Jaarverslag 1995 (Jaarboek 19 1996 pg 60-61)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 19, pagina 60

Jaarverslag 1995

1995 was een enerverend jaar voor de werkgroep, vooral door de activiteiten rond de 5 mei herdenking en de archeologische opgravingen in plan Albertshoeve. Vele werkende leden hebben zich in 1995 meer dan ooit ingespannen voor de Werkgroep Oud-Castricum.

Kunstwerk dat gemaakt is na de archeologische opgravingen in de Oosterbuurt.
Kunstwerk dat gemaakt is na de archeologische opgravingen in de Oosterbuurt. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

De werkgroep was in 1995 op verschillende gebieden actief; in vogelvlucht worden hieronder de verschillende activiteiten genoemd:

Het voorjaar stond in het teken van de voorbereidingen voor de tentoonstelling in de oude dorpskerk bij de herdenking van 50 jaar bevrijding. Door de opzet, door het vele en unieke materiaal en door de prachtige ambiance in de kerk, werd deze tentoonstelling een prachtig geheel. De tentoonstelling, die vanaf 5 mei gedurende twee weken was opengesteld, werd druk bezocht en heeft veel waardering geoogst. Dit gold ook voor de diavoorstellingen in De Schakel, de lesbrief, de medewerking aan de Oranjekrant en de lezingen in het Bonhoeffer College. Kortom, heel veel waardering voor Oud- Castricum, ook heel veel stress bij de werkende leden om alles op tijd en goed voor elkaar te krijgen.

Tentoonstelling van Werkgroep Oud Castricum in De Hoep.
Tentoonstelling van Werkgroep Oud Castricum in De Hoep, Johannisweg 2 in Castricum. Links Cor Smit en rechts Ernst Mooij. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

Om die stress kwijt te raken zijn de werkgroepleden enkele weken later op 20 mei gaan fietsen langs de grenzen van de gemeente Castricum. Ernst Mooij, lid van de werkgroep, leidde de groep langs allerlei bijzonderheden in het landschap en verklaarde het verband met de ontstaansgeschiedenis van de streek en het minder verre verleden. Deze fietstocht werd afgesloten in de nieuwe Hoep, waar Cor Smit, eveneens lid van de werkgroep, gastheer was en een en ander toelichtte rond het duingebied en de hoge waterstanden.

Op 10 juni gingen de werkende leden op excursie naar de oude stad Delft, alwaar een rondleiding in de oude binnenstad, in de Oude en de Nieuwe kerk en in het Stedelijk Museum een prima bestede dag bracht.

Opgraving Oosterbuurt in Castricum, 1995.
Opgraving Oosterbuurt in Castricum, 1995. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Na de vakantieperiode zijn de archeologische opgravingen onder leiding van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) gestart en door allerlei interessante vondsten uit verschillende perioden is de oorspronkelijk geplande duur van dit opgravingsproject al meerdere keren verlengd. Velen van Oud-Castricum hebben bij de opgravingen meegeholpen, maar enkele leden van de werkgroep hebben een buitengewoon grote bijdrage geleverd aan de opgravingen. Zonder hun inzet was de opgraving absoluut niet zo vlot verlopen en zo ver gekomen!

Op de Nationale Monumentendag op 9 september was er Open Huis in ‘De Duynkant’. Het aantal bezoekers was deze keer beperkt. De bekendheid van de openstelling liet te wensen over en het weer zat niet mee!

Op de historische markt op 30 september in de Grote Kerk te Beverwijk had de werkgroep, net als vele andere historische verenigingen, een stand ingericht. Ook hier had de belangstelling voor deze markt wel wat groter kunnen zijn. Toch zijn er enkele zeer interessante nieuwe contacten gelegd.

Eind oktober is het 18e jaarboekje verschenen; op 26 oktober is het eerste exemplaar in de Brandweerkazerne overhandigd aan de brandweercommandant, de heer Jaap Hartog; Frans Baars hield een korte inleiding over het hoofdthema: twee honderd jaar brandweergeschiedenis. Vervolgens vertelde oud-commandant Hopman vooral opmerkelijke gebeurtenissen uit zijn actieve brandweerperiode.

Op 16 november was de jaarlijkse donateursavond. Het archeologische onderwerp, de Romeinse bewoning in Velsen en omgeving, sloot goed aan bij de archeologische activiteiten in Castricum. Voor een goed gevulde zaal in het Bonhoeffer College verzorgde Arjan Bosman deze lezing en hij deed dit op boeiende wijze. Vooraf was er een korte uiteenzetting van de archeologische opgravingen in het plan Albertshoeve door ROB-medewerker Arnold de Haan.

Op 8 december is er door Oud-Castricum een bijeenkomst belegd met vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Holland, de ROB, de Boerderijenstichting Noord-HoIland, de gemeente Castricum en de Stichting Het Noordhollands Landschap om te overleggen over de toekomst van boerderij Kronenburg. Alle partijen willen alles in het werk stellen om de boerderij te behouden.

Wat de activiteiten in de werkruimte ‘De Duijnkant’ betreft, is er in 1995 gestaag doorgewerkt aan de restauratie van archeologische vondsten. Door het vele werk voor de 5 mei herdenking en de archeologische opgravingen is er minder tijd overgebleven voor de inventarisatie, waardoor onder andere de collectie boeken nog niet volledig in de computer is opgenomen.

De collectie ansichtkaarten is voor een groot deel beschreven; de topografische kaarten zijn geïnventariseerd en reeds grotendeels gesorteerd. Ook is een register van het oud rechterlijke archief in de computer opgenomen en toegankelijk gemaakt.
De ansichtkaarten zullen in 1996 door meerdere personen in de computer worden ingevoerd. Met de topografische kaarten zal daarmee een begin worden gemaakt.

Ook het werk dat in het verslagjaar is verricht voor het jaarboekje is gigantisch. Daarbij moet onder andere worden gedacht aan het schrijven van het hoofdartikel over de brandweer en het zeer tijdrovende werk aan de stambomen.
Veel fotowerk voor de expositie in de kerk, voor de reünie van de Augustinusschool, voor de rubrieken ‘Oud en Nieuw’ in het Nieuwsblad van Castricum en voor een nieuwste kalender is verricht door de fotowerkgroep.

Tenslotte maar zeker niet als het minst belangrijke even een blik op het financiële reilen en zeilen over 1995. Door de aanwas van donateurs en ook de losse verkoop van vooral het jaarboekje is 1995 financieel een goed jaar geweest. De financiële zaken en de omvangrijke donateursadministratie werden weer uitstekend behartigd door een aantal leden van de werkgroep.
Aan alle werkende leden komt veel dank en eer toe voor de enorme inzet en de vele bijdragen aan het werk van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum in het afgelopen jaar.


Jaarboek 19, pagina 61

Bestuur, leden en donateurs:

Tijdens de jaarvergadering op 3 april waren volgens het rooster van aftreden de heer W. Steeman (als secretaris) en de heer L. Zonneveld aftredend. Beiden werden met algemene stemmen herkozen.

Op 31 december 1995 was het bestuur als volgt samengesteld:
S.P.A. Zuurbier, voorzitter
W .A.M. Steeman, secretaris
M.G.J. Schiermann, penningmeester
mevr. T. Sminia, lid
H.M. Vermanen, lid
L. Zonneveld, lid

Aan de werkavonden in de werkruimte ‘De Duijnkant’ en andere activiteiten van de werkgroep werd door een dertigtal werkende leden deelgenomen. Het aantal donateurs bedroeg op 31 december 1995 1084. Ten opzichte van 1994 is dat een toename van 67. Het aantal werkende leden en donateurs samen bedraagt 1116.

W.A.M. Steeman

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties