Jaarverslag 2017 (Jaarboek 41 2018 pg 113-118)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 41, pagina 113

Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 stond grotendeels in het teken van de viering van het 50-jarig bestaan van de werkgroep, waarvoor een jubileumcommissie werd samengesteld. Met name het buurtenproject was een van de zeer geslaagde activiteiten. Daarnaast bestond er veel aandacht voor de presentatie van een historische canon en twee bijzondere tentoonstellingen die in het kader van het jubileum werden gehouden. Een ander hoogtepunt was de start van de uitbreiding van De Duynkant.

Gerard Veldt (links) en Peter Sibinga slaan de eerste plaal voor de uitbreiding van De Duynkant.
Gerard Veldt (links) en Peter Sibinga slaan de eerste plaal voor de uitbreiding van De Duynkant.

Enkele gebeurtenissen volgen nu in chronologische volgorde:

 • 17 januari: eerste buurtavond over Castricum in 1967 in de Juliana van Stolbergschool.
 • 21 februari: overhandiging van de omgevingsvergunning voor de verbouwing van De Duynkant door wethouder Marcel Steeman aan voorzitter Peter Sibinga.
 • 7 mei: opening van de tentoonstelling ‚ÄėVervaagd Agrarisch Verleden‚Äô in de boerderij van Twisk in de Dorpsstraat.
 • 16 mei: presentatie van de Historische Canon van Castricum en Bakkum door Ernst Mooij in het gemeentehuis en overhandiging van het eerste exemplaar aan burgemeester Mans. Ook vertoning van de jubileumfilm van Hans Kinders.
 • 20 mei: opening van de tentoonstelling ‚ÄėCastricumse Streken‚Äô in Galerie Streetscape in de Dorpsstraat.
 • 20 juni: lezing van schrijfster Petra Boers bij Boekhandel Laan over de seksuele revolutie in de jaren (negentien)zestig als onderdeel van de buurtavond voor het centrum van Castricum.
 • 22 juni: ondertekening van de opdracht aan A.C. Borst Bouw voor de uitbreiding van De Duynkant.
 • 9 september: overhandiging door wethouder Marcel Steeman aan voorzitter Peter Sibinga van het benodigde bedrag voor het dendrochronologisch onderzoek van drie stolpboerderijen.
 • 29 september: slaan van de eerste paal voor de verbouwing van De Duynkant door voorzitter Peter Sibinga en penningmeester Gerard Veldt, tevens voorzitter van de bouwcommissie.
 • 17 oktober: laatste vertelbijeenkomst van het buurtenproject in de wijk Noordend.
 • 20 oktober: presentatie van het 40e Jaarboek in Hotel Restaurant Fase Fier en uitreiking van het eerste exemplaar aan Simon Zuurbier die met Niek Kaan afscheid neemt van de redactie.
 • 3 en 4 november: slotfeest in en rond Geesterhage als afsluiting van de jubileumactiviteiten met optredens van de cabaretgroep van Dick Groot, The Frogs en DJ Sunfield, een fiets/fotospeurtocht met vossenjacht, een foto-expositie en een bakwedstrijd.
 • 23 november: donateursavond in theater Koningsduyn met een lezing van Hans van Weenen, getiteld ‚ÄėOorsprong Castricum ontdekt‚Äô.
Burgemeester Mans met naast hem Pauline van Vliet en voor de winnaars van de bakwedstrijd
Burgemeester Mans met naast hem Pauline van Vliet en voor de winnaars van de bakwedstrijd. V.l.n.r. Benjamin Schaafsma, Dania Klaver en Annika Bavius.

De activiteiten van de werkgroep zijn ingedeeld in tien taakgroepen, waarvan hierna een verslag volgt:


Jaarboek 41, pagina 114

Amateur-archeologen actief in de tuin van het Strandvondstenmuseum.
Amateur-archeologen actief in de tuin van het Strandvondstenmuseum.

Archeologie (Rino Zonneveld)
In De Duynkant werd bijna wekelijks gewerkt aan de analyse en conservering van recent gevonden archeologische objecten, meestal voortgekomen uit metaaldetectie.

Cursusaanbod
De Archeologische Werkgemeenschap Nederland bestaat uit afdelingen. Castricum valt onder afdeling 9 Noord-Holland Noord; Zaanstreek valt onder afdeling 3 en Beverwijk/Heemskerk onder afdeling 4. Afdeling 9 geeft het blad Polder9eest uit. Rino Zonneveld en Menno de Boer, van respectievelijk Afdelingen 9 en 3, hebben aan het eind van het jaar 2016 een basiscursus archeologie samengesteld. De cursus was vooral gericht op archeologie in het Oer-IJ-gebied. De cursus werd afgesloten met de uitreiking van het certificaat Basiscursus Archeologie aan de 28 cursisten, waaronder vijf leden van Oud-Castricum.

Vergaderingen, lezingen en excursies
Er zijn in het kader van de archeologie vergaderingen en lezingen van stichting Oer-IJ en Huis van Hilde bezocht. Rino Zonneveld heeft deelgenomen aan vergaderingen van de vereniging AWN afdeling 9 Noord-Holland Noord en heeft zich aangemeld als lid van het bestuur. De cultuurhistorie en archeologie zijn ook in 2017 vertegenwoordigd door Rino Zonneveld in het Cultuurplatform van de gemeente Castricum om het college te adviseren. Op 7 juni is de tentoonstelling Gouden Middeleeuwen in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden bezichtigd. Op 10 juni is door twee leden een bezoek gebracht aan Castellum de Hoge Woerd om zich te verdiepen in de Romeinse limes, waaronder het Romeinse schip De Meern 1. Op 10 augustus is er door Rino Zonneveld een excursie georganiseerd voor de dames met de Rode Hoed langs de oevers van het Oer-IJ en de kastelen in Heemskerk en de Zanddijk. Op 18 november is er als uitje metaal gedetecteerd in Gelderland in Erichem nabij Buren.
Op 4 december heeft overleg plaatsgevonden met NMF Erfgoedadvies over relatie amateurs en opgravingen en signaleringen naar bevoegd gezag. Een vervolg zal in 2018 plaats vinden.

Ondersteuning archeologie gebonden activiteiten
Op 26 januari is een gedenksteen voor Willi en Leo (Duitsers) bij de kerk aan de Zuidkerkenlaan in Limmen onthuld.


Jaarboek 41, pagina 115

Op 8 april werd de landelijke vergadering van de AWN gehouden in Castricum en daarvoor is na de jaarvergadering door circa 45 mensen in drie groepen gewandeld langs de conflictarcheologie (WO-2 en 1799) en het vermeende schip op de Zanderij. Vanuit AWN 9, de ontvangende afdeling, gidste Rino Zonneveld.
Op 25 mei was Expeditie Oer-IJ, een wandeling georganiseerd door Stichting Oer-IJ en Le Champion. Op Begraafplaats Duin en Bosch gaf Ernst Mooij uitleg en bij de Zanderij archeologen van Oud-Castricum. Amateur-archeologen van Oud-Castricum hebben geholpen bij Zuiderloo te Heiloo. Deze opgraving over een gebied van ruim 9000 vierkante meter leverde een rijkdom aan vondsten en kennis op. De vondst van een bronzen bijl uit circa 1500 voor Chr. was voor onze detectorspecialist Ron van Wezop een topvondst en haalde kranten en journaal van TV-NH. Verder hebben leden van Oud-Castricum geholpen bij een succesvolle amateuropgraving van AWN 3 in de schuur van Zonjee aan de Meldijk in Uitgeest. Tevens bij Waterrijk (Egmond-Binnen), waar onder meer een waterput is ontdekt.
Op 8 september is in Bakkum in de natuurtuin bij de Duinweg een waarderend onderzoek gedaan naar bewoningssporen, omdat er aanwijzingen waren van bewoning in Karolingische tijd. Er werd een muntvondst gedaan die duidt op aanwezigheid van Vikingen in Bakkum. Het Huis van Hilde heeft in oktober dit thema opgepakt.
Op 10 oktober is er dendrochronologisch onderzoek verricht om ouderdom van het vierkant van boerderijen aan de Breedeweg te bepalen. Piet Blom heeft dit samen met gemeente gepresenteerd in 2018.
Op 14 oktober is er meegedaan aan de Nationale Archeologiedagen.

Diversen

Op 20 juli is de presentatie fietsrouteboekje Oer-IJ van Stichting Oer-IJ en Abel Life bijgewoond.

Archief (Peter Levi)
Het verwerken en ontsluiten van al het aanwezige archiefmateriaal is een continu proces. Ook dit jaar heeft de werkgroep weer veel nieuw materiaal verkregen als boeken, foto’s, landkaarten, voorwerpen en plattegronden met betrekking tot de historie van Castricum en Bakkum. Ook het afgelopen jaar zijn onze online collecties/beeldbanken veel bezocht. De fotobeeldbank is de meest bezochte van alle zes die er nu online staan. Afgelopen jaar zijn er drie nieuwe collecties/beeldbanken bij gekomen. Er is een start gemaakt met het ontsluiten van de bevolkingsregisters, wat een tijdrovende klus zal zijn. Ook is er een beeldbank gekomen met advertenties van winkels en bedrijven. We faciliteren het Strandvondsten-museum met het laten zien van krantenstukjes met betrekking tot strandvondsten.
Er is gewerkt aan het uitzoeken van het papieren archiefmateriaal dat deels ondergebracht kan worden bij het Regionaal Archief Alkmaar. De laatste maanden van het jaar is er veel werk verzet met het voorbereiden van de verbouwing van ons pand. Er komt een goede archiefruimte voor al onze papier- en beeldarchieven.

Aanbieding van het eerste exemplaar van het 40e Jaarboek door voorzitter Sibinga aan Simon Zuurbier.
Aanbieding van het eerste exemplaar van het 40e Jaarboek door voorzitter Sibinga aan Simon Zuurbier.

Archiefonderzoek en jaarboek (Simon Zuurbier)
Het 40e Jaarboek werd gepresenteerd op 20 oktober 2017. In dit jaarboek staat het oprichtingsjaar 1967 van de Werkgroep Oud-Castricum centraal. Zoals ieder jaar zijn er daarnaast diverse onderwerpen beschreven in het 120 bladzijden tellend boek. Simon Zuurbier heeft, na 40 jaar de redactie van de jaarboeken te hebben geleid, deze functie per 1 januari 2018 neergelegd.

Enkele werkgroepsleden verrichten wekelijks onderzoek in het Regionaal Archief in Alkmaar. Historische gegevens over Castricum worden digitaal vastgelegd. De gegevens betreffende de geschiedenis en stamboom van meerdere Castricumse families zijn opgespoord. Ook is er onderzoek verricht voor onderwerpen in het jaarboek. Het overnemen van het archief van de Castricumse notaris Stuyt (1925-1935) werd afgerond.
In het Noord-Hollands Archief in Haarlem en Westfries Archief in Hoorn vond onderzoek plaats naar gegevens van onroerend goed en families uit Castricum. Kadastrale registers en archieven van notarissen werden geraadpleegd.

In april 2017 hield de werkgroep een zeer geslaagde workshop ‚ÄėSchrijven over geschiedenis‚Äô. Deze werd geleid door Mirjam Janssen, historisch journalist. Er waren acht deelnemers, waaronder drie leden van Oud-Castricum. Joke Admiraal is vervolgens tot de redactie toegetreden.

Beheer en onderhoud (Gerard Veldt)
In afwachting van de start van de nieuwbouw is in 2017 slechts het hoognodige onderhoud uitgevoerd. Eind september is na de start van de nieuwbouw de meterkast als eerste uitgebreid en eind december werd begonnen aan de elektrische- en verwarmingsinstallatie.
Tijdens de bouw hebben de leden van de bouwcommissie regelmatig overleg gevoerd. Theo Sneekes, die op 1 februari 2018 plotseling overleed, nam daarin het voortouw. De werkzaamheden zijn nauwgezet gevolgd en er is overleg geweest met aannemer A.C. Borst. Er een commissie benoemd die zich met de inrichting van De Duynkant is gaan bezighouden.


Jaarboek 41, pagina 116

Al met al is er heel veel werk verzet door vele mensen binnen de werkgroep en het resultaat is fenomenaal. Financieel is de nieuwbouw binnen de begroting gebleven. Wel is er een aantal wensen blijven liggen, zoals het opknappen van de entree en het vernieuwen van de keuken.

Cultuurhistorie en monumenten (Don van Lier)
Landgoed Duin en Bosch
Oud-Castricum was vanuit de taakgroep vertegenwoordigd in het overleg met Parnassia en met de zorginstelling Dijk en Duin.
De film die onder auspici√ęn van Oud-Castricum door twee amateurfilmers over de transformatie van Duin en Bosch wordt gemaakt, is een meerjarenproject. In 2017 werd er ook aan gewerkt.
Op uitnodiging van de Werkgroep Oud-Castricum en de Stichting Behoud Alkmaardermeeromgeving zijn op 4 maart een groot aantal raad- en carrouselleden tijdens een rondleiding over het landgoed Duin en Bosch ge√Įnformeerd over diverse problemen.

Oud-Castricum heeft bezwaar geuit tegen de vroegere Clinghe als locatie voor sociale woningbouw, omdat de vooruitgeschoven positie en de hoogte van de gebouwen en de benodigde parkeerplaatsen het monumentale karakter en de positie van het A-gebouw ingrijpend zullen aantasten. De werkgroep heeft alternatieve locaties voorgesteld. De gemeenteraad heeft gekozen voor de Clinghe.

Erfgoedwet en Omgevingswet
Samen met de Stichting Behoud Alkmaardermeeromgeving heeft de taakgroep in januari een bijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van het in werking treden van de Erfgoedwet op 1 juli 2016 en de Omgevingswet die naar verwachting in 2019 of 2020 zal volgen. De presentatie werd verzorgd door Anita van Breugel, deskundige op het gebied van cultuurhistorie en monumenten en sinds 1 januari 2016 werkzaam in het samenwerkingsverband van de BUCH-gemeenten (red: Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo).

Tankval
Op 8 februari bracht een gezelschap waaronder vertegenwoordigers van Oud-Castricum een bezoek aan het restant van de tankval achter Bakkum. Sinds 2012 heeft de gemeente Castricum de tankval opgenomen in de lijst van ‚ÄėMonumentwaardige terreinen en structuren‚Äô. Er dreigt een goede vislocatie verloren te gaan en er is sprake van verwaarlozing van een cultuurhistorisch monument. Met belanghebbende partijen wordt gewerkt aan een plan van aanpak.

Historische Canon van Castricum
Vanuit de taakgroep is de ‚ÄėHistorische Canon van Castricum en Bakkum‚Äô tot stand gekomen. Op 16 mei, 50 jaar na de oprichtingdatum van de Werkgroep, is het eerste exemplaar door de voorzitter aan burgemeester Mans aangeboden.

Presentatie van de Historische Canon van Castricum en Bakkum.
Presentatie van de Historische Canon van Castricum en Bakkum. V.l.n.r.: burgemeester Mans, Ernst Mooij en Peter Sibinga.

Stichting Castricums Monument ons een zorg
De Stichting Castricums Monument Ons een Zorg heeft op 25 maart in de dorpskerk haar voorlopige plannen gepresenteerd ter verbetering en de herinrichting van de omgeving van de dorpskerk aan de Dorpsstraatzijde.
De taakgroep steunt de stichting hierin en heeft op uitnodiging tijdens de presentatie een tentoonstelling geplaatst.

Boerderij Kronenburg
Om de komende tien jaar boerderij Kronenburg voor verder verval te behoeden, is een offerte aangevraagd voor het noodzakelijkste onderhoud. Begin augustus is de kostenopgave doorgegeven aan de eigenaar en aan andere betrokken partijen, waaronder de gemeente en de provincie. Hiervan is nog geen resultaat bekend.

Open Monumentendag
Op 9 september vond op Dorpsstraat 11, in de tentoonstellingsruimte achter de boerderij ‚ÄėFinus coronat opus‚Äô (red: Latijn: ‘Het einde kroont het werk’ oftewel ‘Eind goed, al goed’), de opening plaats van het monumentenweekend. Dit sloot goed aan bij de door Ernst Mooij georganiseerde tentoonstelling ‚ÄėVervaagd agrarisch verleden‚Äô. Tijdens het monumentenweekend werden door de taakgroep op landgoed Duin en Bosch vier rondleidingen gegeven.

Dendrochronologisch jaarringenonderzoek
De renovatie in 2016-2017 van de grote boerderij aan de Bredeweg 75/77 gaf aanleiding tot het uitvoeren tot dendrochronologisch (red: jaarringen in bomenhout) jaaronderzoek. Bij de opening van het open monumentenweekend deelde wethouder Steeman mee dat de gemeente, als jubileumgeschenk aan de werkgroep, alle kosten voor haar rekening neemt. In aanwezigheid van Dieuwertje Duijn, specialist in archeobotanie bij Archeologie West-Friesland te Hoorn, zijn de boringen op 10 oktober uitgevoerd door dendroloog Sjoerd van Daalen uit Deventer. Voor een onderzoek aan boerderij Kronenburg heeft de dendroloog op aanvraag een kostenopgave gedaan.

Gebiedsontwikkeling Zanderij
Medio 2017 is gestart met een participatietraject betreffende het gebied Zanderij-Noord. De taakgroep was deelnemer. De verwachting is dat de bollenteelt op termijn zal verdwijnen. In de kadernota Zanderij-Noord wordt vastgelegd onder welke voorwaarden toekomstige (natuur)ontwikkelingen in het gebied kunnen plaatsvinden.


Jaarboek 41, pagina 117

Verkiezingsprogramma’s
In augustus 2017 hebben de historische verenigingen van Akersloot, Limmen en Castricum een model-programma op het gebied van cultuurhistorie geschreven en aangeboden aan alle plaatselijke politieke partijen. In de meeste programma’s is aan dit beleidsterrein aandacht besteed.

Monumentenraad
De Monumentenraad, waarin ook Oud-Castricum vertegenwoordigd is, heeft in een brief aan de gemeenteraad en aan het college van burgemeester en wethouders zijn ongenoegen geuit over de uitvoering van het erfgoed- beleid. Deze brief heeft tot gevolg gehad dat de relatie met het extern adviesbureau werd verbroken. In samenspraak met de historisch verenigingen is een nieuwe start gemaakt, waarbij de taakgroep Cultuur en Monumenten mede is betrokken.

Cor Smit (links) en Hans Boot voor de winnende foto van Bakkum.
Cor Smit (links) en Hans Boot voor de winnende foto van Bakkum.

Educatie (Cor Smit)
Doordat het buurten- en scholenproject als grootste jubileumactiviteit heel veel tijd voor de taakgroep in beslag nam, zijn er geen reguliere educatieve werkzaamheden verricht. Het project behelsde vertelbijeenkomsten voor buurtbewoners in de basisschool in de buurt. Op deze bijeenkomst was aandacht voor hoe de buurt eruitzag in 1967 en aandacht voor een bepaald thema. Bewoners konden foto‚Äôs inleveren uit 1967 waaruit aan het eind van de maand ‚ÄėDe foto‚Äô van hun buurt uit 1967 gekozen werd. Deze foto werd uitvergroot in de buurt opgehangen tijdens het jubileumweekend.

Het educatieve deel bestond uit drie lessen. Tijdens de eerste les kwam een ouder iemand in de klas over vroeger vertellen. In een andere les werden eigen interviews uitgewerkt en objecten uit 1967 toegelicht en er was een les waarin kleding gemaakt werd uit 1967. Bijna elke school had een eindpresentatie met een tentoonstelling van wat de kinderen gemaakt hadden. Tijdens deze presentatie mochten ouders en opa‚Äôs en oma‚Äôs ook op ‚ÄėDe foto‚Äô van de buurt stemmen. De combinatie van vertelbijeenkomst en educatief project per buurt en op een school pakte goed uit.

Fotografie en film (Peter Levi)
Elk jaar komen er regelmatig mensen langs om foto’s van interessante personen of gebouwen aan te bieden of om ze af te geven voor scannen. Afgelopen jaar zijn er circa 1.200 nieuwe foto’s op de Beeldbank geplaatst, waardoor het totaal nu ruim 22.000 bedraagt. Met de Beeldbank zijn bijna dagelijks vijf mensen aan het werk.

Veel huidige of voormalige inwoners zijn door het invullen van het reactieformulieren behulpzaam bij het aanvullen of verbeteren van de teksten bij de foto’s op de Beeldbank. Door naar informatie te vragen komen er vaak voor ons onbekende foto’s beschikbaar.

Op 8 april heeft Hans Kinders in De Duynkant een gesprek gefilmd met de uit Canada overgekomen Jan de Winter, zoon van wagenmaker Dirk de Winter.

ICT (Albert Lourens)
Door de grote inhaalslag in de twee voorgaande jaren waren er geen grote hardware/software veranderingen nodig.
In 2017 is de taakgroep versterkt met Ted Telleman, die ervaring heeft op het gebied van het opbouwen van websites. De taakgroep ICT houdt zich bezig met het inrichten van een zogenaamde NAS-server. Door nieuwe afspeel-apparatuur in het gebouw hoopt men deze server ook als mediaserver in te kunnen zetten. Continu worden alle apparatuur, server, router en NAS naar de laatste softwareversie gebracht. Er wordt ge√ęxperimenteerd met het maken van thuisverbindingen, VPN genoemd. Vele computers zijn identiek geconfigureerd, zodat gebruikers geen ander beeld tegenkomen dan gewend. De website is veiliger door gebruik te maken van een https-structuur. En natuurlijk is er een scala aan kleine gebruiksproblemen opgelost met de inzet van de op afroep beschikbare hardware-technicus Dennis Hein. De taakgroep ICT maakt een beheerplan tot 2022.

PR en website (Hans Boot)
Door de viering van het 50-jarig bestaan is Oud-Castricum het hele jaar door volop in het nieuws geweest. Zowel de regionale kranten als de lokale radio- en tv-zender hebben uitgebreid verslag gedaan van de vele jubileumactiviteiten, die met name daardoor een groot aantal deelnemers kenden.
Vanzelfsprekend werd er in de media ook aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond de uitbreiding van De Duynkant, het dendrochronologisch onderzoek van drie stolpboerderijen en de presentatie van het 40e Jaarboek. Omroep Heemskerk maakte in samenspraak met de werkgroep een film over de renovatie van boerderij Mariahoeve, die in augustus 2017 op 251tv werd uitgezonden.

De nieuwsbrief voor donateurs, waarmee in december 2016 werd gestart, verscheen in 2017 drie keer.
Ook was er in het afgelopen jaar weer veel belangstelling voor onze website. In totaal bezochten 22.529 mensen de homepage. Op de Beeldbank werden maar liefst 350.462 foto’s bekeken. Ook de Krantenbank en Boekenbank werden veelvuldig bezocht.

De verkoop van diverse fiets- en wandelrouteboekjes heeft eveneens bijgedragen aan vergroting van de naamsbekendheid van onze werkgroep.


Jaarboek 41, pagina 118

Tentoonstellingen (Erica Brouwer)

Oud over nieuw
Vanaf februari tot mei was de tentoonstelling ‚ÄėOud over nieuw‚Äô te bezichtigen. Er was een dertigtal foto‚Äôs te zien van huizen en straten van Castricum en Bakkum. De foto‚Äôs waren door Peter Levi zo bewerkt dat de oude panden precies tussen latere nieuwbouw stonden. Op de drie open dagen kwamen meer dan 500 mensen af en zij verbaasden zich hoe Castricum op sommige plekken zo veranderd was dat de bewerkte foto bijna een zoekplaatje was.

Vervaagd Agrarisch verleden
Mevrouw Twisk, eigenaar van een stolpboerderij in de Dorpsstraat 11, was vanwege de verbouwing van De Duynkant zo vriendelijk in haar schuur gastvrijheid te verlenen aan Oud-Castricum voor de tentoonstelling ‚ÄėVervaagd Agrarisch Verleden‚Äô. Van mei tot begin september was de tentoonstelling op elke zaterdag- en zondagmiddag te zien. De tentoonstelling, samengesteld door Ernst Mooij, werkgroeplid en een zoon van een Castricumse boerenfamilie, trok meer dan 1.200 bezoekers. De tentoonstelling werd afgesloten met een speciale besloten bijeenkomst voor vroegere en huidige agrari√ęrs in Castricum.

Opening van de tentoonstelling ‚ÄėCastricumse Streken‚Äė. Links de wederopstanding van Sijf Portegies en rechts Rino Zonneveld.
Opening van de tentoonstelling ‚ÄėCastricumse Streken‚Äė. Links de wederopstanding van Sijf Portegies en rechts Rino Zonneveld.

Castricumse Streken
Een van de activiteiten van het jubileum was een tentoonstelling van werken van Castricumse kunstenaars. Initiatiefnemer Rino Zonneveld heeft samen met enkele anderen ge√Įnventariseerd welke schilderijen, prenten, aquarellen etc. van dorpsgezichten van Castricum en Bakkum nog ergens aan muren hingen of op zolders lagen. Uiteindelijk werden er 450 werken uitgekozen en daarvan werden 225 schilderijen en tekeningen tentoongesteld in de Galerie Streetscape aan de Dorpsstraat 7. De niet ge√ęxposeerde werken konden toch gezien worden in een slideshow met foto‚Äôs van Jacques Schermer. De tentoonstelling was van half mei tot half juli te bezichtigen en trok eveneens meer dan 1.200 bezoekers.

De voormalige sigarenzaak van Vader aan de Torenstraat 42
De eigenaren van de zaak, waarin nu een kapsalon is gevestigd, hebben tot en met juli verschillende foto’s van de werkgroep in hun etalage opgehangen. Het is de bedoeling om dat in de toekomst te herhalen.

Bestuur, leden en donateurs

Op 31 december 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:
– Peter Sibinga, voorzitter;
– Albert Lourens, secretaris;
– Gerard Veldt, penningmeester;
– Cor Smit, lid.

Aan de werkavonden in De Duynkant en andere activiteiten werd door circa 35 leden deelgenomen. Op 31 december kon de stichting rekenen op de steun van 1149 donateurs.
Ook in 2017 hebben de werkgroepleden zich ingezet voor het in herinnering houden van de historie van Castricum en Bakkum.
Aan onze leden en donateurs komt veel dank toe voor hun bijdrage aan de Stichting Werkgroep Oud-Castricum in het afgelopen jaar.

Hans Boot

Rectificaties 40e Jaarboek

De artikelen in onze jaarboeken zijn mede gebaseerd op interviews of gegevens van derden met het gevolg dat er onjuistheden in kunnen sluipen of dat er feiten worden vergeten. Enkele reacties van lezers op dergelijke onjuistheden zijn hieronder opgenomen.

Blz. 17:
De boerderij van Schermer op de foto is niet het pand dat op 20 december 1967 getroffen werd door brand. Deze stolp is namelijk later gesloopt en vervangen door een nieuwe die op genoemde datum grotendeels in vlammen opging.

Blz. 19:
Bij de foto van de opgraving in 1995 in de Oosterbuurt staat dat er een skelet van een vrouw uit de 4e eeuw is gevonden. Het moge duidelijk zijn dat het om een paard gaat en niet om ‚ÄėHilde‚Äô.

Blz. 29:
Genoemde schelpenvisser heette geen Klaas maar Kees van den Berg.

Genoemde rectificaties ìjn al opgenomen in de digitale versie van de betreffende jaarboek artikelen.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties