Jaarverslag 1996 (Jaarboek 20 1997 pg 72-73)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 20, pagina 72

Jaarverslag 1996

De wijk Alberts Hoeve vanuit de lucht gezien, 1996.
De wijk Alberts Hoeve vanuit de lucht gezien, 1996. De wijk is hier in aanbouw. De boerderij van Albert Asjes nog duidelijk zichtbaar links van het midden tussen de bebouwing. Foto Henk Honing. Toegevoegd.

Het zwaartepunt van de activiteiten in 1996 lag ongetwijfeld bij de archeologische opgravingen in plan Albertshoeve. Vele leden hebben in 1996 en eigenlijk ook al het jaar ervoor vele uren en dagen meegeholpen aan de opgravingen, die plaats vonden onder leiding van het ROB en die in mei zijn afgesloten.
Daarna brak voor het ROB de tijd aan van bestuderen en uitwerken van de vondstresultaten, wat – naar we hopen – spoedig zal kunnen uitmonden in een uitgebreide tentoonstelling. En in een publicatie over de vroege geschiedenis van dit gebied, mede aan de hand van de nieuwe inzichten die met de opgraving zijn ontstaan. Van de uitwerking door het ROB hebben de leden van de werkgroep reeds enkele veelbelovende zaken kunnen zien tijdens de voorjaarsexcursie van de Werkgroep Oud-Castricum naar onder andere de ROB in Amersfoort.

Een overzicht van de voornaamste activiteiten van de werkgroep in 1996:

 • In de laatste week van april is er in het kader van de jumelage een bezoek gebracht aan BalatonfĂĽred door een afvaardiging van 3 leden van de werkgroep, met partners. Bij deze uitwisseling met de Hongaren stond met name de historie centraal. In een gemeenschapshuis in BalatonfĂĽred is een tentoonstelling over Oud-Castricum ingericht, die door vele inwoners van BalatonfĂĽred bezocht is. Tijdens een bezoek aan de plaatselijke oudheidkamer heeft de Castricumse afvaardiging ideeĂ«n en werkwijzen kunnen uitwisselen met enkele leden van de pas opgerichte oudheidkundige werkgroep van BalatonfĂĽred.
 • Op de Nationale Monumentendag op 14 september hield de werkgroep Open Huis in De Duynkant.
  Er kwam een redelijk aantal bezoekers, die over het algemeen enthousiast waren over het gebodene.
 • Eind oktober is het 19e jaarboekje verschenen; op 31 oktober is het eerste exemplaar in het oude veilinggebouw, thans Dijkman Kaas, overhandigd aan de heer De Bakker, die op het gebied van de veilinghistorie zijn sporen heeft verdiend en ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het hoofdthema van het 19e jaarboekje, dat handelde over de groenteveilingen te Castricum. Zoals gebruikelijk werd bij de overhandiging een korte inleiding gehouden over het hoofdthema en werd er afgesloten met een gezellig samenzijn.
 • Op 15 november was in de aula van het Bonhoeffer College de jaarlijkse donateursavond met dit keer voor de afwisseling eens de genealogie als onderwerp. De heer Jos Kaldenbach heeft de lezing gehouden voor een zeer goed gevulde zaal.
 • Op dezelfde avond is tevens het nieuwste ansichtkaartenboekje gepresenteerd ‘Castricum-Bakkum in vervlogen jaren’, door Jaap Stuifbergen en Loek Zonneveld. Dit boekje is in Castricum fantastisch aangeslagen, waardoor het inmiddels – net als overigens het 19e jaarboekje – volledig is uitverkocht.
 • Door Jaap Stuifbergen en Loek Zonneveld werd er in december in de Agrarische school ook weer een dia-avond verzorgd. De dia-avonden van de werkgroep trekken steevast volle zalen en ook dit jaar was er weer geen stoel onbezet. Vele dia’s riepen bij de aanwezigen herinneringen op aan hun jeugd in Castricum.
 • Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur van Castricum werd ook door Jaap Stuifbergen en Loek Zonneveld namens de werkgroep een tentoonstelling ingericht van vooral foto’s van het afgelopen jaar.

 
De zes werkgroepen

In de werkruimte ‘De Duynkant’ vergaderen de werkende leden van de werkgroep regelmatig en hier vinden ook voor een deel de activiteiten van de verschillende werkgroepen plaats. Door de vele activiteiten en de grote deelname daaraan, wordt de behoefte aan een ruimer onderkomen steeds duidelijker merkbaar.

Werkgroep archeologie:
door enkele leden werd op de werkavonden de restauratie van archeologische vondsten ter hand genomen. De werkgroep archeologie werd dit jaar uiteraard grotendeels in beslag genomen door het veldwerk en de verslaglegging daarvan.

Werkgroep inventarisaties:
het opnemen van zoveel mogelijk gegevens in de computer wordt door meerdere leden en op verschillende plaatsen verricht: de inventarisatie van de bibliotheek van de werkgroep is nagenoeg gereed, de beschrijving van het ansichtkaarten-archief is grotendeels afgerond. Men experimenteert momenteel met het scannen en het opnemen van het foto-archief in de computer. Reeds veel gegevens over Castricum uit de archieven van Alkmaar en Haarlem zijn eveneens ingevoerd, waarbij de door de Werkgroep aangeschafte draagbare computer nu grote diensten bewijst. Het betreft hier vooral gegevens over allerlei verkopen van land en huizen in de periode 1730-1800 in Bakkum en Castricum, over een langdurige twist van de Castricumse schelpvissers met de overheid, en over Bakkum en Castricum in overheidsarchieven in de periode 1700-1800. Tenslotte zijn er ook voorbereidingen getroffen voor invoering van de topografische kaarten.

Werkgroep jaarboekje en archiefonderzoek:
er is bijzonder veel werk verzet voor de artikelen in het jaarboekje. Een groot aantal leden is intensief bij het schrijven en redigeren van het jaarboekje betrokken. Op dinsdagavonden en ook wel op zaterdagochtend, bezochten enkele leden verschillende archieven in de regio. Vooral het regionaal archief Alkmaar werd intensief bezocht. Het gevonden materiaal werd in samenwerking met de werkgroep inventarisaties vastgelegd en toegankelijk gemaakt.

Werkgroep financiën:
door de aanwas van donateurs en de verkoop van het jaarboekje en het ansichtkaartenboekje is 1996 financieel een positief jaar geweest.

Fotowerkgroep:
de fotowerkgroep is dit jaar weer zeer actief geweest met de verschillende presentaties, de uitgifte van een fotoboek en het beschikbaar stellen van foto’s voor allerlei publicitaire doeleinden. Het rubriceren en toegankelijk maken van het foto-archief is zeer ver gevorderd.

Public relations:
Oud-Castricum heeft afgelopen jaar vele malen in de krant gestaan door eerder genoemde activiteiten en publicaties, en ook door de rubrieken ‘Oud en Nieuw’. Bovendien is er meegewerkt aan een kalender voor 1997 met afbeeldingen van Sijf Portegies en andere publicaties.


Jaarboek 20, pagina 73

Samenwerkingsverbanden

Door de werkgroep is gedurende het afgelopen jaar in bepaalde verbanden samengewerkt of er is in bepaalde gevallen door de werkgroep hulp toegezegd. Het betreft de volgende samenwerkingen:

 • Medewerking aan het inrichten van een tentoonstelling in de Oude Pancratiuskerk ten behoeve van de opgerichte Stichting Castricums Monument ons een Zorg
 • Deelname in de werkgroep Herdenking 1799
 • Deelname in de werkgroep Standbeeld Slag bij Castricum
 • Deelname aan en voorzitterschap van Regionaal overleg historische verenigingen Midden- en Noord-Kennemerland.
Het monument ter herdenking van de 'Slag bij Castricum'.
Het monument ter herdenking van de ‘Slag bij Castricum’. Plein_1799 1 in Castricum, 1999. Op de sokkel van het monument staat een tekst van schout Joachim Nuhout van
der Veen: “Ziet daar dan eindelijk de zon der vrijheid met eenen schitterende glans doorgebroken en het Neerlands volk uyt den afgrond gered.” Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Bestuur, leden en donateurs:

Op 31 december 1995 was het bestuur als volgt samengesteld:

 • S.P.A. Zuurbier, voorzitter
 • W.A.M. Steeman, secretaris
 • M.G.J. Schiermann, penningmeester
 • mevrouw T. Sminia, lid
 • H.M. Vermanen, lid
 • L. Zonneveld, lid

Aan de werkavonden in de werkruimte ‘De Duynkant’ en andere activiteiten van de werkgroep werd door een dertigtal werkende leden deelgenomen. Op 31 december 1996 bedroeg het aantal donateurs 1.134. Ten opzichte van 1995 is dat een toename van 50.

Aan alle werkende leden komt veel dank en eer toe voor de enorme inzet en de vele bijdragen aan het werk van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum in het afgelopen jaar.

W.A.M. Steeman

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties