Jaarverslag 1984 (Jaarboek 08 1985 pg 54)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 8, pagina 54

Jaarverslag 1984

In 1984 is een eerste aanzet gegeven om te komen tot een herinrichting van onze werk- en expositieruimte “De Duynkant‘ aan de Geversweg.
Gedurende een aantal avonden is de oude zachtboard wandbekleding verwijderd, waarna de wanden voorzien konden worden van stucwerk.
Diverse plannen zijn gemaakt voor een herinrichting van de ruimte, waarbij een verbetering van de toegankelijkheid van de zolder centraal stond. Overleg daarover vond plaats met de heer J. Berkhout, museumconsulent van de Culturele Raad Noord-Holland.
Tot een bevredigende oplossing kon niet worden gekomen. Een groot probleem is de combinatie van expositie- en werkruimte en het tekort aan vloeroppervlakte.
Uitbreiding van het gebouw is feitelijk de enige goede oplossing.

Jaarboekje

Het nieuwe jaarboekje werd door de voorzitter, de heer G. van Geenhuizen symbolisch aan de donateurs aangeboden tijdens een lezing op 6 november. In de bibliotheek werden enkele vitrines ingericht om de aandacht op het nieuwe jaarboekje te vestigen.
Het bevatte deze keer als hoofdonderwerp het voormalige hotel-café-restaurant De Rustende Jager, welk etablissement eeuwenlang een centrale plaats in de dorpskom heeft ingenomen.
Drie artikelen werden hieraan gewijd respectievelijk de historische aspecten, het jongste verleden en het oudheidkundig bodemonderzoek, dat na de betreurenswaardige sloop van het gebouw kon plaatsvinden.
Een belangrijke bijdrage was er ook van de heer mr. J. Belonje over de geschiedenis van de boerderij Zeeveld.
Tenslotte werd naast de gebruikelijke rubrieken zoals Castricum – honderd jaar geleden en het jaarverslag, de Castricumse familie Glorie in de schijnwerpers gezet.
De belangstelling voor dit 7e jaarboekje was zo groot dat er extra exemplaren gedrukt moesten worden, waarna deze overigens ook weer binnen enkele weken verkocht waren.
De totale oplage bedroeg 900 exemplaren.

Activiteiten werkgroep historie

Door een aantal leden van de werkgroep werd wekelijks een bezoek gebracht aan het streekarchief in Alkmaar, alwaar het oud-archief van de gemeente Castricum, alsmede burgerlijke stand en bevolkingsregisters worden bewaard.
In het verslagjaar is de reconstructie van Castricum omstreeks 1830 voortgezet.

Van nagenoeg alle kadastrale percelen uit die periode is inmiddels de eerste eigendomsoverdracht na 1830 gevonden.
De daarbij aangetroffen veldnamen, straat en persoonsnamen zijn geficheerd. De gegevens uit dit onderzoek vormen een vruchtbare bron voor velerlei onderwerpen.
Van een groot aantal eigendomsoverdrachten, die voor Schout en Schepenen zijn gepasseerd (periode 1580-1811) zijn uittreksels gemaakt en zijn de namen geficheerd.

Deze aktiviteit zal eveneens meerdere jaren in beslag nemen. In het verslagjaar is verder teruggewerkt tot 1750.
Voor de artikelen in het 7e en 8e jaarboekje betreffende De Rustende Jager, Castricum 100 jaar geleden en de stambomen van de families Glorie en Lute is veel archiefonderzoek verricht, vooral op het archief te Alkmaar, maar ook te Velsen en Haarlem en bij het kadaster te Alkmaar en Amsterdam.
Op het streekarchief te Alkmaar is door het personeel aldaar de inventarisatie van Castricums gemeentearchief voortgezet.

Werkgroep archeologie

Door enkele leden van de Werkgroep werden in de vroege zomerperiode van 1984 opgravingen verricht op het terrein dat naast het zwembad aan de Cieweg is gelegen.

Zulks geschiedde naar aanleiding van het bouwrijp maken van dit terrein in verband met geplande woningbouw.
Het terrein is gelegen in het gebied waarin vanaf de jaren (negentien) zestig belangrijke vondsten van inheems aardewerk uit de le/2e eeuw na Christus werden gedaan door de werkgroep.

Vondsten van een tweetal typen konden worden geregistreerd, te weten:

  • aanzienlijke concentraties van scherven inheems aardewerk
    uit de 1e/2e eeuw na Chrisus, gevonden in de bekende bewoningslaag, in het meest Oostelijk gelegen deel van het terrein (hoek Cieweg/Strengh);
  • een grote verzameling scherven van voornamelijk Nederlandse majolica (17e eeuw?) gevonden op circa 1 meter onder het huidige maaiveld en gelegen onder een “vloertje” van los aaneengeleide bakstenen, in het meest westelijk gelegen deel van het terrein (onmiddellijke omgeving zwembad).

 
Een (gereconstrueerd) deel van de Nederlandse majolica werd tijdens de Toer-in-1984 in “De Duynkant” geëxposeerd. Verdere reconstructie van beide typen schervenmateriaal is in bewerking.

Openstelling expositieruimte

Gedurende het zomerseizoen was het gebouw van de werkgroep weer op zes zondagen geopend voor publiek.
De opstelling in verband met de herinrichting was een voorlopige. Tijdens de ledenvergadering van 15 september werd besloten om in mei 1985 een bijzondere tentoonstelling in de bibliotheek te organiseren ter gelegenheid van de herdenking van 40 jaar bevrijding.

Lezingen

De heer G. van Geenhuizen heeft in 1984 voor verschillende groepen lezingen gehouden met dia’s.
Op 6 november werd in De Schakel door de heer J. Lute medebestuurslid van de Stichting Restauratie Slotkapel een lezing gegeven voor donateurs over de geschiedenis van de Egmonden. De belangstelling was bijzonder groot.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties