10 september 1852 op het landgoed Waterland te Velsen; hier heeft Jacob ook zijn jeugd doorgebracht. Zijn vader was jonkheer mr Willem Boreel van Hogelanden, toen Commissa­ris des Konings van Noord-Holland, later voorzitter van de Tweede Kamer en Minister van Staat en zijn moeder was jonkvrouwe Margaretha J.M.P. Boreel.

Na voltooiing van zijn studies in de rechten te Leiden was Jacob Breel enige tijd als attachee te Londen werkzaam. Om ervaring in het gemeentebestuur op te doen zegde hij de diplomatieke dienst vaar­ wel en werd reeds op 25-jarige leeftijd burgemeester van Castricum; daarnaast kon hij zich nu wijden aan het beheer van zijn landgoede­ren, die grensden aan de duinen. In dat kader maakte hij als een van de eersten een studie van de verschillende soorten dennen, die voor duinbeplanting het meest geschikt waren.

Jacob Boreel van Hogelanden, burgemeester van Castricum van 1877 tot 1888.
Jacob Boreel van Hogelanden, burgemeester van Castricum van 1877 tot 1888. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Burgemeester van Castricum

In Castricum volgt hij burgemeester Carel Hendrik Moens op. Enkele maanden na zijn ambtsaanvaarding trouwt hij op 14 maart 1878 te ’s-Gravenhage met barones Maria Cornelia Schimmelpenninck van der Oye. Jacob heeft van de minister van Binnenlandse Zaken toestem­ming om gedurende ruim twee maanden een huwelijksreis te maken naar het buitenland. Na terugkeer wordt hij op 11 juni 1878 in Castri­cum feestelijk binnengehaald; straten en huizen zijn versierd, er staan erepoorten op de Rijksstraatweg.

Jacob Boreel gaat met zijn vrouw wonen op het landgoed Meervliet. Bij koninklijk besluit is hij vrijgesteld van de verplichting om in Castricum te wonen, mits hij in Velsen gevestigd blijft. Wel moet de burgemeester voor de ingezetenen van Castricum op elke woens­dagmorgen vanaf 11 uur in Castricum te spreken zijn.

Burgemeester Boreel is dus over een periode van tien jaar en vijf maanden burge­meester van Castricum geweest. Deze periode kenmerkt zich als een betrekkelijk rustige periode in de Castricumse geschiedenis. Er zijn geen bijzondere bouwwerken verrezen, wegen aangelegd of an­dere nu nog aanwijsbare elementen uit die periode bewaard geble­ven.

Het oude Raadhuis met daarachter de Openbare Lagere school, Dorpsstraat 63, 65, 67 in Castricum
Het oude Raadhuis met daarachter de Openbare Lagere school, Dorpsstraat 63, 65, 67 in Castricum. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

Alleen de Openbare School (de enige school in Castricum) wordt met 3 lokalen uitgebreid. De financiële toestand van de ge­meente blijft onveranderd slecht. Het aantal inwoners schommelt tussen de 1460 en 1715.

In 1881 maakt Jacob Boreel van Hogelanden deel uit van het buiten­ gewone gezantschap, dat de Koning der Nederlanden vertegenwoor­digde bij de kroning van Alexander III tot tsaar der Russen.

Op 3 juni 1884 wordt Jacob Boreel ook benoemd tot burgemeester van Heemskerk; hij volgt aldaar de geliefde en plotseling overleden burgemeester Zaalberg op, die in 1868 en 1869 ook burgemeester van Castricum was geweest. Ook Jacob Rendorp had daarvoor gedu­rende een lange reeks van jaren beide gemeenten bestuurd. Over de burgemeesters Zaalberg en Rendorp zijn uitvoerige artikelen ver­ schenen in respectievelijk het 5e en het 10e jaarboekje.

Burgemeester van Haarlem

Op 1 mei 1888 neemt burgemeester Boreel van Hogelanden op eigen verzoek ontslag als burgemeester van Castricum en Heems­kerk om zich volledig te wijden aan zijn lidmaatschap van de Twee­de Kamer, waarvoor hij als liberaal door het district Beverwijk was gekozen. Met grote ambitie vervult hij zijn Kamerlidmaatschap tot 1893, toen hij benoemd werd tot burgemeester van Haarlem en hij zijn Kamerlidmaatschap niet verenigbaar achtte met zijn nieuwe ambt.

Gedurende zijn 19-jarig burgemeesterschap van Haarlem komen mede dank zij zijn initiatief een groot aantal zaken tot stand. In 1894 schenkt hij de stad Haarlem een bijzonder fraaie zilveren ambtske­ten, die nog steeds door de burgemeester van Haarlem wordt gedra­gen. Na 19 jaar burgemeesterschap van Haarlem vindt Jacob Boreel het welletjes en wordt in 1912 lid van de Gedeputeerde Staten van Noord Holland, in welke functie hij zeer actief deel neemt aan de financiële commissie en aan het beheer van het Provinciaal Zieken­ huis te Santpoort.

Eigenaar van het landgoed Meervliet, Waterland en Beeckestein

In 1877 koopt Jacob Boreel het landgoed Meervliet te Velsen, hier worden zijn vijf kinderen geboren, waarvan er drie bij de geboorte en ook zijn eerste vrouw zullen overlijden. Het wordt stil op Meer­vliet, Jacob woont er met zijn twee nog zeer jonge dochtertjes. Als zijn moeder in 1892 overlijdt, gaat hij op het eraan grenzende land­ goed Waterland wonen, de plaats waar hij was geboren. Zes jaar la­ter hertrouwt hij met Jonkvrouwe Cornelia Maria van Weede. In 1926 verkoopt hij het landgoed Meervliet, dat kort daarna wordt gesloopt. Jacob Boreel is ook eigenaar van het landgoed Beec­kestein; Dit landgoed en ook Waterland waren reeds vanaf respectievelijk 1742 en 1799 in het bezit van de familie Boreel.

Op bijna 85-jarige leeftijd is Jacob W.G. Boreel van Hogelanden op 16 juli 1937 te Bloemendaal overleden; de landgoederen Beec­kestein en Waterland worden onder zijn beide dochters mevrouw Baronesse van Tuyll van Serooskerken en mevrouw Cremers verdeeld, waarmee een einde kwam aan het bewind der familie Boreel.

S.P.A. Zuurbier

Dit artikel is een apart onderdeel van Castricum honderd jaar geleden 1888, pagina 44.

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties