Jaarverslag 1993 (Jaarboek 17 1994 pg 61-62)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 17, pagina 61

Jaarverslag 1993

Het verslagjaar 1993 was een boeiend en geanimeerd jaar voor de werkgroep. De werkgroep is dit jaar meer dan in andere jaren bij allerlei gelegenheden naar buiten getreden. De werkende leden van de werkgroep hebben enthousiast aan de activiteiten bijgedragen en mooie resultaten geboekt.

Tentoonstelling De Hoep

Op 18 februari werd door de heer Frens van het PWN en mevrouw C.G. Bakker-van der Wolff namens de werkgroep de tentoonstelling geopend in de Hoep met als thema: de bewoningsgeschiedenis van Castricums duingebied. Voor deze tentoonstelling, die door PWN en de werkgroep Oud-Castricum in goede samenwerking werd opgezet, was veel belangstelling.

Regiobijeenkomst

Op 28 april was de werkgroep gastheer tijdens een bijeenkomst met afgevaardigden van de historische verenigingen uit de regio. Thema was het ontstaan en de geschiedenis van de Hervormde kerken in onze regio; spreker was de heer Kol, die eerst een rondleiding in de pas gerestaureerde Oude Pancratiuskerk verzorgde.

Castricum en Sakhalin

Op 15 juli van dit jaar werd de werkgroep Oud-Castricum betrokken bij de viering van het feit dat 350 jaar geleden de bemanning van het VOC-schip ‘Castricum’ als eerste Europeanen voet aan land zette op het eiland Sakhalin. Onze gravure van het schip Castricum hangt nu in een museum op Sakhalin aan de andere kant van de wereld; cadeaus zijn uitgewisseld tussen de gemeente Castricum en Makaroff, de hoofdplaats van Sakhalin met Shell als tussenpersoon. Een en ander is in de pers uitgebreid aan bod gekomen.

De Duijnkant

Op 28 juli werd de werkruimte De Duynkant notarieel overgedragen door de gemeente Castricum aan de Stichting Werkgroep Oud-Castricum voor het symbolische bedrag van één gulden. Daaraan voorafgaand moesten de statuten van de stichting worden aangepast en voor de notaris worden gepasseerd. De grond blijft eigendom van de gemeente.

Opslagruimte bij gemeentewerken

Door de gemeente is een opslagruimte beschikbaar gesteld in een loods op het Schulpstet. Deze ruimte hebben we in augustus in gebruik genomen en hier zijn meerdere grote voorwerpen (mangel, hakselmachine enzovoorts) achter slot en grendel opgeslagen.

Hotel, café-restaurant Kornman aan de Mient 1 in Castricum.
Hotel, café-restaurant Kornman aan de Mient 1 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

16e Jaarboekje

Op 21 oktober is het eerste exemplaar van het 16e jaarboekje in hotel Kornman in aanwezigheid van de pers overhandigd aan mevrouw Stet. Hoofdthema van het 16e jaarboekje is Castricum en de spoorwegen, verder een verscheidenheid aan onderwerpen en de stamboom van de Castricumse familie Stet. Ondanks de hogere oplage van 1.500 stuks is dit jaarboekje heel goed ontvangen en nagenoeg uitverkocht.

Donateursavonden

De jaarlijkse donateursavond werd gehouden op 25 november. De heer F. Diederik hield op een uiterst boeiende wijze een lezing met als thema ‘Zo begon het in Noord-Holland’. Er waren veel dia’s van archeologische opgravingen en vondsten. Naast de donateursavond zijn er ook een filmavond en verscheidene diapresentaties geweest door J. Stuifbergen en L. Zonneveld voor verschillende groepen donateurs en belangstellenden. De avonden werden druk bezocht en de reacties waren uiterst positief.

Enige bezoekers kijken aandachtig naar oude landkaarten van de Heerlijkheid.
Enige bezoekers kijken aandachtig naar oude landkaarten van de Heerlijkheid. In de loop der jaren zijn er daar veel van gemaakt en er duikt er zo nu en dan ook weer eentje op. Originele kaarten worden geconditioneerd bewaard. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Kaart van de Heerlijkheid

Op 22 december is de kaart van de Heerlijkheid onthuld door de burgemeester samen met de heer Klijnstra, directeur van de Rabobank, in aanwezigheid van de pers en van een groot aantal leden van de werkgroep in de bezoekersruimte van de Rabobank. De werkgroep deed met succes een beroep op de donateurs om een extra bijdrage over te maken om de aanschaf van de unieke kaart mogelijk te maken. De gemeente en de Rabobank namen ook een deel van de kosten van de kaart op zich. De kaart komt te hangen in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanschaffingen in 1993:

De belangrijkste aanschaffingen in 1993 zijn geweest: een koffiezetapparaat, een telefoonaansluiting, een metaaldetector, een nieuwe CV-ketel, een houten archiefkast voor het opbergen van de ingebonden kranten, de kaart van de Hoepbeekse afwatering, de kaart van de Heerlijkheid, een nieuwe snelle computer en het programma AskSam (red: database).

Activiteiten in 1993:

Archeologie

Terreinverkenning vooral nabij de Albertshoeve en de aanleg van het fietspad naar Heemskerk in het verlengde van de Heemstederweg. In de werkruimte zijn verschillende voorwerpen gerestaureerd.

Archiefbezoek

Een groepje leden is vele vrijdagen op het streekarchief te Alkmaar bezig geweest met het inventariseren van het archief van de gemeente Castricum over de periode 1915 tot 1936. Het resultaat is een getypt lijvig boekwerk met nauwkeurige verwijzingen. Een ander groepje leden is op dinsdagavond op het archief in Alkmaar vooral bezig geweest met de onderwerpen uit de jaarboekjes, zoals de families Stet, Schermer en Zoontjes en de gezondheidszorg. Ook wordt systematisch gewerkt aan het archief van verschillende Alkmaarse notarissen om Castricumse zaken en personen hieruit over te nemen. Verder nemen enkele leden deel aan het burgemeestersproject van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland.


Jaarboek 17, pagina 62

Inventarisatie

De bibliotheek van de werkgroep is nu grotendeels in de computer ingevoerd; een begin is gemaakt met het inventariseren van ansichtkaarten en foto’s. Er is een begin gemaakt met het geven van instructies in het gebruik van de computer; voor dit doel zijn inmiddels ook enkele handleidingen opgesteld.

Public Relations

De rubriek Oud en Nieuw verschijnt maandelijks in het Nieuwsblad van Castricum. Er is een nieuwe brochure gemaakt voor nieuwe donateurs met informatie over de werkgroep.

Bestuur, leden en donateurs

Tijdens de jaarvergadering op 7 juni werden twee nieuwe bestuursleden gekozen en wel mevrouw T. Sminia en de heer L. Zonneveld ter opvolging van de heer F. Baars en de heer P. van der Kamp. Het penningmeesterschap was al in het begin van het jaar door de heer W. Visser overgenomen; in de ledenvergadering in september is de heer M. Schiermann tot nieuwe penningmeester gekozen.

Op 31 december was het bestuur als volgt samengesteld:
S.P.A. Zuurbier, voorzitter
W.A.M. Steeman, secretaris
M.G.J. Schiermann, penningmeester
Mevrouw T. Sminia lid
H.M. Vermanen, lid
L. Zonneveld, lid.

Aan de werkavonden in de werkruimte De Duynkant en andere activiteiten van de werkgroep wordt door een dertigtal werkende leden deelgenomen.
Het aantal donateurs bedroeg op 31 december 1993: 974. Ten opzichte van 1992 is dat een toename van 44.

W.A.M. Steeman

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties