Kroniek 2001 van Castricum (Jaarboek 25 2002 pg 94-96)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 25, pagina 94

Kroniek 2001 van Castricum

Januari

1 Castricum telt 23.132 inwoners; 225 meer dan op 1 januari 2000.

1 Harry Wegdam, oud-hoofd van de Pius X-school, overleden. Ook overlijdt Petrus Bruggeling, die betrokken was bij veel plaatselijke activiteiten. Beiden zijn 84 jaar geworden.

6 De gemeentelijke nieuwjaarsmanifestatie C’2001 heeft dit jaar als motto ‘Tussen strand en polderland’ als aanloop tot de fusie met Akersloot en Limmen. De zalen in Geesterhage zijn ingericht met stands van organisaties en verenigingen die een bijdrage leveren aan het groene hart van de nieuwe gemeente.

9 Bekend wordt dat de waarde van woningen in Castricum in de afgelopen vier jaar gemiddeld met bijna 75 procent is gestegen.

12 De veertienjarige Sander Bruinzeel, leerling van het Bonhoeffer College, komt om het leven bij het oversteken van de bewaakte spoorwegovergang in de Heemstederweg.

19 Wethouder Meijer installeert het Lokaal Comité Castricum dat de activiteiten in het kader van het Internationaal Jaar van de Vrijwilligers zal verzorgen.

30 Ambtenaren in Limmen en Akersloot zijn bezorgd over hun positie bij de vorming van de nieuwe gemeentelijke organisatie. De Bijzondere Ondernemingsraad zegt het vertrouwen op in de gemeentesecretaris van Castricum.

Tijdelijke behuizing van de Openbare Bibliotheek en Leeszaal aan de Burgemeester Boreelstraat in Castricum.
Tijdelijke behuizing van de Openbare Bibliotheek en Leeszaal aan de Burgemeester Boreelstraat in Castricum, 1973. Sinds 1964 stond hier een zowel openbare als rooms-katholieke bibliotheek. Vanwege de nieuwe bibliotheekwet zijn beiden gefuseerd in 1970. Op 25 juni 1976 werd de bibliotheek aan de Geesterduinweg geopend. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

30 De besturen van de bibliotheken van Castricum, Akersloot en Limmen hebben besloten tot fusie over te gaan en één bibliotheekorganisatie te vormen.

Februari

9 De Ministerraad heeft ingestemd met het wetsontwerp voor de gemeentelijke fusie dat nu aan de Tweede en vervolgens aan de Eerste Kamer wordt voorgelegd.

Bouw van nieuwe woningen aan de Kleibroek bij de school de Sokkerwei.
Bouw van nieuwe woningen aan de Kleibroek bij de school de Sokkerwei in Castricum, 2003. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

16 De eerste paal is geslagen voor het plan Sokkerwei. Hiermee is het officiële startsein gegeven voor de bouw van de eerste duurzame basisschool van Nederland. Verder wordt er ruimte voor kinderopvang, woningen en praktijkruimten in het complex opgenomen.

22 Mevrouw J. Stam-Zwaan wordt door de burgemeester gefeliciteerd met haar honderdste verjaardag.

24 Oud-raadslid Gerrit de Boer wordt benoemd tot lid van verdienste van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers.

28 Gebieden in de duinen, die begraasd worden door vee, zijn afgesloten in het kader van preventieve maatregelen tegen mond- en klauwzeer.

29 Luis Vergera Fernandez is benoemd tot pastor voor de parochies van Castricum en Bakkum.

Maart

7 Sjoukje 110 van Cor en Gea Kuijs heeft al 100.000 liter melk geleverd.

11 Treinverkeer stilgelegd en wegen afgesloten door een gaslek in de Oranjelaan.

De van Haerlemlaan in 1968
De van Haerlemlaan in 1968. Foto JosPe, collectie RAA. Toegevoegd.

12 Herinrichting van de Van Haerlemlaan van start. Ook de kruising met de Van Oldenbarneveldweg wordt aangepast. Verder worden dertig kilometerzones ingericht in de Zeeheldenbuurt en in de Componistenbuurt. In de Koningin Wilhelminalaan wordt een drainageplan uitgevoerd.

17 Fanfareorkest Emergo neemt deel aan het concours voor vaandelafdeling orkesten in Arnhem en verwerft zich een vaste plaats onder de Top-orkesten.

20 Wethouder Lamme stelt de heringerichte Oranjelaan opnieuw in gebruik. Niet iedereen is tevreden met het resultaat.

26 Bep Zegwaard wordt bij haar afscheid van de gymnastiekvereniging DOS benoemd tot lid van verdienste.

27 Enorme zwermen spreeuwen bezorgen bewoners in de wijken Kooiweg en Noordend overlast.

30 Mevrouw Van Ladesteyn neemt na een bijna 25-jarig dienstverband afscheid van de VVV in Castricum.

31 De schaakvereniging Castricum gedenkt het 75-jarig bestaan onder andere met een openbare schaaksimultaan van de dameskampioen van Nederland Zhao Qin Peng. De erepenning van de gemeente Castricum wordt uitgereikt aan Bart Schlosser die zich al ruim vijftig jaar voor de club inzet.

31 De voorzitter van de Stichting Castricums Monument ons een Zorg, Jaap Mosk, overhandigt de opbrengst van verschillende acties, een cheque van 50.000 gulden aan de Kerkvoogdij van de hervormde gemeente voor de restauratie van het leiendak van de kerk.

April

21 Officiële opening van de gerenoveerde jeugdherberg Koningsbosch.

Jeugdherberg Koningsbosch.
Jeugdherberg Koningsbosch. Heereweg 84 in Bakkum, 2012. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

27 Zes Castricummers krijgen een lintje opgespeld. Het zijn mevrouw T. Hendriks, mevrouw Knebel en de heren P. Kreijger, J. van Riel, J. Graafland en G. te Boekhorst. De heer A.J. Bas wordt op het ministerie van Verkeer en Waterstaat benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

29 Mevrouw Cretier-Van den Hoek, kosteres en vrijwilligster van de hervormde gemeente, wordt na de zondagse kerkdienst verrast met een koninklijke onderscheiding.


Jaarboek 25, pagina 95

Mei

5 Receptie ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Amateur tuindersvereniging.

5 Lies Vink vertrekt voor een voettocht van Castricum naar Assisi. Sponsorgeld komt ten goede aan straatkinderen van Kathmandu in Nepal.

5 De Werkgroep Oud-Castricum brengt een fietsrouteboekje uit, samengesteld door Ernst Mooij, waarin de Sint-Aagtendijk centraal staat.

5 Castricum Actief roept belanghebbenden op bezwaar te maken tegen de ‘enorme kaalslag’ die nodig zou zijn voor een rotonde in de Zeeweg. Ook het voornemen van de provincie om voetgangers en fietsers geen voorrang te verlenen wordt afgewezen. De Vereniging Castricum Veilig tekent bezwaar aan en 1.200 handtekeningen worden door ouders van leerlingen van de Cuneraschool aan de wethouder aangeboden.

5 Paneldiscussie over knelpunten en kansen voor duurzaamheid op basis waarvan de Stuurgroep Duurzaam Castricum een programma voor de komende jaren wil voorbereiden.

De Skulpers uit Castricum.
Het Castricums Shanty en Folksongkoor De Skulpers geniet grote bekendheid in Castricum en omgeving. Dit Koor werd in november opgericht bij Paal 45 op het strand van Castricum. Gekozen werd voor de toepasselijke naam Skulpers omdat de vroegere schelpenvisser skulper werd genoemd. In de beginperiode zong het koor haar eigen Skulper Lied. Castricum aan Zee, 1995. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

20 Castricum’s Shanty Koor ‘De Skulpers’ bestaat vijf jaar en dat wordt gevierd met een festival waaraan vele koren en orkesten meewerken.

31 Een door de gemeente georganiseerde paneldiscussie over ouderenbeleid levert veel suggesties en aanbevelingen op.

Juni

2 De heer Onrust ontvangt een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor vele verenigingen en organisaties op het terrein van de sport.

2 Riet Peters 25 jaar vrijwilligster bij Duin en Bosch.

15 Concert van de Marinierskapel en muziekvereniging Emergo, waarbij voor de eerste keer de compositie La Guerre Oubliée ten gehore wordt gebracht. Het thema is de oorlog in 1799 tussen het Frans-Bataafse leger en de Engels-Russische invasiemacht.

20 De heer Peter Schouten, gemeentesecretaris van Limmen, wordt benoemd als beoogd gemeentesecretaris tot projectleider van de nieuw te vormen gemeente.

22 De gemeenteraden van Akersloot, Limmen en Castricum nemen het formele besluit tot samenvoeging en opheffing van de drie oude gemeenten ingaande 1 januari 2002. De gemeenteraad van Castricum neemt een motie aan inzake het op zeer korte termijn actualiseren van de bestemmingsplannen voor de buitengebieden.

24 Dominee Theo Haitjema neemt na 16 jaar afscheid van de hervormde gemeente.

29 Peuterspeelzaal Dikkertje Dap viert het 25-jarig bestaan.

Het terras van Johanna's Hof.
Restaurant Johanna’s Hof werd geëxploiteerd door Gerrit Dokter. In 1999 is er brand uitgebroken en de keuken, jachtzaal, kantoor en stallen zijn afgebrand. Binnen 2 maanden ging de zaak met noodvoorzieningen weer open en in 2001 was de heropening. Johannisweg 3 in Bakkum, 1995. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

29 Heropening van het restaurant Johanna’s Hof door topkok Cas Spijkers in aanwezigheid van 700 gasten.

Juli

Burgemeester C. Waal.
Burgemeester C. Waal. Raadhuisplein in Castricum, 1998. De heer Waal staat te boek als een echte bestuurder, die in veel situaties bestuurservaring heeft opgedaan. Per 7 april kan hij daar het burgemeesterschap van Castricum aan toevoegen. Waal is geboren in Soest. Van 1974 tot 1984 was hij wethouder van Leiden. In de periode 1984-1993 vervulde hij het burgemeesterschap van Deventer. In 1993 werd hij benoemd tot voorzitter van de Hogeschool Rotterdam en Omstreken deze functie legde hij in 1996 neer. Daarna is Waal adviseur van de Hogeschool Rotterdam en Omstreken en lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Ronald Goedheer. Collectie
Dagblad Kennemerland. Toegevoegd.
 

(zonder datum) Burgemeester Waal verricht de openingshandeling van de vierde ‘Jeugdvakantie cocktail’: verschillende vakantieactiviteiten die zijn georganiseerd door de Stichting Welzijn Castricum.

Augustus

2 Plan tot herinrichting van het strandplateau wordt officieel bekend gemaakt.

Het strandplateau van Castricum.
Het strandplateau van Castricum, 2002. Midden op de foto het restaurant Blinckers en links de grote parkeerplaats. Bij de strandafgang zien we links en rechts de strandpaviljoens. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

5 Oldtimershow en muziekdag in de Dorpsstraat.

24 Het Pompoenen-zomeravondconcert in de Tuin van Rommel trekt ruim 500 bezoekers.

29 Vijftig jaar geleden werd de Parochie Maria ten Hemelopneming opgericht. Met verschillende vieringen en feesten wordt dit feit herdacht. De heer Harrie Geerts ontvangt een pauselijke onderscheiding.

September

6 Ad van de Velde, gedurende 35 jaar journalist en fotograaf van het Nieuwsblad voor Castricum, overleden. Vanuit zijn belangstelling voor de historie ondersteunde hij de activiteiten van de werkgroep ten volle. Hij schonk zijn in de loop van de jaren opgebouwde fotocollectie aan de Werkgroep Oud-Castricum.

Rechts de fotograaf
en schenker van alle foto's Ad van de Velde.
Rechts de fotograaf en schenker van alle foto’s Ad van de Velde, links en midden Cor Lof en Tanya de Goede voor het kantoorpand van het Nieuwsblad voor Castricum aan de van Egmondstraat 5. Foto Ad van de Velde. Collectie Nieuwsblad voor Castricum. Toegevoegd.

8 Open Monumentendag, waarbij de toren van de dorpskerk kan worden beklommen.

15 Een wervingsactie onder jongeren voor vrijwilligerswerk is gestart in het kader van het Internationale Jaar voor de Vrijwilliger.

15 Verenigingenmarkt in winkelcentrum Geesterduin.

17 Jan Meyer en Han Knebel nemen afscheid als vrijwilligers van de serviceverlening van de Stichting Welzijn Castricum.

18 Ellen Bodewes ontvangt een koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van haar afscheid van de volksdansvereniging Igram.

26 Ruim 80 panden worden aangewezen als rijksmonument. Het betreft panden en voormalige bedrijfswoningen van het ziekenhuis Duin en Bosch, het vroegere koloniehuis Sint-Antonius en de jachtopzienerswoning Kijk Uit.

Oktober

1 W. ’t Hooft treedt terug als voorzitter van de Raad van Bestuur van psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch.

2 Wethouder B. Meijer en H. Posthuma van het PWN starten samen met projectontwikkelaar T. Biesterbos officieel de uitvoering van de herinrichting van het strandplateau.

8 Het bestuur van de Woningbouwvereniging Castricum wordt geschorst door de Raad van Toezicht wegens verschil van inzicht over een wijziging van de bestuursvorm.

Piet de Groot.
Piet de Groot en Annie de Ruyter met hun drie dochters. Schoolstraat 26 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

13 Piet de Groot van de voormalige smederij in de Schoolstraat overleden.


Jaarboek 25, pagina 96

25 Het 24e jaarboekje van de Werkgroep Oud-Castricum, gewijd aan het thema strand, wordt aangeboden aan strandvonder Thijs Bakker.

75 jarig bestaan van Tennisclub Bakkum.
75 jarig bestaan van Tennisclub Bakkum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

26 Megaparty ter afsluiting van de festiviteiten rond het 75-jarig bestaan van de Tennisclub Bakkum.

30 De heer Peter Schouten, beoogd gemeentesecretaris en projectleider fusie, heeft besloten zijn functie neer te leggen. Hij wordt gemeentesecretaris in de gemeente Graft-De Rijp. Als tijdelijk projectleider wordt vervolgens mevrouw drs. H.C. Witbraad aangesteld.

31 Docent Henk Brandsma neemt afscheid van het onderwijs, waarvan 24 jaar bij het Bonhoeffer College.

November

1 De besturen van de voetbalclubs CSV en de Sportclub Castricum zijn het eens geworden over een fusie.

8 Duin en Bosch en de Vrijwilligerscentrale van de stichting Welzijn tekenen een samenwerkingsovereenkomst over de begeleiding van mensen met een psychiatrische achtergrond.

Jeugdschaken in Castricum.
Jeugdschaken in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

10 De schaakvereniging Castricum viert het 75-jarig bestaan, waarbij het jubileumboek, samengesteld door voorzitter J. van Riel, wordt gepresenteerd.

14 Verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente. Gemeente- en Dorpsbelang krijgt 8 van de 23 zetels, VVD en CDA behalen er ieder vier, PvdA en Groen Links ieder drie en D66 één zetel. De totale opkomst van de kiezers blijft onder de 50 procent.

18 Wethouder Meijer heet in zijn functie als loco-burgemeester Sint-Nicolaas welkom en overhandigt hem daarbij de erepenning van de gemeente Castricum; een onderscheiding die ook een beetje voor mevrouw Van der Himst en de Pieten is.

29 De raad verleent eervol ontslag aan gemeentesecretaris H. Sterken. Op 7 december wordt hem een afscheidsreceptie aangeboden.

30 Het eerste exemplaar van het fotoboek ‘Dwalend door Castricum’ wordt door samensteller Henk Glas aan burgemeester Waal overhandigd.

December

1 In het pand waar voorheen banketbakkerij Kuilman was gevestigd, openen de broers Thorvald en Gaylord de Winter hun restaurant ‘Apicius’.

11 De heer W.J. Kozijn wordt als opvolger van de heer C.J.D. Waal benoemd tot waarnemend burgemeester per 1 januari 2002.

14 Na een ruim 40-jarig dienstverband bij bedrijf Jaap de Bie neemt stratenmaker Rob Hofman afscheid. Hij heeft de straatstenen van half Castricum in zijn handen gehad.

19 De laatste vergadering van de gemeenteraad van Castricum. Een intentieovereenkomst voor de herinrichting van het Bakkerspleintje wordt na een initiatiefvoorstel van de VVD alsnog aanvaard.

21 Bijzondere raadsvergadering waarin afscheid van de leden van de raad wordt genomen. Ook oud-leden van raad en college zijn hierbij aanwezig. De oud-wethouders Stam en Wokke halen in toespraken herinneringen op.

22 Opening van een tentoonstelling in het raadhuis van tekeningen en schilderijen met als thema ‘Ode aan Castricum’.

Waarnemend gemeentesecretaris Niek Kaan.
Van links naar rechts Ymte van Gosliga (wethouder), Niek
Kaan (waarnemend gemeente secretaris), Bert Meijer (wethouder), Cees Waal (burgemeester) en André Lamme (wethouder). Raadhuisplein 1 in Castricum, 2001. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

28 Afscheidsbijeenkomst en receptie van het college van burgemeester en wethouders. Sectorhoofd maatschappelijke zaken en waarnemend gemeentesecretaris Niek Kaan wordt benoemd tot ere-burger van Castricum.

29 De Werkgroep Oud-Castricum verzorgt een Castricum-dag in het raadhuis. Heden en verleden komen aan bod in een fototentoonstelling en tijdens film- en diavoorstellingen, verzorgd door Jaap Stuifbergen en Loek Zonneveld.

Anneke van der Kamp
Niek Kaan

Fototentoonstelling in het raadhuis. V.l.n.r.: Jaap Stuifbergen, Loek Zonneveld en Peter Levi, leden van Oud-Castricum.
Fototentoonstelling in het raadhuis. Van links naar rechts Jaap Stuifbergen, Loek Zonneveld en Peter Levi, leden van Oud-Castricum.
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties