Jaarverslag 2004 (Jaarboek 28 2005 pg 93-94)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 28, pagina 93

Jaarverslag 2004

Door de werkgroep is ook dit jaar weer in verschillende plaatselijke en regionale verbanden samengewerkt.
De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten 2004 volgen nu in chronologische volgorde:

 • Op 5 januari begon het jaar met een nieuwjaarsreceptie voor de leden in ‘De Duynkant.’
 • Op 23 februari hield Rob van Eerden in De Duynkant een presentatie over een opgraving in de duinen.
 • Op 18 april organiseerden de natuurorganisaties en historische verenigingen binnen de gemeente Castricum de jaarlijkse landschapsdag.
 • Op 29 april kreeg Hans Boot een koninklijke onderscheiding uitgereikt.
 • Op 5 juni namen we deel aan de Genealogische Dag van de NGV in De Vest in Alkmaar.
 • In juni kalligrafeerde Bert Teeuwen een oorkonde betreffende de oprichting van de Werkgroep; deze kreeg een prominente plaats in ‘De Duynkant.’
 • In juli was er een opgraving in de Schoolstraat, waar enkele bijzondere vondsten zijn gedaan.
 • Op 13 september werd ‘De Duynkant’ druk bezocht in verband met de Nationale Monumentendag en onze tentoonstelling in het teken van het nationale thema ‘Verdedigingswerken’ van deze dag.
 • In september startte de cursus over de geschiedenis van Castricum bij de Volksuniversiteit. Deze cursus werd verzorgd door onze leden Sjef Smulders en Rob van Eerden.
 • Op 2 oktober was de jaarlijkse excursie van de leden naar het voormalige eiland Wieringen. We kregen een uitstekende rondleiding en sloten af met een bezoek aan het Vikingmuseum.
 • Op 28 oktober werd het 27e jaarboekje in aanwezigheid van leden en genodigden gepresenteerd en in verband met het hoofdartikel de geschiedenis van Johanna’s Hof overhandigd aan de heer G. Dokter, de eigenaar van dit gelijknamige café-restaurant.
 • Op 18 november had de jaarlijkse donateursavond plaats met als thema ‘De duinen, het meest gebruikte natuurgebied.’ De sprekers waren Fred van der Vegte en Chris van Deursen; zij vertelden over de geschiedenis van het duingebied en over het duingebruik en -beheer door de eeuwen heen.
 • De open dagen op de eerste zondag van de maand werden bezocht door 1220 bezoekers. Hierdoor ontstonden interessante contacten en kregen we nieuwe donateurs.

Behalve deze gebeurtenissen uit het afgelopen jaar zijn er allerlei activiteiten door de leden in verschillende werkgroepen verricht, zowel binnen als buiten ‘De Duynkant.’

De werkgroepen

Werkgroep archeologie (Sjef Smulders)
Medio 2004 kon de in oprichting zijnde regionale ‘Archeologische Werkgroep Oer-IJ’ zich gaan manifesteren in een opgraving aan de Schoolstraat te Castricum. Met hulp van diverse vrijwilligers uit Limmen, Akersloot, Uitgeest, Zaandam, Heiloo en Egmond werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de archeologische geschiedenis van ons dorp. Een uitgebreid verslag treft u aan in dit jaarboekje.
Ook verleende de Werkgroep Oer-IJ voor het tweede jaar weer hand- en spandiensten bij de grote opgraving aan de Krocht (bij het kruispunt Provinciale Weg en Zeeweg).

Werkgroep inventarisatie (Peter Levi)
In 2004 hebben we weer meer bezoekers kunnen verwelkomen tijdens de open zondagen en op de maandag- en woensdagavond. De vragen die men altijd stelt zijn zeer divers, maar de meeste hebben toch betrekking op de foto’s. Dit jaar is er begonnen met het sorteren van het fotomateriaal dat wij hebben gekregen uit de nalatenschap van Ad van de Velde van het Nieuwsblad voor Castricum. Deze enorme collectie van duizenden foto’s uit de jaren 1980-2002 werd uitgezocht voordat de foto’s werden gescand en opgenomen in de foto database. Het onderhouden en bijwerken van alle aanwezige bestanden blijft ons bezighouden; zo zijn er weer diverse archiefdozen met knipsels en dergelijke ontsloten. Ook zijn er van vele panden gegevens beschikbaar gekomen door onderzoek in het Kadaster; deze worden verwerkt in een database.

Werkgroep jaarboekje en archiefonderzoek (Simon Zuurbier)
In het Regionaal Archief in Alkmaar wordt wekelijks door een groepje bestaande uit Jeanne Groentjes, Tonny Sminia en Simon Zuurbier onderzoek verricht, vooral betreffende onderwerpen over de geschiedenis van Castricum en Bakkum en de stamboom en geschiedenis van families uit deze plaatsen. Ook in het Rijksarchief en het Archief voor Kennemerland te Haarlem werd regelmatig onderzoek verricht.
Een begin is gemaakt met het overnemen en in de computer brengen van gegevens van het bevolkingsregister uit de periode 1920-1940 met van elke hoofdbewoner naam, geboortedatum, beroep, adres, naam echtgenote, aantal kinderen etc. Ook zijn uittreksels gemaakt en in de computer opgenomen van een aantal archiefstukken uit de 18e eeuw betreffende het gemeentebestuur van Bakkum.
In de afgelopen dertig jaar zijn op de archieven vele honderden notariële akten overgeschreven die vooral te maken hadden met de verkoop van huizen en landerijen in de gemeente Castricum in de periode 1800-1900; vele veldnamen en bijzonderheden over de bezittingen in families zijn daardoor beschikbaar gekomen. In het jaar 2004 zijn er vele handgeschreven akten door vrijwilligers overgetypt voor computerverwerking. Vrijwilligers die zich in 2004 hiermee buitengewoon verdienstelijk voor de werkgroep hebben gemaakt zijn: Naomi Beersec-Sprenger, Balthazar Lute en Han Thesingh.
Door Piet Blom en Wim Hespe werd bijna wekelijks onderzoek op het Kadaster te Alkmaar verricht.

Werkgroep financiën (Max Schiermann)
De exploitatie over 2004 werd afgesloten met een batig saldo. Er is een plan gemaakt voor groot onderhoud en vervanging van de inventaris.

Fotowerkgroep (Loek Zonneveld)
Er is druk gewerkt aan het tot stand komen van een fotoboek dat in 2005 gepubliceerd zal worden.
Panden die genomineerd waren voor sloop werden gefotografeerd. De rubricering en het beschrijven van foto’s werd voortgezet.

Public Relations (Hans Boot)
Elke maand verscheen er een informatief stukje in de kranten in verband met de openstelling op de eerste zondag van de maand. Hierin werd regelmatig verwezen naar de tijdelijke exposities en/of filmvoorstellingen in ‘De Duynkant’. De exposities gingen onder andere over de ‘dorpsdichter’ A. van Kluyve, de diverse opgravingen die in Castricum zijn geweest en over enige artikelen uit het 27e jaarboekje.


Jaarboek 28, pagina 94

In mei werd er een video vertoond met interessante beelden uit de oorlogsjaren.
Onze website werd van tijd tot tijd aangepast en verzorgd door onze webmaster Sjef Smulders. Deze site is dit jaar 13.733 keer bezocht.

Werkgroep Educatie (Cor Smit)
Informatiecentrum ‘De Duynkant’ werd bezocht door vijf groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Deze groepen werkten onder leiding van leden van de werkgroep enthousiast met de leskisten.
Voor het uitdiepen van het thema ‘het ontstaan van het landschap en de bewoning’ binnen de vakken aardrijkskunde en geschiedenis bezochten de brugklassen van het Jac. P. Thijsse-college ‘De Duynkant’.
Vanuit het Bonhoeffercollege werd het informatiecentrum bezocht in het kader van de slag bij Castricum.

Bestuur, leden en donateurs

Op 31 december 2004 was het bestuur als volgt samengesteld:
P.C.M. Blom, voorzitter
Mevrouw A.H.A.M. van Boxtel, secretaris
M.G.J. Schiermann, penningmeester
PA. Levi,lid
J.J. Smulders, lid
L. Zonneveld, lid.

Aan de werkavonden in ‘De Duynkant’ en andere activiteiten werd door een dertigtal werkende leden deelgenomen. Op 31 december bedroeg het aantal donateurs 1.335.
Aan de werkende leden komt veel dank toe voor hun inzet en hun bijdrage aan het werk van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum in het afgelopen jaar.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties