Jaarverslag 1986 (Jaarboek 10 1987 pg 47-48)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 10, pagina 47

Jaarverslag 1986

Karnton van Veldt, kaasmakersbenodigdheden en juk. Hoekje van de expositieruimte van Werkgroep Oud-Castricum in De Duynkant, Geversweg 1b in Castricum, 1973.
Karnton van Veldt, kaasmakersbenodigdheden en juk. Hoekje van de expositieruimte van Werkgroep Oud-Castricum in De Duynkant, Geversweg 1b in Castricum, 1973. Collectie Werkgroep Oud-Castricum. Toegevoegd.

In het jaarverslag 1985 werd er reeds melding van gemaakt dat een plan voor uitbreiding van het gebouwtje De Duynkant bij de gemeente is ingediend.
In 1986 werd het bestemmingsplan De Zanderij door de gemeenteraad behandeld.
In de raadscommssie ruimtelijke ordening werd op 16 januari uitvoerig stil gestaan bij de planologische aspecten van de gevraagde uitbreiding van ons gebouw, mede gegeven het conserverend beleid dat de gemeente voert ten aanzien van bebouwing in het gebied van De Zanderij.
Van de zijde van de werkgroep werd de commissie door onze voorzitter van de nodige informatie voorzien.
Zeer verheugend was het dat de commissie uiteindelijk een positief standpunt innam waarna de gewenste uitbreiding in het bestemmingsplan is opgenomen.
Daarmee was uiteraard nog geen uitspraak gedaan over de financiële aspecten.
Met veel belangstelling keek de werkgroep dan ook uit naar de behandeling door de gemeenteraad op 27 maart 1986, van de meerjarenbegroting 1987-1991.
Het voorstel van burgemeester en wethouders om rekening te houden met een bedrag van 90.000 gulden voor uitbreiding van ons gebouw werd overgenomen.
In de loop van 1987 mag worden verwacht dat aan concrete plannen gewerkt kan gaan worden!

Deel natuurgebied Castricummerpolder.
Deel natuurgebied Castricummer polder. Foto Kees Blokker. Toegevoegd.

Jaarboekje

In het jaarboekje 1986 is vooral aandacht geschonken aan het zuid-oostelijk deel van de gemeente, de Castricummerpolder derhalve.
Afzonderlijke artikelen zijn gewijd aan het archeologisch onderzoek, landnamen, de korenmolen, Albert’s Hoeve en Kronenburg, Heemstede, de eendenkooi en de Castricumse familie Stuifbergen. Het aanzien van het polderlandschap is vele eeuwen onveranderd gebleven.
Van de grotendeels natuurlijk gevormde verkaveling is nog veel in het landschap waar te nemen.
Aan de gemeenteraad is het boekje toegezonden met een pleidooi om zoveel mogelijk van deze waardevolle elementen te behouden en te beschermen.
Een afvaardiging van de werkgroep heeft in aanwezigheid van de pers het boekje aangeboden aan burgemeester Schouwenaar.
De oplage bedroeg evenals in 1985 1.100 exemplaren.

Activiteiten werkgroepen historie en archeologie

Op het streekarchief te Alkmaar werd wekelijks door een aantal leden van de werkgroep onderzoek verricht naar de historie van Castricum. In het verslagjaar had dit vooral betrekking op de onderwerpen voor het 9e en 10e jaarboekje met name het bestuur van de Castricummer polder, boerderij Starrenburg, Castricum honderd jaar geleden en de stambomen van de families Twisk en Brakenhoff.
Van alle eigendomsoverdrachten, die voor Schout en Schepenen van Castricum na 1700 zijn gepasseerd, zijn uittreksels gemaakt; de voorkomende veldnamen en persoonsnamen hierin zijn geficheerd. De periode 1700 tot 1811 is nu gereed en afgesloten. Een aanvang is gemaakt met de uitwerking van de eigendomsoverdrachten van land en huizen, die voor Schout en Schepenen van Bakkum zijn gepasseerd.

Alle interessante informatie betreffende Bakkum en Castricum, die voorkwam in het archief van notaris Jacob Nuhout van der Veen is inmiddels overgenomen.
Deze notaris, zoon van de Castricumse Schout, resideerde als notaris te Alkmaar in de periode 1812 tot 1833. Veel Castricumse zaken werden voor hem gepasseerd; de werkgroep historie is met de uitwerking van dit archief gedurende 5 jaar bezig geweest.

Onderzoek bij het Kadaster te Alkmaar was vooral gericht op de tentoonstelling die in mei 1987 was gepland. Het betrof vooral de ontwikkeling van de bebouwing en het stratenplan van Castricum na 1830.

Voor het onderzoek naar de familie Twisk werden naast het streekarchief te Alkmaar ook bezoeken gebracht aan archieven te Amsterdam, Haarlem, Hoorn, Naarden en Velsen.

In de archief- en werkruimte “De Duynkant” werd het werk aan de inventarisatie en archivering van kaarten en prenten voortgezet. Veel originele kaarten werden via fotokopieĂ«n verkleind. Verscheidene foto’s uit particulier bezit werden gereproduceerd en aan de collectie toegevoegd.
Het boeken- en tijdschriftenbezit is nagenoeg volledig op kaart gezet; ter raadpleging zijn verschillende ingangen mogelijk.

De activiteiten van de werkgroep archeologie beperkten zich in 1986 tot verdere voortgang van inventarisatie en verslaglegging van oudere vondsten.

Lezingen en excursies

Een aantal leden heeft op 25 oktober in het Rijksmuseum van Oudheden de archeologische dag meegemaakt ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland.
Op 15 november vond een excursie plaats van de leden van de werkgroep. Het doel van de reis was deze keer het Fries museum in Leeuwarden en de beroemde mummies van Wieuwerd. Het was een interessante en gezellige dag. Het bezoek aan de grafkelder zal niet snel worden vergeten.
Op 19 november gaf de heer G. van Wijk uit Heemskerk een lezing voor de donateurs. Onderwerp was de streekgeschiedenis historisch-kartografisch bezien. Er bleek hiervoor grote belangstelling te bestaan.

Het echtpaar Van Deelen in hun mooie tuin aan de Tetburgstraat 3 in  Bakkum in 1970.
Het echtpaar Van Deelen in hun mooie tuin aan de Tetburgstraat 3 in Bakkum in 1970. Collectie Werkgroep Oud-Castricum. Toegevoegd.

Uitbreiding collectie

Door de familie Van Deelen zijn alle door wijlen D. van Deelen in bruikleen gegeven archeologische voorwerpen aan de werkgroep in eigendom overgedragen.

Van de voormalig directeur, de heer T. van Eik, zijn stukken ontvangen betreffende de zuivelfabriek De Holland, onder andere een jaarverslag, oprichtingsakte, foto’s en dergelijke.


Jaarboek 10, pagina 48

Verder is een gesprek met hem op de band vastgelegd.
De basis voor een nieuw artikel in het jaarboekje is gelegd.

Naar de veiling 'Ons Belang', Kramersweg 7 in Castricum, 1965. Op de achtergrond huizen aan de Mient. De veiling stond waar later het gebouw van Kaptein Kaas stond.
Naar de veiling ‘Ons Belang’, Kramersweg 7 in Castricum, 1965. Op de achtergrond huizen aan de Mient. De veiling stond waar later het gebouw van Kaptein Kaas stond. Collectie Werkgroep Oud-Castricum. Toegevoegd.

Van de heer E.L. Zonneveld zijn een aantal stukken, waaronder een oud notulenboek ontvangen van de veilingvereniging Ons Belang.
Voor de bibliotheek zijn verschillende nieuwe boeken aangeschaft, waaronder “Hoog en Vrij” schetsen uit de geschiedenis van Bergen, het “Noordhollands Landschap” van de gelijknamige stichting, “Onder Regenten” en “Met Goed Fatsoen” uit de Hollandse Historische Reeks, Supplement Middel Nederlands woordenboek, Egmondiana en 100 jaar veiling.
Ook het foto-archief werd met verschillende aanwinsten uitgebreid.
Een aantal kleine voorwerpen, waaronder een zilveren pijpepreukel, werd aan de werkgroep geschonken (de heer Veldt).

Bestuur, leden en donateurs

Op 31 december 1986 was het bestuur van de werkgroep als volgt samengesteld:

  • G. van Geenhuizen, voorzitter
  • N.A. Kaan, sekretaris
  • S.P.A. Zuurbier, penningmeester
  • F. Baars, lid
  • H. Vermanen, lid
  • W.M. Visser, lid
De redactie van Oud-Castricum, 1977-2002. Van links naar rechts: Niek Kaan, Simon Zuurbier en Frans Baars.
De redactie van Oud-Castricum, 1977-2002. Van links naar rechts: Niek Kaan, Simon Zuurbier en Frans Baars. Foto Kees Blokker. Toegevoegd.

Tijdens de jaarvergadering van 5 mei 1986 werd de heer Kaan herbenoemd, terwijl in de plaats van de heer Piepers, die zich heeft teruggetrokken, de heer Visser werd benoemd. De werkgroep bestond uit 20 leden.
Op 31 december 1986 bedroeg het aantal donateurs 670. Ten opzichte van 1985 is dit een toename met 89.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties