Jaarverslag 2005 (Jaarboek 29 2006 pg 91-92)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 29, pagina 91

Jaarverslag 2005

Door de werkgroep is ook dit jaar weer in verschillende plaatselijke en regionale verbanden samengewerkt of hulp verleend: deelname aan Buitengewoon Castricum, Buitengebied Castricum en het Oer-IJ.

Boerderij Cronenburg.
Boerderij Cronenburg. Pentekening Jan Deckwitz. Toegevoegd.

De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten in 2005 volgen nu in chronologische volgorde:

 • Op 3 januari begon het jaar met een nieuwjaarsreceptie in De Duynkant.
 • Op 9 januari hielden Loek Zonneveld en Piet Blom een presentatie getiteld ‘wandeling door Castricum’ bij de 55+ activiteiten.
 • Op 21 januari werd aan de Stichting Oud-Limmen de ‘Ruinen-Wommelspot’ in bruikleen gegeven ter gelegenheid van de opening van het gebouw Oud-Limmen.
 • Op 22 januari vond de oprichting van de ‘ Werkgroep Oer-IJ’ plaats.
 • Op 1 februari was Oud-Castricum aanwezig op de receptie in Museum Geelvinck Hinlopen Huis in Amsterdam bij de aftrap voor een onderzoek naar Albert Geelvinck.
 • Op 21 februari is ons oud-lid Ies de Swart plotseling overleden.
 • In februari werd gestart met de artikelenreeks ‘Langs de Schulpvaart’ in het Nieuwsblad van Castricum.
 • Tijdens de boekenweek in maart hebben wij in de bibliotheek een kleine tentoonstelling gehouden over ‘De omgeving’.
 • Op 24 april was er tijdens de Landschapsdag gelegenheid om Cronenburg te bezoeken, waarvan veel mensen gebruik hebben gemaakt.
 • Op 29 april werd Niek Kaan koninklijk onderscheiden.
 • Op dezelfde dag werd het eerste exemplaar van het boek ‘Alsof het gisteren was … Castricum en Bakkum in de tweede helft van de twintigste eeuw’ aangeboden aan de burgemeester mevrouw A. Emmens-Knol.
 • In mei was er in de bibliotheek een tentoonstelling over de bevrijding.
 • Op 20 juni overleed oud-lid Wim Rebel na een kort ziekbed.
 • Op 24 juni kwam ons lid Jaap Stuifbergen door een ongeval om het leven.
 • Op 10 september werd ‘De Duynkant’ druk bezocht in verband met de Nationale Monumentendag en onze tentoonstelling in het teken van het nationale thema ‘Religie’ van deze dag.
 • Op 25 september was er een open dag op boerderij Cronenburg. Bijna 900 bezoekers namen deel aan de rondleidingen die door Oud-Castricum werden gehouden.
 • Op 27 oktober werd het 28e jaarboekje in aanwezigheid van leden en genodigden gepresenteerd en overhandigd aan de heer Maarten Schenk, directeur van het Regionaal Archief in Alkmaar.
 • Op 17 november vond de jaarlijkse donateursavond plaats met als thema ‘Dijk en Duin’ (voorheen Duin en Bosch). De sprekers waren de heren Jan Camps en Harold van der Mespel. Zij vertelden over het ontstaan, de geschiedenis en de veranderingen in de laatste jaren.
 • De open dagen op de eerste zondag van de maand werden druk bezocht. Hierdoor ontstonden interessante contacten en meldden zich nieuwe donateurs.

Behalve deze gebeurtenissen uit het afgelopen jaar zijn er allerlei activiteiten door de leden in verschillende werkgroepen verricht, zowel binnen als buiten ‘De Duynkant.’

De werkgroepen

Werkgroep archeologie (Sjef Smulders)
In januari werden bij de aanleg van een grote kelder onder een nieuw huis aan de Zanderijweg op een diepte van ca. 3,5 meter prachtige cultuur- , stuif- en sliblagen waargenomen, waarbij provinciale geologie-experts weer kostbare informatie konden toevoegen aan het ontstaan en de ontwikkeling van het Oer-IJ. Een nader onderzoek van de bouwput van twee nieuwe woningen aan de Puikman vertoonde een zelfde beeld.

Ook in januari bezocht de Werkgroep Oud-Castricum het nieuwe onderkomen van de collega’s van Oud-Limmen aan de Schoolweg. Aan hen werd onze beroemde Ruinen-Wommels 1 pot overgedragen. Deze voor Noord-Holland unieke pot is indertijd gevonden bij de aanleg van een waterleiding in een weiland ten zuiden van de Limmer kerk. De pot belandde in het toenmalige Wegwijsmuseum van het PWN en bij de opheffing hiervan werd hij overgedragen aan Oud-Castricum. En nu in 2005 is de pot terug en prijkt hij weer vlak bij de originele vindplaats.

De meest recente activiteit verrichtte de werkgroep in juni door assistentie te verlenen aan het opgravingsinstituut van de Universiteit van Amsterdam bij een verkennend sleuven-onderzoek op het Bakkerspleintje in Castricum. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend.

Van de provincie kregen we subsidie voor datering van voorwerpen die gevonden zijn bij de opgraving van de Schoolstraat. Doorgegaan werd met het digitaliseren van de archeologische onderzoeksrapporten die de werkgroep in de afgelopen veertig jaar heeft samengesteld. Met de regionale werkgroep het Oer-IJ werden enkele bijeenkomsten gehouden.

Een foto van Ad van de Velde.
Echt Castrikum’s schelpenbitter. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

Werkgroep inventarisatie (Peter Levi)
Dit jaar is er hard gewerkt aan het fotoarchief van Ad van de Velde van het Nieuwsblad van Castricum; er zijn ruim 3.000 foto’s in de fotodatabase ontsloten. Er is ook een begin gemaakt om de foto’s op een verantwoorde wijze te conserveren door ze in zuurvrije opberghoesjes op te bergen. Dit jaar hebben we ca. 2500 ansichtkaarten op deze wijze behandeld.
Het verwerken van al het aanwezige archiefmateriaal is een continu proces; zo worden er wekelijks delen aan al bestaande archieven toegevoegd, zoals het krantenartikelen archiefen het losbladige archief.

Werkgroep jaarboek en archiefonderzoek (Simon Zuurbier)
Wekelijks werd in het Regionaal Archief in Alkmaar door een groepje (Jeanne Groentjes, Tonny Sminia en Simon Zuurbier) onderzoek verricht, vooral betreffende onderwerpen over de geschiedenis van Castricum en Bakkum en de stamboom en geschiedenis van families uit deze plaatsen.
Verder werd het digitaliseren voortgezet van de gegevens uit de periode 1500-1811 aanwezig in het zogeheten Oud-Archief Castricum.

Ook de gegevens van de gezinskaarten in het bevolkingsregister over de periode 1920 – 1940 zijn voor een groot gedeelte overgenomen. In het jaar 2005 zijn er vele handgeschreven akten door vrijwilligers overgetypt voor computerverwerking.

Vrijwilligers die zich in 2005 hiermee buitengewoon verdienstelijk voor de werkgroep hebben gemaakt zijn: Naomi Beerse-Sprenger, Marieke Hanck, Wim van der Meer, Marijke Lute en Piet Brasser.
Door Piet Blom en Wim Hespe werd onderzoek verricht op het Kadaster te Alkmaar.

Werkgroep financiën (Max Schiermann)
De exploitatie over 2004 werd positief afgesloten. Er is een stappenplan voor groot onderhoud en vervanging van de inventaris opgesteld.


Jaarboek 29, pagina 92

Fotowerkgroep (Loek Zonneveld)
Het fotoboek over de tweede helft van de twintigste eeuw is goed ontvangen, wat in de toekomst aanleiding zou kunnen zijn voor een vervolg. De rubricering en het beschrijven van foto’s werd voortgezet.
Oude films werden op DVD gezet en de panden die in aanmerking kwamen om gesloopt te worden, zijn gefotografeerd.

Werkgroep Public Relations (Hans Boot)
Contact werd onderhouden met verschillende kranten, de plaatselijke radio-omroep en TV-Noord-Holland. Elke maand verscheen een informatief stukje in de kranten in verband met de openstelling op zondag. Hierin werd ook verwezen naar de tijdelijke tentoonstellingen en/of diaseries in ‘De Duynkant’ over een speciaal thema. De onderwerpen waren dit jaar onder andere scholen, 60 jaar na de bevrijding, religieus erfgoed en enige artikelen uit het 28e jaarboekje. Onze website werd goed onderhouden door Sjef Smulders en werd regelmatig bezocht.

Werkgroep Educatie (Cor Smit)
‘De Duynkant’ werd bezocht door groepen van het basisonderwijs. Deze groepen werkten onder leiding van leden van de werkgroep enthousiast met de leskisten.

In het kader van regionale aardrijkskunde en geschiedenis met als thema ‘het ontstaan van het landschap en de bewoning’ brachten de brugklassen van het Jac. P. Thijsse-college een bezoek aan ‘De Duynkant’.

Bestuur, leden en donateurs

Op 3 1 december 2005 was het bestuur als volgt samengesteld:
P.C.M. Blom, voorzitter
Mevrouw A.H.A.M. van Boxtel, secretaris
M.G.J. Schiermann, penningmeester
P.A. Levi, lid
J.J. Smulders, lid
L. Zonneveld, lid

Aan de werkavonden in ‘De Duynkant’ en andere activiteiten werd door een twintigtal werkende leden deelgenomen. Op 31 december bedroeg het aantal donateurs 1298.

Antoinette van Boxtel

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties