Castricum – Honderd jaar geleden 1897 (Jaarboek 21 1998 pg 59-60)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 21, pagina 59

Castricum – Honderd jaar geleden 1897

De belangrijkste gebeurtenissen in Castricum van nu honderd jaar geleden zijn opgespoord met behulp van de gemeenteraadsnotulen, de inkomende- en uitgaande stukken van de Gemeente Castricum, de provinciale bladen, de burgerlijke stand registers enzovoorts.

In het jaar 1897 is in Castricum niets bijzonders gebeurd. De onderwerpen die in dit overzicht worden genoemd, betreffen geen zwaarwichtige zaken, maar zijn vermeld om de sfeer van die tijd te schetsen. Op 1 januari 1897 bestaat het gemeentebestuur uit burgemeester Johannes Mooij, de wethouders Wulbert Melker en Jacob Kuijs, en de raadsleden Arie Asjes, Henricus Franse, Jan Schuijt, Cornelis Spaansen en Jan Twisk.

In deze periode bedraagt het aantal inwoners ruim 1.800; op 1 januari 1897 telt Castricum 1.806 inwoners. op 31 december 1897 is dit aantal toegenomen tot 1.827; in dit jaar worden in Castricum 59 kinderen geboren; er worden 8 huwelijken gesloten en er overlijden 22 personen. Door het geboorteoverschot van 37 en doordat er 16 personen meer zich elders vestigen (109) dan er in Castricum komen wonen (93), neemt het inwonertal met 21 personen toe.

 
24 februari 1897

De gemeenteraad vraagt ontheffing aan Gedeputeerde Staten (GS) van de verplichting tot het doen geven van onderwijs in het onderwijsvak: ‘vrije- en orde oefeningen der gymnastiek’ voor de tijd van vijf achtereenvolgende jaren vanaf 1897 vanwege het feit dat het schoolgebouw en het schoolterrein dit niet toestaan en het de gemeente bezwaarlijk is daarin te voorzien.

Leerlingen en leerkrachten Eerste Openbare Lagere School.
Leerlingen en leerkrachten eerste openbare lagere school. Dorpsstraat in Castricum, 1897. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Op de Openbare Lagere School, de enige school in Castricum, zitten volgens een opgave van de gemeente 216 kinderen en er zijn op die school 4 onderwijzers en 1 onderwijzeres.

De oude bakkerij van Gerrit Res
Rechts is de bakkerij van Kees Boots te zien. Later is dit bakkerij van Zilt geworden (nummer 85). Het postkantoor, nummer 87, en op 89 woonde Jacob Res met Gisbertha Zonjee. Links, nummer 88 is de oude bakkerij van Gerrit Res (Stevens damesmode tot 2015). Rijksstraatweg (nu Dorpsstraat) op de hoogte van de Ciebeek. Dorpsstraat 85, 87, 89, 91 in Castricum, 1911. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Thamis Ruiter en Gerardus Res, beiden broodbakkersknecht, vragen afzonderlijk aan het Gemeentebestuur toestemming voor het stichten van een bakkerij aan de Dorpsstraat. Ook Jan Sengers doet een dergelijk verzoek vaar een bakkerij te Zuid-Bakkum (aan de Heereweg). Op 15 april krijgen ze alle drie deze vergunning.
Uit een opgave van de gemeente aan de Arbeidsinspectie blijken er al verscheidene bakkers in Castricum een zaak hebben. Genoemd warden: Jan Koopstra, Jan Kuijs, B. Zonjee, N.J. Kehl, allen in de Kerkbuurt en C. Admiraal op het Noordeinde (Brakersweg).

 
19 mei 1897

Onder het vee van verscheidene veehouders komen verschijnselen van tongblaar voor.

Café Restaurant Hotel van Benthem.
Café Restaurant Hotel van Benthem. Dorpsstraat 42 in Castricum. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

L.A. van Benthem (houder van het hotel-café op de hoek DorpsstraatBurgemeester Mooijstraat) vraagt toestemming om op zijn grondgebied voor zijn perceel een waranda te mogen plaatsen en daarvoor op die plaats de bomen te mogen rooien.


Jaarboek 21, pagina 60

9 juni 1897

De heer Kuijs beklaagt zich over het te snel rijden van de stoomtram vanaf de kerk tot het dorp (de rooms-katholieke kerk stond toen nog wat verwijderd van het dorpscentrum).

De stoomtram reed tot 1923.
De stoomtram reed tot 1923. Augustinusschool en de toren van de Pancratiuskerk. Dorpsstraat 115-117 in Castricum, 1924. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

De heer Spaansen vraagt of er niet een maatregel genomen kan worden tegen de bedelarij. De burgemeester meent dat het meest afdoende middel is om aan de huizen niets te geven.

Boerderij van Cornelis Spaansen aan de Breedeweg.
Boerderij van Cornelis Spaansen aan de Breedeweg.

Er is een gemeentelijke afkondiging op verzoek van het bestuur der afdeling ‘Noord-Holland benoorden het IJ’ der Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren, luidende:

“Dieren te mishandelen is laag en wreed.

  • Pijnig en martel daarom Uw vee niet bij ’t slachten, vervoer Uw vee, de arme nuchtere kalveren vooral zonder hen te laten lijden.
  • Beroof de nuttige zangvogels niet van hunne eieren of jongen.
  • Trap of sla Uwe trekhonden niet; belast hen niet tot zij bezwijken!

Ook de dieren hebben gevoel”.

 
15 juni 1897

Er worden verkiezingen gehouden voor een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal in het kiesdistrict Beverwijk, waartoe ook Castricum behoort.

 
23 juni 1897

Naar aanleiding van het te snel rijden van de stoomtram is er een discussie over het in het leven roepen van een verordening met voorwaarden voor het rijden van de stoomtram, waarop destijds ook de concessie was verleend.

De ‘Ingenieur der Telegraphie’ heeft gevraagd naar de belangen die Castricum in acht genomen wil zien bij de aanleg van telefoon naar Egmond Binnen en Limmen en met name de plaats van de telegraafpalen op Castricums grondgebied.

 
18 augustus 1897

Van de gemeenteraad zijn de raadsleden Cornelis Spaansen en Jan Twisk aftredend en worden herkozen.

Cornelis Spaansen wordt in het jaar 1897 herkozen als raadslid. Hij was op 22 dec. 1863 geboren in Schoorl, kwam in 1889 in de Oosterbuurt in Castricum wonen en was sinds 1891 tol zijn overlijden in 1925 gemeenteraadslid mei een korte onderbreking van vier jaar. Cornelis woonde op deze bijzonder fraaie boerderij, die nu (in 1998) nog steeds de Breedeweg siert. Zijn zoon Cornelis P. Spaansen neemt in 1920 her boerenbedrijf over; hij komt in 1931 in de gemeenteraad en overlijdt in 1976.
Cornelis Spaansen wordt in het jaar 1897 herkozen als raadslid. Hij was op 22 december 1863 geboren in Schoorl, kwam in 1889 in de Oosterbuurt in Castricum wonen en was sinds 1891 tol zijn overlijden in 1925 gemeenteraadslid mei een korte onderbreking van vier jaar. Cornelis woonde op deze bijzonder fraaie boerderij, die nu (in 1998) nog steeds de Breedeweg siert. Zijn zoon Cornelis P. Spaansen neemt in 1920 her boerenbedrijf over; hij komt in 1931 in de gemeenteraad en overlijdt in 1976.

 
8 december 1897

De heer M. van Amersfoort verzoekt opheffing van het voetpad over de Vinkebaan; na enige bespreking wordt dit verzoek aangehouden.

 
31 december 1897

De gemeenterekening over het jaar 1897 telt aan ontvangsten 11.402 gulden; de uitgaven bedragen 11.108 gulden, zodat een batig saldo resteert van 294 gulden.

S.P.A. Zuurbier

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties